2 Corintio 2

1Tos'o mponrericpo te 'to huich'o nátecyorevore aye'e tjicho vonavro'o nimjiaasamrécha'e te 'to atopravo. 2Te acjaasamrevo njicha nuti nomuire nacjaasamreepo, naquíjapo tcucuusamrechnono tjicho aquejvorichu eti. 3Ene njich'ee'i te 'to 'pona najre aye'e puejchu echaripo ene etpirigia to tamurigieñono aye'e. Puejchu te nutégiapo aye'e voncucojrasamúrevo acuggio tjicho tiuripono te 'to acuusamréchanu. Te noosamre ajicha eti, iomuire itotijvoyre. 4Te ncajré'epo, ncojrasamurevognejcha níyo'o ajicho. Vo'etina navro'o te 'to nimjiaasamrécha'e. Nechjis'o to atopravo puejchu aponrejgia to nvoyemnarasíra'e. 5Ma tejicvoo'i aye'e vonáquejvo nuti timjiaasamréchanu. Avetji eti amutpucaeni acojrasamúrevo majicho. Vo'ene njícha'e “amutu” tjicho vonavro'o nesvoypigia. 6Etotsero juiti marótopo to anocgieneri'i amutu maye'e to echjosraa'i. 7Huipo aquechno to muejiivo matopravo. Emetsraarégiapo huichu taesvoyca to majaasamre. 8Nmetoco'e imegia to emnasrena. 9Ene njich'ee'i te 'to 'pona najre. Nvoo'o nim'oyre to asopjuira'ivo nye'e vo'ipuca. 10Te 'to huipo aquechno to matopravo, nomuire huipo nquechno te etjoo'inapuca to matoprahuina nye'e. Te 'to mamíro'u ma Cristo nuti huipo nechna eto puejchu aetotijvo vacticco te 'to yponra ema. 11Te vovquemtisco to matopravo, tcuuyacre ma eriono tacmopravi tito'acavi tjicho viti vimoti to muemtonerepi maquitemra'vo. 12To ncometoriiraa'i to 'chojriicovo mue 'ma Cristo nitecpo te 'to 'vósare Troas. Manocsamre'voco ma Viya no tcovsano taye'e navopno to 'chojriicovo. 13Etotsero to timponrericnuu'i ma viati Tito majinaa'i taye'e tos'o ncometoopo naye'e nyompo te 'to 'pog'e Macedonia. 14Nrusrupayachognejcha ma Viya majicho ema te 'to vitorisra mue 'ma Cristo vito'aco tamutu. To muemcatasiravi vechjis'o ema te 'muiripa'i 'pog'e. To 'chojriicovo nimicticho to tijye to taep'a tacopayaco te ehuire. 15Tjicho viti vcuti to tijye manoquiivo ma Cristo mue 'ma Viya. Titecpo naye'e no tiuchcu'onripo énopo no muecñacgieneyore ma Viya. 16Enotsero nae 'no 'necogieñono vcuti to taep'a to taepenogne tjicho to 'chojriicovo viomgieneri'i taechjis'o to naepenirena. Enotsero nae 'no tiuchcu'onripo vcuti to taep'a to tijye tjicho to 'chojriicovo taechjis'o to muitocóresi naetorisra. Ene ¿najpuca no taato'o titucha pjoca 'motneco mue 'ma Viya? 17Naquejvorichu no tásopjuira'ono maye'e. Ene majichovi viti. Vovacti no etochujcha naponrerico to tayechvoca to 'chojriicovo. Vititsero eto vechjis'o to mavoo'ogne ma Viya tjicho viti mavonravocovi ema ene maye'evocovi ma Cristo.

will be added

X\