2 Corintio 12

1Tajina tajichgienena to ncunachapo nutjihuina etotsero nechjis'oyre to muemecnugnee'i ma Viya. 2Catorcepo añu njicho te ncomsii'i te 'to 'nug'epno anumo. Vonecha ncog'epripca vo'i taquejvorichpuca to nachanevo. Maquejvorichu ma Viya muecho. 3- 4Napecho ene njich'e ncomsii'i te 'to mavsa ma Viya tquíjare paraíso. Vonecha te nyompo vo'i enepuca te 'to muemecnugnee'i ma Viya. Maquejvorichu ema techo. Ene taye'e nsampo to tayumrúrevo 'chojriicovo muitji mue 'ma 'chane to muechjis'a. 5Ene eto tiuuri'ini te 'to taemiaramimijígianu etotsero vo'ene nac'eyre tjicho taquejvorichu tcuusamrechnu to nmutúmevo. 6Ene te nutjihuina ncunachapo ene nechjis'apo nimictichapopuini ma muechemrecco 'chane tjicho etjoo'i to timsiñavochnuyree'ini. Etotsero vo'ene nac'eyre. Vonavro'o nesvoyca to ncuñuchcorehuina. Tiuripono naponrejgia to nnocgieñono étopo nechjiriivo. 7Ma Viya timcuuyachnu to etina timiaramimijígianu to 'chopegiene muemecnugñono ema. Tos'o tijrocnupo to tasamgieneri'i to nog'e cutinarine to mavonuchnugnena ma eriono puejchu eto taemecatajivchanu ene votaquimsiñavochnu to nim'ognee'i. 8Mopo'e nyosioco ma Viógienu to maconaracanuu'ini. 9Etotsero vonaeschopcore maye'e. Majichnupo: “Tarotorichu to nemnárapi eto timjicpuicviyre. Te vo'tumena ma 'chane ene tquechorojpo to ntúmevo maye'e”, majichnupo ma Cristo. Tos'o eto tcuusamrechnu to nmutúmevo puejchu táquechoroji nye'e to matúmevo ma Cristo. 10Napecho njich'e eto tcuusamrechnu to nmutúmevo étopo te tcotemono nye'e, te'po ncomnurocvo, te'po ncatajivo ene nquimponnojcosi majicho ma Cristo. Tjicho te vo'tumenina nuti ene tquechoroji to matúmevo ema nye'e. 11Ncutripo ma muechemrecco 'chane tajicho to nechjuchravo ene ncunachovo. Etitsero acotopravo tjicho tiuuri'ini to ene ajicha echjúchanu te 'to namíro'u no timitricra'ono najichvo. Tjicho eno tijrocvono tácuñuchcoriompono te 'to natupara'o. Tayampane tajina nurihuina etotsero vompajcapno naye'e. 12Tjicho eti im'o to nitorisra étopo to nnocgieñono aye'e. Eto temquechorojco te 'to nuti mavonranu ma Viya. Nnoco to tiaramicriono 'cutiórare tajicho to muetjiicoovo ma Viya ene njicpuicro'o te tamutu aye'e. 13Tjicho to nemnasra'e voncocjígia'e nae 'no 'pomriono t‑sopono ma Viya. Etopúcatse tjicho vonyosióca'e to ncomnugne. To ene nquee'i, ¡vo'aquechnonu to nejiivo aye'e! 14Juiti mopo'eyórepo to nchimrach'eyre ene nnosgiene movine nyosioca'ee'ini to ncomnugne. Eto nyumjacvo to itorisra mue 'ma Viya. Vo'etina nacponreeji to acoy'egne. Tjicho nuti ncochícha'e to asopra to 'chojriicovo. Ma 'chane votáquijro nae 'no machichanoviono tjicho ema tijrocvoco eno. 15Nuti nvopno nnoca tamutu to ncoy'egne étopo to ntúmevo tajicha to nimcatasira'ena. Etotsero te tjiuucopo to nemnasra'e ene eti cutim'i temticporipo to emnasranu. 16Enjoo'i aye'e naco'e: “Je'chu ma Pablo tajina mayosiocavi vijroca etotsero te 'to muechemra'vo ema temtsiocovri'i”, naco'e. 17Vo'ene njícha'e. Im'a, no nvonicgieñonri'i aye'e votacmopra'iono tactem'e. 18Nuti nyosiocpo ma Tito mategia muemojna'e ene nvonicpo macchane ma 'pona viati. ¿Ene ma Tito tquitem'epca? ¿Huipca tponócanu to mponreru nuti aye'e? Tiuri to majicho macútinu nuti. 19Ijchopo eti to vitjivo vechjuchvoo'i te 'to amíro'u ene vo'i. Viti vechjico te 'to muéjare ma Cristo te mamíro'u ma Viya. To yvoo'o viti, mporapenviono nemnarono, eto 'tumevoc'enaporipo. 20Ncuuya te 'to nutégiapo aye'e nchimpa to nmuuro'giene. Huich'o aquetpiricri'i to itorisra. Tayumjacvopo nuti ncovacá'epo ene eti huipo acuripicri'i. Ncuuya nchimpa aye'e no votacticcono énopo tcotchopcocono énopo t‑semcocono, no enojivo tiuricovono, no techjicra'ono ene tcotiorora'ono énopo no t‑siñavono ene huipo acucticcoo'i te 'to aponreru. 21Te nutegiavore aye'e tcuuyacre to natsri'o mue 'ma Viya ajicha eti ene eto tquiyacanu te 'to amíro'u najicha no votcuriono aye'e vonaquinajicri'i to tamurigiene to navira su 'seno vonaeturena émapo 'puima 'chane ene étopo to 'pomri mpachijigñono.

will be added

X\