2 Corintio 11

1Juiti nyosioc'e te 'to ájicpuicro'o nye'e to njicpuchravyore ncunachovyore ncutiyore ma muechemrecco 'chane. 2Tjicho to nemna'vo aye'e manocgiene ma Viya te 'to nsamre nimcuuyach'e apona to 'ponagiene 'mitreco. Nuti nimmoo'o'eri'i te ajacpopo ma Cristo. Acutripo su mnae'ogiene 'móperu te ave'po ema njichri'i nuti puejchu máquejvorichu ema apona. 3Ncuuya te 'to ávoyoccore acti su stivgiene tquíjare Eva te 'conevoco. Tjicho to tovgiene ggiore emarichu eriono mavoyocpo esu te 'to maquitemra'vo. Im'ajcha huichu naemmoyóca'e te 'to aponreru ene tquecha'igia'iono te 'to toonagne aponra ma Cristo tios'o te asamre. 4Eti avoyoccoreri'i nae 'no timitricono to 'ponagiene. Eto vo'etina to je'chugne 'chojriicovo ajacpognee'i te vcometoriipo aye'e tjicho vonaechjis'a ma Jesús émapo Espíritu Santo vechjis'ogne viti. Etotsero eti avopnovcopo nasópe'i. 5No timitricono jmani aye'e tijrocvono tácuñuchcoriompono te 'to natupara'o. Etotsero nuti necho te 'to vompajcapno naye'e. 6Tayampane vonquittuj'o to nechjisra etotsero vonechri'a to nechemra'vo te 'to 'chojriicovo. Eto 'muíriji vemechemcho'e to vechemra'vo te 'to tamutu to vitorisra. 7Vonyosióca'e to ncomnugne te ncometoriipo aye'e to 'chojriicovo. Ncomnurocvochjicha tajicho puejchu eti áquijro mue 'ma Viya njicha nuti. Avoo'oripcaeni te 'to nyosióca'e. 8Nae 'no t‑sopono ma Viya te 'pomriono 'vosariono nuti njacpo naye'e to nvachris'a to ncomnugne te ncometoriru aye'e. Cutiripo to nve'o nae 'no 'pomriono puejchu nimcataca'e to ncometoriira aye'e 9tjicho te novrisnee'i aye'e ncomnurocvo vonyosióca'e to ijrócanu. No yporapenviono tios'ono te 'pog'e Macedonia eno tijrocnono to ncomnugne. To mponreru nuti vonavro'o nyosióca'e ene njichyore. 10Te 'to mamíro'u ma Cristo nmetoco'e te 'to naechoyore namutu no tcovsano te 'pog'e Acaya to nmuysiosra'eri'i. 11To ene nco'e ¿tajpuca tacoyemo? Ijchopca vonemnáca'e. Ma Viya muecho to nemnasra'e. 12Etotsero nnosgiene vonájacpoyre aye'e to ncomnugne puejchu voncucti no timitricra'ono to 'ponagiene aye'e. Tjicho eno tcunachovono te 'to nacutivocovi viti mavonrano ma Viya. Ene vo'i, eto tjicho eno tquijrono. 13Eno to naemitrisra vo'etina to je'chugne. Temtsioricono timictichvono no mavonirono ma Viya najichvo. 14Votaramicriono to ene naco'e tjicho emapoocorichu ma eriono timictichvo ma munagiene angieri. 15Tos'o muejrare nae 'no mavonrano timictichvono nae 'no tnocono to tiuricocre. Etotsero etjo to naecñayre naemechoro'yore taetsvo to tamurigiene nanocsare. 16Napecho ene njich'e vonavro'o ac'e te 'to muechemrecconu tajicha to nmetoru'eyore. Acmichanuch'o ncútiyo ma muechemrecco. Nvoo'o nutjivyore ncunachovyo te 'to ntupara'o. 17Vo'etina mavro'o ma Viya to nutjihuina ncunachapo. Etotsero ene nqueyre. Ncutivocyore no muechemreccono 18timiaramimijicvono tajicho to naem'i étopo naye'erepiono nanocsare. 19Eti echemra'i to ajichvo ene avopno iúrico no muechemreccono. 20Tjicho avopno no timitricra'ono to 'ponagiene aye'e. Tvoyoc'iompo eti ene tcovnora'iompo tiuricovompo tajicho to acoy'egne ene enopoocorichu tcopyec'iono tomuire teropomroch'iono ene eti ajicpuicro'o naye'e. 21Aponrejgia nuti vo'ene njícha'e. Etopuca tjicho to nmutumevoo'i te 'to amíro'u. Te 'to etjoo'i to timsiñavocho eno, nvetji nuti te 'to taemsiñavochranina. Eto njichgieneri'i ncutiripo ma muechemrecco to ncunachíravo. 22To timsiñavochvoco naco'e: “Viti hebreono jurionono”, naco'e. Ene nuti nomuire hebréonu jurionnu. Tomuire naco'e: “Viti mamrivo ma Israel émapo Abraham”, naco'e. Nutirichu nomuire. 23Ene naquevre: “Viti mavonra ma Cristo”, naco'e. Ncompujvo nuti te 'to mavonranu. Ncutivórepo ma muechemrecco tajicho to ncunachíravo. Tjicho to ncometoriira nuti nquemtonepono te naye'e eno ene movera'epno nquesta ene nqueeta te naye'e eno. Tiáne'i népena tajicha to nemtone. 24Cinco'e nquemechoro'i nquesta nae 'no jurionono, treinta y nuevepoo'i chcote naejrocnu. 25Mopo'evore nquepchi naye'e ene eto'evre ncotupsi te 'to mari puejchu nepenaa'ini. Te 'to mpuiirisra nomo to 'chojriicovo mopo'e vepchoocovo te 'to 'chopegiene cogiure. Etona sache etonavre yoti nyuutico novrico te 'to une. 26Ncatajivo te 'to mpuiiris'o, tcuuyacre etjo njíchapo te 'to cjocriono, te'po 'vosariono, te'po moopa'giene 'pog'e, te'po 'chopegiene cogiure, nae'po nae 'no tiomera'ono. Nomuire movera no tiocpuemchono nae 'no njañonono jurionono énepo nae 'povsajecono ene énopo no t‑sopono ma Viya najichvo. Tcuuyacre etjo najíchanu. 27Ncatajivo to nnicgiene étopo nerogiene étopo to nvítavo. Etjoo'i nijmuchvo ene vonimca to yoti. Njicpuicro'o te 'to tasamgiene to nog'e. Ncatajivo tajicho to tcosara'i ene étopo to ncomnurosravo to nmuii'o. 28Taja 'pona te tamutu jmañono tamutu sache ncojrasamure no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono. 29No vo'tumevoquina te 'to nasopra nomuire cuti vo'tumenina to mponrerisravco. Te tejígiapo majicha ma 'pona ene nuti ncojrasamure mraca. 30Nuti tajina nimiaramimijis'apo taquejvorichu tcuusamrechnu to nmutúmevo. 31Muitravreyre to macuñuchcórevo ma Viya Mueya ma Viógienu Jesucristo. Ema muecho te 'to vonaepya'ra'i te jmañono. 32Nmetoco'e to njichvognee'i te 'vósare Damasco te naquiyará'opo ma Aretas. Ene ma tcotpara'oo'i maye'e te 'to Damasco mavonicvocpo no sontarono najañoca to tapajrano taye'e to 'vósare puejchu nacootócanu. 33Etotsero no yporapenviono tcovcu'nompo te 'to 'chope canasto tcuchconompo te 'to ventana taye'e to tayuchmuegne to 'vósare tcucpuicnompo taye'e ene nuchcu'po.

will be added

X\