2 Corintio 10

1Juiti nuti Pablo etjo to nechjis'oyre aye'e etotsero nvoo'o nacti ma Cristo te 'to majapanura'ivo. Tjicho enjoo'i naco'e te 'to nuti vonápicuchcore te amíro'u etotsero to ehuírenu nijrocvo to nechjóca'e te 'to najre. Tajina timpígianu. 2Etotsero to nmetoco'e etpirígiapo te 'to itorisra puejchu te nutegia aye'e votcucmuncore nquechjoc'e tajina taempiconuyre. Ene njichvocyore no tcotiorocnono naquee'i te 'to etochujcha ypono to mavoo'ogne ma 'chane. 3Je'chutsero ene vcovsa te pjoca 'pog'e etotsero voypona to taye'ono pjoca 'pog'e tajicha to vemtone mue 'ma Viya. 4Viti maye'ono sontaru ma Viya etotsero vo'etina vcotiuch'apo to taye'ono pjoca 'pog'e. Te viocpo to tamurigiene eto vcotiuch'ovo te 'to muetjiicoovo ma Viya. Eto taróto'o tocpa tacovenopa to nacotiuchrárevo no taye'ono pjoca 'pog'e. 5Vito'acvoco no tiocpuemchono to 'chojriicovo mue 'ma Viya te 'to nasiñahuíravo. Vcometoriipo naye'e puejchu násopjuíra'i mue 'ma Cristo te 'to naponreru naechemra'vo. 6Ene te anoca to asopjuira'ihuina, viti vechjocvocyore no namusopjuira'ignena. 7Tjicho eti etochujcha im'o to muem'i ma 'chane, vo'im'a to masamre. Enjoo'i nacojvo to natupara'o mue 'ma Cristo. Tiuri eno to naponrejgia vcompujvo viti vcotpára'o maye'e. 8Tayampane nácojvo to ntupara'o mue 'ma Viya ene eto votimtsii'anu tjicho to nijro ntupara'o eto tijroc'eyre to atumevoyre mue 'ma Viya. Vo'etina te 'to naeminajric'eyre. 9Vonavro'o ac'e te 'to etochujcha nvoo'o nipcoorígia'e te 'to najriono aye'e. 10Enjoo'i naco'e te 'to tpicaemchocre to najriono etotsero te 'to amíro'u vonijrócapo ene votáremchocre to nechjiriivo, naco'e. 11Yvoo'o te 'to naechemcha te vitecpapo aye'e vituchyore to vechjis'ognee'i te 'to viajre énetse eto tpicuchovionyore. 12Viti vovavro'o yponoca no enojivo timiaramimijicvono te 'to nórivo. Eto tjicho eno muechemreccono timictichcocono ene tponrejcocono enojicco te 'to nanocsare tiuripuca vo'ipuca ene vonaponrejgia to mavoo'ogne ma Viya. 13Tjicho viti vovnoca to ymuctupara'ogiene mue 'ma Viya. Tjicho to vemtone taquejvorichu vnoco to yvóno'i maye'e ttuparacoopo puejchu vacmetoriru aye'e eti acovsa te Corinto. 14Tos'o vovetaviicu'a to yvóno'i mue 'ma Viya te 'to vcometoriira aye'e. Viti viuvri'i viuteco vcopayac'e te 'to 'chojriicovo mue 'ma Cristo. 15Vovimye'echapo to naemtone no 'pomriono aye'e. Etochujcha yvoo'o 'tumevoc'ena ajuuca to asopra ma Viya. Ene vroto'oyre váquemtone aye'e to vituchrena to yvóno'i mue 'ma Viya. 16Tac'eptsero vyanavore onogiy'e te 'to iovsa eti. Tomuire vacmetoriru taye'e to tiuuna 'chojriicovo tjicho huich'o nasama taye'e ene vovcurisiravorichu to naemtone no 'pomriono. 17Taquija taquimiaramimijico ma 'chane. Táquejvorichu tacuusamrecha to muejroru ma Viógienu, taquee'i eto ajúreco. 18Tajina tajichgienena te 'to tcuñúchapo emajihuina ma 'chane. To tvoo'ocrepno eto emuena ma Viya tcuñucha.

will be added

X\