2 Corintio 1

1Mporapenviono, nuti Pablo émapo viati Timoteo vcajre'e eti asopo ma Viya te 'to 'vósare Corinto ene énopo namutu no maye'ono ma Viya te taye'e 'muiripa'i Acaya. Nuti mavonranu ma Jesucristo eto mavoo'ogne ma Viya Iyare, 2nyosiuch'e mue Viya Iyare mue'po Viógienu Jesucristo muemcataca'e ene aetotijvo te 'to iachanevo majicha. 3Vcuñucha ma Viya Iyare Mueya ma Viógienu Jesucristo tjicho ema tjiapanura'ignejcha ene 'muíriji temetsraarecovi. 4Te 'to tamutu to viatajivono ma Viya temetsraarecovi puejchu viti yponoca. Viomuirena vemetsraaregia no tcatajivono tactirichu to muemetsraaresravi ma Viya. 5Tjicho vcatajivo viomuire vcuti ma Cristo te 'to matajivono. Tomuire enerichu taqueyre to 'chopegiene muemetsraaresravi ma Cristo te 'to viatajivono. 6To viatajivo tajicho to vcometoriira aye'e puejchu iuchcu'a ene aetojaasamrepo. Eto tjichri'i ma Viya temetsraarecovi viti ene vimcatacá'epo puejchu ájicpuicro'o te 'to iatajivono eto tacutirichu to viatajivo viti. 7Vováquicchopuiivo viti aye'e. Vecho te 'to tacutirichu to iatajivo acutivocovi enerichu majich'eyre ma Viya temetsraarec'eyre iomuire. 8Mporapenviono, nvoo'o te 'to echa to vjichvognee'i te 'to 'pog'e Asia. 'Chope vcatajivo vovaato'o vjicpuigia cutim'irine eto timcoparecovyoori'ini. 9Vijchopo vepenoyre tajichyo. Eto tjicho puejchu vechemcha votori to vasíñavo. Ema vacsiña ma Viya tcochpucri'i no naepenogñono. 10Ema tcotiuchovi te 'to vepenirayoreni. Juiti tcotiuchovrichjicha. Manosjii'i vcuchoco tjicho ene majichyore te 'ponaena sache. 11Ene eti imcatacovrichjicha ayosiuchovi mue 'ma Viya. Te tyosiuchaviono maye'e no moverano enerichu taqueyre tomuire no moverano narusrupayachoyre tajichyo to muemcatasiravi. 12Etjoo'i to tcuusamrechovri'i tjicho tmetosamre'ovi tajicho to toonavo to vitorisra te pjoca 'pog'e. Voypona to tepya'ra'core tavetji to vitorisra aye'e. Ma Viya tijrocovi to vechemra'huina puejchu ene vjicha tjicho vovitina vnoca. 13Vonoñucha to nechjiriivo te 'to najriono. Techemchocre njicho aróto'o echemcha te 'to ajiro. Nvoo'o echemcha mraca to vimitcosi 14to amuechemchogñonrich'o puejchu te tiutégiapo ma Viógienu Jesús eti acuñúchanu tajicho to nimit‑síra'e ene vacticcopo to viuusamrevyore te 'to mamíro'u tjicho nuti nuusamreyre ajichyore. 15- 16Eto tjicho jmañono mponrericpuini nichicnuma aye'e atihuina to nyonrena te 'pog'e Macedonia ene tomuirenapuini te nchappo nos'a taye'e puejchu api'enapuini to nimcataca'e. Ene eti iomuire imcatacanri'ini to nyonrena te 'to 'pog'e Judea. Eto mponreeri'ini. 17Eto tjichri'i tcotiorocnono to nmuituchra to mponreru. “Votaetúra'i ema”, naquee'i. Naejchopo to mponrerisra tacutiri'i to maponreru ma 'necogiene mue 'ma Viya. “Tiuri, maco'e ene vomuetucha”, naquee'i. 18Ene vo'i tjicho ema Viya ncomuemru te 'to vo'ene nac'e. Nitucho to nechjiriivo aye'e. 19Nuti, ma Timoteo émapo Silvano vechjis'o aye'e ma Jesucristo maChicha ma Viya. Ema titúra'i muetucho to muechjiriivo votaepya'ra'i. 20To 'chojriicovono mue 'ma Viya tituchvono tamutu majicho ma Cristo. Ene eto tjicho to vsopra ema, viti vcuñucho vetsrareco ma Viya. “Je'chu ene”, vquepo viomuire. 21Emarichu Viya tetmechovi te 'to yponra ma Cristo viti ene étipo ene ttuparacoopo tomuire. 22Ema tijrocovi ma Espíritu Santo. Eto muemotiora te 'to vsamre to maye'evocoopo ema. Tinapuco te 'to vjiacpogneyre maye'e. 23Etotsero emarichu ma Viya ncojvo te 'to vonaepya'ra'i. Eto tjichri'i huich'o nyana nimojna'e te 'to iovsa Corinto tjicho vonavro'o ncojcha'e tajicha to tamurigieñono aye'e. 24Vovavro'o vacti ma cparaaco te 'to asopra ma Viya tjicho 'tumevoc'eripo. To yvoo'o eto vimcataca'e puejchu oosamre te 'to itorisra.

will be added

X\