1 Timoteo 6

1Tomuire jmetocovca no vnoracono nápicúra'i nae 'no nogienono puejchu vonacucotemo no 'chañono te 'to muéjare ema Viya. Ene vonacocpuemcho to 'chojriicovo maye'e tacuggio to namupicura'ihuina no vnoracono t‑sopono ema Viya. 2Te emjaa'ina masopa ema Viya ene enjoo'ina no mavonrano t‑sopono ma Viya, navetji eno te 'to napicuchyore ema. Tori to naquemtoneyechrena tjicho emarichu t‑sopo ema Viya ene temnaccoregienejicha. Pimitrigia jmañono. Ptuparacvoca te 'to naetucha. 3Te 'to enjoo'ina tiocpuemchano to vimitropi ypongiene 'chojriicovo mue 'ma Viógienu Jesucristo ene naemitrigia to 'ponagiene 'mitreco, pcoscu'a naye'e 4tjicho eno tiaramimijicvono ene tajina naechemcha. Navoo'ochjicha tiocpuemra'ono tajicho to naechjis'osariono ene eto tjicho huipo tacticcono to naponreru. Tcojchoccompo ene tcotichoccompo. 5Eno tjicpocconrichjicha tajicho to tamuunavo to naponreru étopo to namuechemchira to je'chugne 'chojriicovo. Naejchopo eto tijrocyore to naricovoyre to napuegnera to 'chojriicovo. Taco'e piti pcoscu'a naye'e. 6Je'chutsero te 'to vitca vsopúchapo tajicha to 'pueschicha vcoy'egnena ene etjoo'i to vicmuna mue 'ma Viya 'chopepono tajicho to yponra. 7Tajina vacye'e te viuchcopo te pjoca 'pog'e ene tajinavre vamyore te vepenapo. 8Tos'o vsopúchapo te 'to etjoo'ina vnigia ene étopo ymuii'óropi. 9Etotsero no tvoo'ono tacye'ono to tim'ocre tejicvono tajicho to tavoyosra to prata ene nanocpo to mpachijigñono ene eto timicñacyore mue 'ma Viya. 10Te 'to vemnacajicha to prata, ene tos'o to mpachijicriono. Ene eto tjicho enjoo'i techa'icono te 'to naponra ma Viya tajicho to navorira to prata. Eto temecatajivcho te 'to naetorisra. 11Pititsero pácagieji tamutu jmañono tjicho piti mavonravi ma Viya. Toona to pitorisra ene étopo to pponra ma Viya. Psoparichjicha ema puemna'i ene pájicpuicro'o te 'to tamutu pajpanim'i te 'to psamre. 12Ppongienenajicha mracaena ema Viya pnocgienenajicha to pemtone maye'e ene pjiacpognenajicha eto muitocoresigne pitorisrayre. Eto muechinovii'i ma Viya tjicho piti pechjis'oo'i jmañono te namíro'u no tim'ovionri'i. Tajina timpígiapi. 13Te 'to mamíro'u ma Viya tquitoricra'i tamutu ene émapo ma Jesucristo, ma techjis'oo'i to je'chugne te 'to mamíro'u ma Poncio Pilato, ema tajina timpigia, ntuparacvi 14pitucha tamutu jmani nvoniipi pye'e puejchu vopcuctioroccore tiomuincapo te tiutégiapo ma Viógienu Jesucristo. 15Ema timericvoyre majichyore ma Viya munagiene te 'to titecpapo to muectiora ema. Maquejvorichu ema tquiyara'ocorepono nae 'no 'chopiono naeyara'ono cparaacono. 16Maquejvorichu ema muepenocco. Ene mavrico te 'to tajaracugne. Najina titca tpucha najinavre tim'a ema. Taco'e muitravreyre to ypicuchrena ema ene étopo to muetjiicoovo. Amén. 17Jmetocovca eno ricono tcoy'ono to tim'ocre vonacusíñavo tacuggio to nacoy'egne ene vo'vore nacucsiña eto tjicho votacsiñacore. Nacsiña ema Viya. Je'vo ema tcosiñacore tjicho ema muepenocco ene ema te 'to márivo tijrocovi tamutu to vitotijirahuina te 'to vitorisra. 18Jmetocovca tiuripono nanoca to tiuricocre tjicho eto narícovo te anumo. Vonacuyov'i naenchecchóra'i to nacoy'egnena. 19Te 'to ene najicha nacoomutcoripo to nacoy'egne naem'oyre te 'pojra'inaripo mue 'ma Viya ene muitocoresiyre to naetorisra maye'e. 20Timoteo, pituchgienenajicha to jvóno'i mue 'ma Viya. Vopcugño no tiocpuemra'ono techjis'ora'ono to taye'e pjoca 'pog'e ene eto tajina tajichgienena. Naejchoo'i eto naechjis'o to techemra'core ene vo'i tjicho tejcojvono. 21Enjoo'i naponripo to techemra'core tamurigiene ene techa'icompo te 'to naponra to 'chojriicovo. Puetotijvoo'i majicha ema Viya. Amén.

will be added

X\