1 Timoteo 5

1Vopcucojcho ma 'chosi 'chane. Pene'achjicha tacti te 'to piyena ema. Ene no 'moyponono 'jirono tacti te 'to piatina. 2No 'chosponono 'senono tacti se 'su peno ene no 'moyponono 'senono tacti se 'su piati. Toona to pponrerono naye'e. 3Echpojricvoca no naemuimarajono tcomnurocvono. 4Etotsero te 'to enjoo'ina schichena samrina, eno naechegne'a to scomnugne tjicho eto mavoo'o ma Viya te 'to naechpojrigia naetsrijgiapo nae 'no tcochichano te 'to naemnasra. 5Etotsero te naquija tquechpojrico su semuimaraji, étipo echpojricyore. Tjicho esu tcuchóra'i mue 'ma Viya tyujroco sache yoti. 6Enotsero no naemuimarajono tempuuricvono te 'to tavoo'ogne to nog'e eno vo'aquechpojrico tjicho cutripo naepenogne. 7Jvonicvoca toona to naetorisra puejchu vonacuctioroccore. 8Taco'e te 'to enjoo'ina schichena samrina, eno naechpojrigia tjicho tcomnucre ma 'chane muechpojrigia no majañonono ene énopo te 'to mapeno. Te vo'ene macuggio macúpono to vimitcosi mue 'ma Viya ene mavoyuchpónapo ema mue 'ma mamujacpogne ma Viya. 9Te 'to tácajcunanyórepo no naemuimarajono, pim'ach'o tohuina to naetorisra tjicho tcajcunanyore náquejvorichu no tcoy'ono sesenta añu ene etonaenarichu ma simueni. 10Pim'oyre te 'to táquechoroji to nanosra to tiuriono ene tori to nacojrusra no nachichanoviono. Tájacpora'ono te 'to napeno ene naechpojrico no t‑sopono ma Viya. Timcatacono no tcatajivono ene 'muíriji nanoco to tiuricocre. Eno tcajcunanyore no tituchano jmañono. 11- 12Ene vopcajcúnacho no 'retonano naemuimarajono tjicho tcuuyacre te 'to naemtisgia to naechjiriivoo'i mue 'ma Cristo tajicho to tavoo'ognena to nog'e ene naetuchavre ma 'pona 'chane ene eto natopravyore. 13Tomuire tcuuyacre te 'to huipo tcúquemtoñono ene tápuicojiompo te 'to petiono. Ene votáquejvo, tomuire taechjegnera'ompo timcosiopapono te 'to 'puechgiene. 14Tos'o nvoo'o te 'to no 'retonano naemuimarajono naetucha ma 'chane nacchicha ene náquemtone to nacomnugne te 'to napeno puejchu vonacuctioroccore nae 'no tiocpuemchono to 'chojriicovo. 15Tjicho enjoo'i no naemuimarajono tinajricvonripo to naponra ma Viya ene napuegne'po ma eriono. 16Napechvi nmetocovi te 'to enjoo'ina no naemuimarajono ene enjoo'ina no nachichanoviono, eno naechpojrigia. Taco'e vonacucchoco te 'to táquijrono to nacomnugne nae 'no t‑sopono ma Viya. Eno náquechpojricsi no naquija tquechegne'o. 17Enopo no techono nae 'no t‑sopono ma Viya nápicuchcoregienenajicha, no tiuri to nanosra to natupara'o, nacompujvo no tcopneriijono to nacometoriira ene étopo to naemitrisra te 'to 'chojriicovo. 18Tjicho eto taechjis'o pjoca 'chosgiene ajúreco. Oni taco'e: “Vo'aquitisumcho to huiye tioctayajirico to avio'iru trigo. Tiurichujcha to tanigpaa'i tomuire”, taquee'i eto. Ene to 'pona ajúreco etorichu taechjis'o. Oni taco'e: “'Muíriji macvacho ma tquemtone”, taquee'i eto. Eto taechjis'o te 'to nacvacho nomuirena no tquemtoñono te 'to 'chojriicovo. 19Vopqueschopo te 'to naechjis'a pye'e te etjopca to matoprahuina ma techo nae 'no t‑sopono ma Viya tayumjacvo naecha to matopravo no apinano vo'i moponampuca. 20Etotsero te enjoo'ina tacpecaturano nae 'no techono mue 'ma Viya, pcojcha te 'to namíro'u no t‑sopono ma Viya puejchu napigia. 21Te 'to mamíro'u ma Viya mue'po Viógienu Jesucristo ene énopo no maneriorono angieriono, ntuparacvijcha te 'to nacticco to ene pjichyore. Voquija 'cuji. 22Voquija 'nuuji pquijroco to matupara'oyore ma techoyore nae 'no t‑sopono ma Viya, muechcóresi etjoo'ina to mapecaturena ene piomuirénapo pactopravo. Pim'ajcha piti pácagieji tamutu to tamurigieñono. 23Vopquero tacuquejvorichu to une. Páquipruji 'puesena to vinu tajicho to psamsare te 'to piomi. 24Ene enjoo'i tquechoroji 'nuuji to napecatura ene eno tquechosiripo to naecñayre. Etotsero nae 'no 'pomriono vo'nuujina taquéchosi to napecaturano tayumjacvo ema Viya tvioschoyre. 25Tomuire enjoo'i 'nuuji tquechoroji to nanocgiene tiuriono ene enjoo'i vo'i. Etotsero tquechorojyore te 'ponaena sache.

will be added

X\