1 Timoteo 4

1Ma Espíritu Santo tmetocovocovi te 'to 'ponaenari'i sache enjoyre no tinajricvonyore to nasopra ma Viya. Naponyore to tavoyora'igñono naemitropi no nasiopocgienena no huinarajgieñono. 2No timitriconyore eto eno tepya'ra'ono temtsiora'ono nae 'no 'chañono. Eno mracasamrevcoyre te 'to naponrerisra tacutiyore to tayustasne yucu. 3Timitriconyore te 'to votori to muetucha ma 'chane su 'seno ene vo'vore taesopcore te 'to nanigia to 'pona tniccoriono. Ene vo'i, tjicho to tniccoriono tamutu muepyaru ma Viya. Muecmunachogne vnigia viti vsopo to je'chugne muechjiriivo ene vrusrupayachanve tajicho. 4Tos'o taquija vquevtoco to tniccore tjicho tamutu eto muepyarono ma Viya tiuri ene ticmunachovi puejchu vrusrupayachanve ene vnígiapo. 5Tjicho to vyujrosra étopo to 'chojriicovo eto timiuunacho to tniccore. 6Te 'to pitucha pimitrigia jmañono nae 'no yporapenviono ene pitura'iyre te 'to jvóno'i mue 'ma Jesucristo. Ene 'tumevínapo piomuire te 'to piachanevo tajichyo to 'chojriicovo piaravo'u ppongieneri'i. 7Vopcuponrerico to naechjis'ósare no tponono to taye'ono pjoca 'pog'e eto tajina tajichgienena. Pácaravo'chujcha mracaena to pponra ma Viya. 8Topo tajichvo tacomnu to viog'e puejchu 'tumena, tacompujvo eto viachanevo to tacomnira eto viaravo'u puejchu tori to yponrena ma Viya ene eto vitotijiivoyre te pjoca 'pog'e ene te'po anumo. 9Pjoca nechjiriivo pye'e je'chugnejcha t‑sopcore. 10Tos'o viti vcomesajiicovo mraca te 'to vemtone mue 'ma Viya ene vcatajivo tajicho tjicho etjoo'i to vcuchocgiene mue 'ma muepenocco Viya. Ema tcuchcu'ra'i nae namutu no 'chañono ene macuchcu'vocyore no t‑sopano ema. 11Pimitrigia jmañono pimyoyucha. 12Timoteo, pim'ajcha toona to pitorisra puejchu páponcore nae 'no yporapenviono. Pásopjuíra'i mue 'ma Viya puemna'i ene tori to pechjiriihuina puejchu naponócapi te 'to naetorisrena. Tayampane 'moperuvinarich'o etotsero vonacucopyecvi tacuggio. 13Pjirarichjicha to 'chojriicovo nae 'no yporapenviono. Pimitcovca ene pacmetoriru tiomuincapo te nutégiapo. 14Pecha to muejroovi ma Viya. Vopquempuurico to pitcogne. Eto pjiacpognee'i te nanocpo to navupiono pye'e no techono nae 'no t‑sopono ma Viya ene eno techjicompo majicho ma Espíritu Santo. 15Eto pacponreeji jmañono pnocgienenajicha puejchu naem'a te 'to timyonovorichjicha to pponra ma Viya. 16Pimcuuyáchapo piti te 'to pitorisra ene étopo pimitrisra. Te pitucha jmani piuchcu'yore piti ene énopo no pimitcogñono.

will be added

X\