1 Timoteo 1

1- 2Timoteo, ncajrevri'i piti nchíchavi te 'to vsopra ma Viya. Nuti Pablo mavonranu ma Jesucristo ncotpára'o mue 'ma Viya tcuchcu'ra'i mue'po Viógienu Jesucristo vquicmuna maye'e to vcuchosra. Nyosioco ema te 'to majpanvi. Puetotijvo te 'to pitorisra majicha. 3To nmetoruvri'i te nyompo te 'pog'e tquíjare Macedonia, nvoo'opo pánosi te 'to 'vósare tquíjare Efeso tjicho enjoo'i taye'e no timitricono to 'ponagiene 'mitreco. Nvoo'o te 'to pitina pcovacovca puejchu náquinajiivo vonaquimitrico. 4Jmétaca tomuire vonacucponreeji to ajúreco najirosare eno taechjis'o no 'chosionini. Tjicpocconchujcha tajicho ene tajina tajichgienena. Eto jmani naechjis'ósare votimcatacavi te 'to vsopa ma Viya. 5To tacotpiigieneri'i pjoca nechjiriivo eto te 'to emnacca. Tjicho te je'china vsopa ma Viya, toona to vsamre étopo to yponreru ene vemnaccoyre. 6Enjoo'i techa'icono te pjoca 'chojriicovo ene etochujcha nacopneriiji to naechjis'osariono ene tajina tajichgienena. 7Navoo'ochjicha timitrigiano to 'chosgiene mavoniipi ma Viya ene naemrácacho to naemitrisra etotsero enopoocorichu vonaechemcha to tayunocogne to naemitropri'i. 8Vecho te 'to 'chosgiene voniipi tiuri etotsero tavoo'o vechemcha najpuca tquicmuna eto. 9Tomuire vechovore te 'to 'chosgiene voniipi vo'enina táquicmuna no tnocono to tiuriono. Eno tquicmuna no huinarajono pecatumoriono énopo mueperajono, no namusopjuira'igñono, no namupicura'igñono mue 'ma Viya, no tcopa'iono ene énopo tcopacono no naeyano. 10Eto voniipi nomuire eno tquicmunano no tve'ono su 'seno vonaeturena émapo 'puima 'jiro, énopo no tve'cocono 'jirococono, no tiomericono 'chane, no tepya'ra'ono ene énopo no tnocono to tamueschopgiene to tiuuna 'chojriicovo. No tnocono tamutu jmani eno tquicmunano to voniipi puejchu taemerucha to natopravo. 11Tjicho eto ntupara'o mue 'ma munagiene Viya te 'to nimitrigia to toonagne 'chojriicovo. 12Nrusrupáyacho ma Viógienu Jesucristo tjicho ema tijrocnuu'i to ntúmevo tajicho to nemtoneyore maye'e. Nrusrupáyacho tomuire te 'to nuti macojvonri'i ene ttuparacnupo puejchu mavonranina. 13Nuti vonurigiaa'ini te huich'o naemotri'i ene ncojchoo'ini ncotemo maye'e ene nimponnojcovco no tpononri'i to muechjiriivo. Toptse to tajichvoo'i ema ttuparacnupo to nacmetoriru tjicho ma Viya tjiapanunri'i te 'to nmusoprarich'o. Huich'o nechemchaa'i to tacoyemgiene. 14Ene ma Viógienu Jesucristo muemecnupo 'chope to majapanura'ivo ene tijrocnu to nsoprena étopo nemna'vo majicho to mavrisra nye'e. 15T‑sopcoregienejicha pjoca je'chugne 'chojriicovo. Oni taco'e: Eto timiuteco ma Cristo Jesús te pjoca 'pog'e puejchu macuchcu'voca no pecatumoriono ene nutiripo tjicho nuti nvoyuchpono te 'to ncopecatravo nae 'no 'pomriono 'chañono. 16To tacotpiiri'i to majapaníranu ma Viya puejchu naponócanu no t‑soponyore ema tjicho énepo naemuiiyore to muemna'vo nye'e nuti pecatumórenu. Ene eto taemquechorojcoyre te 'to tjiapanúra'i ema nae namutu no t‑sopono ema puejchu muitocoresina to naetorisra. 17Taco'e muitravrénapo to vcuñuchrena ene vetsraresrena ema Viya. Tjicho maquejvorichu ema Viyagienejicha techemcho tamutu. Muepenocco ene najina titca tim'a. Muitocóresi tomuire to maquiyara'ocórevo. Amén. 18Nchicha Timoteo, ntuparacvijcha 'tumevina te 'to pemtone mue 'ma Viya. Pásopjuíra'i maye'e toona to pponreru ene tituchapopo pye'e to naechjis'ognee'i majicho ma Espíritu Santo te tovgiene. 19Enjoo'i no tnocono to tamurigiene naechinneni te nasamre te 'to vomavro'o ema Viya. Ene tos'o tinajricvompo to nasopra ema. 20Eto tjichvocri'i ma Himeneo émapo Alejandro. Tos'o nquinajiivocpo muem'arine ma eriono muemechoricvoca puejchu nactsimmo vonacuctemo ma Viya.

will be added

X\