1 Tesalonica 5

1Huipo tacmunu to nmetaca'e jmañono to tajmu'puca titúchapo to muectiora ma Viya 2tjicho eti echoripo te 'to votaechocore caerapuca titecpa to masacherayre ma Viógienu. To matesrayre mavemchujricyore no 'chañono. Macutiyore ma tiomerico te yoti tjicho te 'to peti mameris'oyre vonacuchoca. 3Ene no 'chañono naqueyre: “Vitotijvo tajina vaggiovyore” naqueyrerichjicha. Enetsero eto taemna'osravyoorichu tavemchujricyore to naemechoro'yore. Tacutiyore to sache to sinasírayo su 'seno ene movine taquitgiaa'ini. 4Etitsero mporapenviono huipo apuegne'a to tamopcugne. Tos'o huipo távemchujric'eyre to matesrayre ma Viógienu. Huipo acucti no votcuchocano ma tiomera'i. 5Tjicho eti amutu apuegne'po to tjiáracu, huipo ypona to tamopcugne. 6Tos'o vovcucti no naemocogñono te 'to naetorisra. Vjiañócapo ene veperarégiapo te 'to vitorisra. 7Ene te yoti timcono no 'chañono ene no tcov'orosiono tcov'ono te 'to yoti. 8Vititsero ypuegne'ripo to tajaracugne ene tiuripono to veperarégiapo. Vásopjuira'ichjicha mue 'ma Viya ene huemna'i to vcuchosra viuchquirena te 'to matesrena ma Viógienu. To vsopra ene étopo to vemna'vo eto tacuti to tcotiucho to matupo ma sontaru ene étopo to vcuchosra ma Viya tacuti to tcotiucho to machuti. 9Vo'etina muecmunachavi ma Viya te 'to vájacpoyre to masemnevo. To muecmunachovocovi eto macuchcu'avi ma Viógienu Jesucristo. 10Tjicho ema tepeninovocovri'i puejchu muitocoresina to vcochanérayo ema tayampane vepenaripo vo'i vitorigiarich'opca te 'to tiutégiapo. 11Taco'e ansijri'i emetsraarecca ene etmechcoca. 12Mporapenviono, ymetoco'egienejicha te 'to apicuchvoca no tquemtoñono mue 'ma Viógienu techono aye'e timitco'iono. 13Apicuchvoca ene emnacajicha tajicha to naemtonerepi aye'e ene emnacca aetotijvo. 14Tomuire amétaca no votáquemtoñuchvono puejchu náquemtone. Etmechvoca no tquicchopuiivono, imcatacovca no vo'tumesamrevquina ene ájicpuicro'ovore nae 'no namutu no 'chañono. 15Im'atsero vo'aquitsrijcovo nae 'no etjoo'ina to najícha'e. Tiuripono anocarichjicha to tiuricocre etijicquina nae'po namutu. 16Taquija tquichjiicu'o to iuusamrevo. 17Ene 'muíriji ayujrocanove mue 'ma Viya. 18Tomuire arusrupayacharichjicha ma Viya tayampane te 'to etjoo'ina to ajíchapo. Eto mavoo'o ema tajicho to aponra ma Cristo Jesús. 19Isopachujcha to mavoo'ognena ma Espíritu Santo. 20Vo'vore acupuj'e to naechjis'ognena majicha ma Espíritu Santo. 21Aquictioratsero tamtu te 'to táponcorepuca vo'ipuca. Apona to tiuricocre. 22Acagieji tamutu to tamurigieñono mpachijono. 23Nyosioco ma Viya tcoy'e to titotijvocre mueptsígia'e te 'to taye'ono pjoca 'pog'e. Maye'evoc'egnenajicha puejchu macotiucha to iachanevo étopo iog'e ene toonaripo te tchappo ma Viógienu Jesucristo. 24Ma Viya tneriocovri'i muetuchyore to mavoo'ogne aye'e tjicho ema titúra'i. 25Mporapenviono, iomuirena ayosiuchavi mue 'ma Viya. 26Ene echjisnaapo namutu eno yporapenviono te 'to vemnárapi. 27To nvóno'i mue 'ma Viya ntuparac'e te 'to ajira puejchu namtu nasama no yporapenviono pjoca ajúreco. 28Aetotijvo majicha ma Viógienu Jesucristo. Amén.

will be added

X\