1 Tesalonica 3

1- 2To nmuitopira to nechomjíra'e mponrericpo mategia aye'e ma ypórape Timoteo. Ene nuti nmomnarecvopo náquejvosji nansi te 'to 'vósare tquíjare Atenas. Ma Timoteo mamuire mavonra ma Viya timcatacovnove te 'to vcometoriira to 'chojriicovo. Ema timitricyore aye'e tetmech'eyre te 'to asopra ma Viya 3puejchu naquija tquinajricvono aye'e tacuggio to naemponnojsíra'e tajicho to apuegnera ma Viya. Eti echoripo te 'to vcatajivyore ene eto mavoo'ogne ma Viya. 4Te vnosjirich'o aye'e eto ymetoco'enove te 'to timponnojcovionyore ene juiti tituchvopo to vechjiriivoo'i aye'e. 5Tos'o nvonicpo ma Timoteo puejchu ema muecha te 'to apuegne'richpuca ma Viya. Eto tjicho vonjicpuigia to nechomjíra'e. Ncuuya te 'to ávoyoccore mue 'ma eriono ene tampuujipo to vcometoriira aye'e. 6Juitipotsero to machovrapo vye'e ma Timoteo ene viuusamrepo véchopo te 'to anosjii'i asopo ma Viya ene étopo to emna'vo. Ema tmetocoopo te 'to 'muíriji echovnove to emnasravi ene avoo'ovre im'avi tacutirichu to yvorira vim'a'e viomuire. 7Taco'e mporapenviono, to aponrarichjicha ma Viya eto tetmechovi te 'to viatajivono. 8To vechra to anosjii'i apono ma Viya eto timjicpuicovi te 'to vitorisra. 9Vrusrupayachognejcha ma Viya ene viuusamre te 'to mamíro'u ajicho eti. 10'Muíriji sache yoti vyosiocgienejicha ma Viya puejchu muesopavi viutegiavore vimojna'e ene vimcataca'e puejchu toona to asopra ema Viya. 11Vcuchoco ma Viya Iyare émapo Viógienu Jesús muetpirigia to viutesrena aye'e. 12Vyosioca ma Viógienu te 'to taemyanaporichjicha to emnacquirena etjihuina ene nomuire emnacvoca namutu no 'chañono tactirichu to vemnasra'e viti. 13Ene muejróca'e to atumehuina te 'to asamriono puejchu tori to itorisra ene taquija acuctopravo te 'to mamíro'u ma Viya Iyare te tiutégiapo ma Viógienu Jesucristo mamyore namutu no maye'ono.

will be added

X\