1 Tesalonica 2

1Mporapenviono eti echo te 'to votampuuji to vyonraa'i aye'e. 2Tjicho te taegnepo to vcatajivri'i vquimponnojcosi te 'to 'vósare tquíjare Filipos, vyompo aye'e ene ma Viya tetmechovi puejchu vacmetoriru aye'e to 'chojriicovo mue 'ma Viya. Tajina timpigiavi nae 'no tiocpuemchono to 'chojriicovo. 3Vovejcópapo te 'to vcometoriira aye'e. Vovavro'o yvoyóca'e tajicha to huipca tcuuri'i to yponrerono. 4Tjicho to vcometoriira to 'chojriicovo vituchpo to mavoo'ogne ma Viya. Ema tneriocovi ene ttuparacoopo te 'to vacmetoriru. Viti vovavro'o vnoca to navoo'ognena no 'chañono to vcometoriira. Yvoo'o vnoca to mavoo'ogne ma Viya tjicho ema tim'o to vsamre. 5Emarichu muecho vo'etina timiutegiavi to vácuñuch'eyre puejchu ávoyoccoreri'ini vye'e. Vo'vore etina váquetsraru to vcometoriira puejchu etjoo'ina to ijrocavi. Ma Viya muecho te 'to vo'etina timyanavi. 6Vo'etina vtanca te 'to vácuñuchcore aye'e nae'po 'pomriono 'chañono. 7Etotsero vroto'inneni te 'to vemquechorojgia tápicuchcore to vtupara'o mue 'ma Cristo ene vo'i. Tiurichujcha vcuti esu 'seno te 'to sjañosra no schichanoviono. 8Viti vemnac'ejcha 'chopemuri ene votáquejvo vacmetoriru aye'e to 'chojriicovo mue 'ma Viya. Tomuire vijrocvo te 'to vépena ajicha eti tajicho to yvoyemnarasíra'e. 9Echo tomuire, mporapenviono, te 'to vquemtone sache yoti tajicho to vcomnugne puejchu vovcucchoco te 'to etjoo'ina to ijrocavi tajicha to vcometoriira aye'e to 'chojriicovo mue 'ma Viya. 10Im'o to vitorisra aye'e eti asopgiene ma Viya. Tiuri to ypuegnera ma Viya te 'to amíro'u. Mtopravrevocovi ene ma Viya mamuire muem'o to vitorisra. 11Echo tomuire te 'to vemetsraarec'e amutu. Vimitco'e vcuti ma 'chane nae 'no machichanoviono. 12Ymetoco'ejicha tori to apuegnerena ma Viya tjicho machichavoc'epo. Ticmunachovi to mavsa puejchu vacchane ema. 13Taco'e vrusrupayachorichjicha ma Viya tajicho to ajacpira to 'chojriicovo mue 'ma Viya te vcometoriipo aye'e. Ene echemchopo te 'to ene tos'o mue 'ma Viya vo'enena nae 'no 'chañono. To 'chojriicovo tos'ognee'i mue 'ma Viya taetsvocho to itorisra eti asopgieñono. 14Mporapenviono, eti timponnojco'iono no ajañonono tajicho to apuegnera ma Viógienu. Acutiripo no yporapenviono tcovsano te 'to Judea tjicho eno nativo tquimponnojcosiono nae 'no vjiañonono jurionono tajicho to napuegnera ma Viógienu Cristo Jesús. 15Ene enopoocorichu tcopaconri'i ma Viógienu Jesús énopo no muechjironini ma Viya naye'e ene timponnojcoviompo viti viomuire. Eno vonanoca to mavoo'ogne ma Viya nocpuemcho namutu no 'pomriono 'chañono. 16Navoo'opuini teyvetcaviono to vcometoriira nae 'no vojurionvoquina ene viti yvoo'o nomuirena nochcu'a te 'to napecaturano. Eto tjicho taesvoycopo to natopravo no jurionono te 'to mamíro'u ma Viya. Tos'o juiti to naecmuna eno eto masemnevo ma Viya. 17Mporapenviono, huich'o táyere to vjiunjisra'e 'muíriji yponreric'enve. Yvoo'ognejcha viutegiaa'ini vimojna'e. 18Nuti Pablo movéra'e mponrericri'ini to nutesrena aye'e etotsero ma eriono mueyvetco to mponrerisra. 19¿Tajtse to tcuusamrechovyore? ¿Taja to vcuchocgieneyore to macuñuch'ovocovyore to matesrena ma Viógienu Jesucristo? Ene etipoocorichu tjicho vcochane'eyore eti te 'to mamíro'u. 20Tos'o viuusamre ajicho to apuegnera ma Viya.

will be added

X\