1 San Pedro 5

1Eti echo nae 'no t‑sopono ma Viya asámanu pjoca nene'óropi aye'e. Tjicho nuti nomuire ncuti no techono nae 'no t‑sopono ma Viya. Nim'o to matajivono ma Cristo ene nomuire ncochaneyre ema te 'to macuñuchcorevoyre te tiutégiapo ene táquechorojpo to toonavo matupara'o. 2To atupara'o mue 'ma Viya echpojricvoca no t‑sopono ema, eno nacuti to 'vesa. Ene tos'a te 'to asamre to avorirena ajañoca. Votacucmunu te 'to acvóno'i. Votaquimmonojco'e to avorirena acváne'o, tori to aponrerina to anosra. 3Te 'to acotpara'ovri'i nae 'no t‑sopono ema Viya, vo'etina te 'to ácogienucreyre naye'e. Tiuripono áponcore to itorisra. 4Te itucha jmani etjoo'i to muitravre icmuna toonagne ajacpogneyre te tiutégiapo ma Viógienu. Ema je'chugne tjiañocra'i. 5Iomuire eti 'retonano ásopjuíra'i naye'e no techono nae 'no t‑sopono ma Viya. Ajpanim'i amtu ene imcatajiicoca tjicho to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: Ma Viya vomaricovca no t‑siñavono ene muemcatacovco no votasiñavono, taco'e to ajúreco. 6Aquinajiivopo te 'to taetjiicovgiene mavupiono ma Viya ene te ticticha'epo ema, acuñuchcoreyórepo majichyore. 7Amétaca ma Viya tamutu to ajaasamriono. Acsiña mracaena tjicho ema tponreric'e eti. 8Eperaregiapojcha ejamiigiaa'i te 'to itorisra tjicho ma viocposvo eriono, matanco ma macootocgienena. Macuti to huinarajgiene sórare tatanco to tanicyore. 9'Tumevoc'ena to asopra ema Viya ene huipo aquisojvo te 'to mavoo'ogne ma eriono. Echa nomuire no aporapenviono te 'muiripa'i 'pog'e. To natajivono etorichu tacuti to iatajivono eti. 10Taco'e acatajivyorecho'o ene te taegnénapo iuunayrepo majichyore ma Viya. Muetméchapo to iachanevo ene mtopravre'énapo to apuegnerayore tjicho ema temnacovjicha te 'to vitorisra, timcatacovi. Tajicho to vjiacpira ma Cristo ema ticmunachovi vcochaneyre te 'to munagiene macuñuchcorevoyre te anumo. 11Tos'o muitravrénapo to vcuñuchrena ene étopo to muetjiicoovo. Amén. 12Ma Silas ema tiajchinnu pjoca 'puesagiene ajúreco. Nuti nim'o te 'to ema titúra'i mue 'ma Viya. To tacotpiigiene pjoca eto nvoo'o nene'o'eyore ene nmetaca'e te 'to je'chugnejcha tponcore to 'chojriicovo taechjis'o to muemnárapi ma Viya ajacpognee'i. Taco'e aponarichjicha eto. 13No t‑sopono ma Viya te 'to 'vósare tquíjare Babilonia techjic'iono. Enorichu maneriorono ma Viya acuti eti. Mamuire techjic'e ma Marcos, ema nchicha te 'to vsopra ma Viya. 14Táquechoroji to emnárapi echjicca. Nyosioco ma Viya aetotijvo amtu eti maye'evoc'e ma Jesucristo. Amén.

will be added

X\