1 San Pedro 4

1Ma Cristo tcatajivo te 'to mag'e ene iomuirena acti ema. Tjicho ma tacatajivo te 'to mag'e huipo taemponnojgia to pecatu. 2Taco'e huipo acúnoco to tamurigieñono tavoo'ogne to iog'e te 'to itorigiacho'o te pjoca 'pog'e. Eto anoca to mavoo'ogne ma Viya. 3Tarótopo to anocsarionri'ini to navoo'ósare no namujacpogne ma Viya. Te acutivocrich'ini eno, anocrich'ini to mpachijigne tavoo'ogne to iog'e. Eti erora'rich'ini naye'e ene acov'onve acopiestaranove naye'e, acosiñarajrich'ini to naepyarono no 'chañono. 4Eto tjichri'i eno nárami te 'to huipo aponocvoca to taesvoycogñono mpachijono nanocsare. Taco'e tcotioroc'iompo 5etotsero tcoysere'onyore mue 'ma Viya, ma tvioschoyre no 'chañono énopo no naepenogñono. 6Nomuire no 'chosionini tcometocsiono to toonagne 'chojriicovo. Tayampane to nog'e tepenanri'ini tjicho eto naemechoro'ri'i nacutrichu no 'pomriono 'chañono te 'to naepenira, etotsero to nachanevo muepenocco nacuti ma Viya. 7Tiane'ipo to muectiora ma Viya to taetrahuina tamutu. Taco'e eperaregiapoo'i, toona to aponreru ene taemyanaporichjicha to ayujrosra. 8To tcomnucrepno te tamutu, eto emnaccognenajicha. Te 'to vemnacca movínepo viunnareegiaa'ini to matopravo ma 'pona. 9Avopnocca etijihuina te 'to apeno, votaquemechjic'e. 10Emtonepuínachu te 'to muejroo'e ma Viya puejchu imcatajiicoca puejchu votacumpuuji eto aye'e. 11Ma tacmetoriru muechjis'a táquejvorichu to 'chojriicovo mue 'ma Viya. Ma timcataregia nae 'no t‑sopono ma Viya manoca te 'to matúmevo ma Viya muejroru. Aetúra'i te 'to itorisra puejchu no 'chañono nacuñucha ma Viya majicha ma Jesucristo ene muitravrena to macuñuchcorehuina ene étopo to muetjiicoovo. Amén. 12Mporapenviono nemnarono vo'acárami tacuggio to mracagieñono iatajivo tjicho ene taqueyre nae 'no tponano ma Viya. 13Oosamrechjicha tajicha tjicho acutiripo ma Cristo te 'to matajivo. Ene te tiutégiapo ema, táquechorojpo to munagiene macuñuchcórevo. Tajina tactiyre to iuusamrevo. 14Te tácotemono aye'e majicha ma Cristo, etotsero mue 'ma Viya iuricocre tjicho ma munagiene Espíritu Santo mas'ogne mue 'ma Viya ene mavrico aye'e. Tcotemono maye'e etitsero apicuchgienejicha. 15Vo'acucatajivo tacuggio to ejiihuina te 'to acpa'puca, vo'i iomerigiapuca, etopuca te imcosiópapo te 'to 'poy'ono. 16Etotsero te 'to ácatajivo tajicha to aponra ma Cristo, vo'acutsri'o tiurichujcha arusrupáyacha ma Viya tjicho maye'evoc'eripo. 17Titecporipo to muectiora ma Viya. Manaecchoyre mavioscha no 'chañono ene vtivyore viti machichanoviono mavioschoyre. Topo vjichvo viti tvioschovocovyore ma Viya, nacompujvo no namusopgienena to 'chojriicovo mue 'ma Viya, oypuca tacoyemyore to naecñayre. 18Topo tajichvo tquejra to nochquirena no mtopravriono te 'to naetorisra, nacompujvo no pecatumoriono namupicuchgiene ma Viya tpiccore to naecñayre. 19Tayampane ácatajivo tajicha to mavoo'ogne ma Viya, anocarichjicha to tiuricocre. Ene acsiñarichjicha ma Viya tquepyarovi puejchu majañóca'e tjicho ema titúra'i.

will be added

X\