1 San Pedro 3

1- 2Eti 'senono ásopjuíra'i nae 'no imanoviono puejchu te enjoo'ina namusopgienena to 'chojriicovo tayampane te 'to vonacúsamo tquechjico, to tvoyocyore eto to naemuirena to toonavo sitorisra ene étopo to spicura'ivo mue 'ma sima. 3Vonacucponreeji no 'senono to najichyore to nacom'ira puejchu toonánaji to nog'e, to nachutmoco ene étopo to nata'iono. 4Tiuripono nacponreeji to toonahuina to nasamre tjicho eto muitravre. Eto tiuripono te 'to toriono te nasamre ene étopo to titotijvocre tjicho eto t‑sivachopno mue 'ma Viya. 5Ene naco'e te 'conevoco no 'senono tpicura'ono to naetorisra. Nacosiña ma Viya ene t‑sopjuira'ono mue 'ma naema. Eto noopovo eno. 6Etorichu te 'conevoco su Sara t‑sopjuíra'i mue 'ma sima Abraham. “Tata”, sjichnove to spicuchra. Ene te toona to itorisra mue 'ma ima, tajina ápicoyre tjicho acutiripo su Sara. 7Etipo 'jirono te 'to acochanera su ayeno ajpanra'i sye'e tjicho esu tetsrajcoopono te aye'e. Echa somuire tpicuchcore tjicho esurichu acóchane te 'to ajacpírapo to icmuna mue 'ma Viya to muitocoresigne itorisra. Ene ac'e puejchu tájacpocre to echjisrena ma Viya. 8Tomuire nmetoco'e acticco te 'to asamre, ajpancoco ene emnajricca tjicho iaticoco mue 'ma Viya. Ajpanim'i te 'to iurihuina. 9Vo'aquitsrijcovo te etjoo'ina najícha'e. Te tcojcha'iono, vo'acucojcho eti. Tiuripono ayosiucha mue 'ma Viya puejchu naetotijvo tjicho etorichu aquicmuna mue 'ma Viya te tich'ó'epo puejchu iomuirena aetotijvo. 10Tjicho to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: Te avro'o aetotijvo te 'to itorisra, oosamre tamtu sachono ene vo'aquechjico to mpachijigñono. Vo'vore aquepya'ra'i. 11Imcoscú'apo to mpachijigne ene anoca to tiuriono. Imyoyúchapo to itotijirahuina nae 'no 'pomriono 12Tjicho ma Viya majañocvoco no mtopravriono ene masamo to nayosiorina maye'e. Vomárigia no tnocono to mpachijigne, taquee'i to ajúreco. 13Te 'to acponreeji anoca to tiuriono, najina tcumueperajco'iono. 14Etotsero to anosrena to tiuriono ene ácatajivo, eto tcuusamrech'eyre te 'to mamíro'u ma Viya. Taco'e vo'acucojrasamúrevo nacuggio no 'chañono ene vo'acúpico. 15Tiuripono apicucha ma Cristo te 'to asamriono ene acsiña tjicho ema Iógienu. Atsegia to ajicporopina te najícha'e ¿tajtse to aponri'i to 'chojriicovo? Ene eti tori to ajicpirena. 16Toona to aponreru étopo to itorisra. Te tepyegne'a'iono te 'to anoco to tamurigiene to aponra ma Cristo, tyutsriocvonyore tajicha to voje'chinari'i. 17Tiuripono vácatajivo tajicha to vnosrena to tiuricocre te 'to mavoo'ognena ma Viya ene votaquemecatajivchovi to vnosrena to tamurigiene. 18Tjicho ma Cristo mamuire tcatajivo tajicho to ypecaturano. Ma mtopravre muepeninovi viti etjogne to vtopravo. Eto'erichu tépeno puejchu manocavi te mamíro'u ma Mueya. Tépeno to mag'e etotsero to machanevo titorico 19ene tyompo nae 'no naepenogñono te 'to taqueeteyri'i to nachanevono, tcometoriipo naye'e 20eno no namusopjuira'igñono te 'to muechjiriivo ma Viya te 'conevoco mue 'ma Noé. Te muepyacripo to mapocre, ma Viya macuchocri'ini te 'to tácot‑samrevono ene vo'giene. Naquejvorichu no ochonano tiuchcu'onri'i te 'to une tajicho to muepyaru mapocre. 21Eto tacuti to vicchosi tjicho eto taechjis'o tomuire to viuchquira te 'to vicñayree'ini. Etotsero vo'etina tcuchcu'avi to une tacsipu to viog'e. To vicchosi eto timerucho te 'to toonavripo to vsamre te mamíro'u tajicho to muechepusra ma Jesucristo nae 'no naepenogñono. 22Ene taquepo ma Viógienu Jesús tyompo te anumo. Ene mavrico te mavovre ma Mueya ene no angieriono énopo no taeyara'ono te 'to anumo t‑sopjuira'ono mue 'ma Cristo.

will be added

X\