1 San Pedro 2

1Tos'o inajígiapo tamutu to mpachijigñono. Vo'aquemtsióra'i to iurihuina, vo'aquepya'ra'i, vo'aquechjegnéra'i, vo'vore acucotegneyéra'i. 2- 3Te 'to áquictiórapo to márivo ema Viya, áquimuira to je'chugne 'chojriicovo puejchu 'tumevoc'ena te 'to iachanevo ene iuchcu'a tajicha. Acti ma 'moyo te mavoo'ognejcha to reche se 'su mueno. 4Apucha apona ema Viógienu. Eto mavecti to mari tquitoricra'i. Ema macuti to mari namueschopgieneri'i no tcochpucono to peti. No 'chañono vonaeschopari'i ema etotsero ema Viya maneriocpo tjicho tvoo'ocrejcha maye'e ene t‑sívacho. 5Eti iomuire itorico maye'e. Acutiripo to mari. Namutu no t‑sopono ema Viya nacuti to peti tquepya te mari. Tos'o áquinajiivo maye'e te 'to mavoo'ognena itorisra ene actipo to tiuuna peti macochpure ema Viya. Ene tomuire ttuparac'epo ma Viya te 'to mamíro'u puejchu anocanove to mayecna to etsraresrayre te 'to itorisra ene eto jmañono tjiacpocre mue 'ma Viya tajicho to maye'evoc'epo ma Jesucristo. 6Tjicho to 'chosgiene ajúreco taechjis'o te 'to macuti to mari ma Cristo. Oni taco'e: Nuti nnerioco to tasivachogne mari ene nnocpo te 'to 'vósare Sión puejchu eto táquechorojpono to tacomnucrevo te 'to 'pomriono mari taye'e to peti. Ene movine tyutsriocaponri'ini no tacsiñano ema, maco'e ma Viya te 'to ajúreco. 7To mari eto mavecti ma Cristo. No tcosiñano t‑sivachognejcha ema naye'e. Ene no namusopgieñono muemechoricyore. Ene to 'pona 'chosgiene ajúreco oni taco'e: Te nacochpucyórepo no tepyacono to peti naeptsicpo to étona mari ene eto nacoscu'gieneri'i mari eto tcomnucrepnoo'i, maco'e ma Viya te 'to ajúreco. 8Ene to 'ponavore 'chosgiene ajúreco etorichu taechjis'o ma Cristo. Oni taco'e: Eto mari temejcojvochyore to namusopra ene tvenopampo tajichyo, taquee'i eto. Ene eto temquechorojco te 'to ema muemechoricvocyore no namusopjuira'igñono te 'to 'chojriicovo tjicho eto naecmunari'i. 9Eti tnerioc'eripo ema Viya ene etjoo'i to atupara'o maye'e puejchu anocanove to mayecna. Tjicho eti maye'evoc'epo tiptsic'e nae 'no 'pomriono 'chañono puejchu ema acuñucha ene acmetoriipo to márivo. Tjicho ema tcuchcu'voc'ee'i te 'to tamopcugne, tnoc'epo te 'to toonagne majaracuvo ema. 10Te huich'o ajacpaa'i ema Viya ene huich'o maye'evoc'enari'i, najina tajpan'ee'ini. Juitipotsero maye'evoc'epo ajapanucrepo maye'e. 11Mporapenviono nemnarono, acutripo no 'povsajecono tios'ono te 'pona 'vósare tjicho to iovsayre eto anumo. Tos'o vo'aquisojvo te 'to tamurigieñono tavoo'ogne to iog'e tjicho eto votoremcha to tavoo'ogne to iachanevo. 12Toonapo to itorisra te 'to namíro'u no 'chañono namujacpogne to 'chojriicovo. Te tcojcha'iono acti no etjoo'i to naejiivo, vo'acuuyoco tjicho naem'oyre to itorisra te 'to anoco to tiuricore ene enopoocorichu nacuñuchyórepo ma Viya ajichyore eti, te mavioschovcapo ma Viya no 'chañono. 13Te 'to apuegnera ma Viya tiuri ásopjuíra'i nae 'no cparaacono, mue 'ma 'chopetupara'o, 14nae'po nae 'no 'pomriono cparaacono. Tjicho ma 'chopetupara'o ema Viya tijroco to natupara'o puejchu eno naemechorigia no etjoo'i to naejiivo ene nácuñuchcore no tnocono to tiuricocre. 15Ema Viya mavoo'o te 'to anoca to tiuricocre puejchu tajina nacucyemo no 'chañono namuechemra'gieñono. 16Taco'e huipo tacvonra'e to voniipi mue 'ma Moisés etotsero vo'aquemetsraavocho acúnoco to mpachijigñono. Isopapochjicha acvonracre mue 'ma Viya. 17Apicucha namtu no 'chañono. Emnacvoca no yporapenviono t‑sopono ma Viya, apicuchgienenajicha ma Viya. Apicuchavore ma 'chopetupara'o. 18Eti vnoracono ásopjuíra'i apicucha ma tcovnóra'e tayampane huinarajina. Vonacuquejvo acupicucho no tiuriono. 19Tjicho iuricocreyre mue 'ma Viya tajichyore to ajicpuicró'ovo iatajivono tajicho to anosra to mavoo'ogne ema. 20Etotsero te ácatajivo tajicha to ejiihuina, eto tajina tajichgienena to ájicpuicro'o tajicha. Ene te ájicpuicro'o tajicha to iatajivono te 'to anosrena to tiuricocre, je'vo eto tiuri iuricocreyre mue 'ma Viya. 21Eto maneriosno'eri'i ma Viya puejchu aponoca ma Cristo to majicpuicró'ovo te 'to matajivono tjicho ema povegnee'i vimcoviicho tcatajivo. 22Ene tajina muejiihuina. Vo'gienejicha taepya'ra'i ema. 23Te tcotemono maye'e ene ema votjicpúchapo. Te naemecatajivcho ema votáqueviáravo titsrijgiapo. Macosiñachjicha ema Viya tjicho ema votaejcojhuim'i te 'to mavioschírayo no 'chañono. 24Ene emapoocorichu ma Cristo mamri'i to ypecaturano te 'to mag'e te tquettapo te crutsu. Ema tcojoraa'i puejchu eti aetotijvo anáraca. Taco'e viti huipo tvoyocavi to pecatu. Vcutripo ma muepenogne puejchu vnócapo to tiuriono te 'to vitorisra. 25Eti emtiorojii'ini acutri'ini to 'vesa etotsero juiti achoopo mue 'ma Cristo ma tjiañoc'e ene macotiucho to iachanevo.

will be added

X\