1 San Pedro 1

1Nuti Pedro mavonra ma Jesucristo, ncajre'e eti iovrico nae 'no 'povsajecono te 'pog'iono tquíjare Ponto étopo Galacia, Capadocia, Asia ene énepo te Bitinia. 2Te 'to mavoo'ogne maponreru ema Viya te'rich'o 'conevoco aconere'oripo puejchu maye'evoc'ena majicha ma Espíritu Santo ene toona to asamre tajicha to muetne ma Jesucristo ene ásopjuira'ipo maye'e. Nyosioco ma Viya muemcataca'e ene aetotijvognenajicha te 'to asamre. 3Vcuñucha ma Viya Mueya ma Viógienu Jesucristo. Te 'to majapanura'ivo ema tijrocovri'i puejchu 'rajrina to vitorisra. Tos'o etopripo to vcuchocgiene maye'e te anumo tajicho to muechepusra nae 'no naepenogñono ma Jesucristo. 4Taco'e vjiacpoyre to vicmuna mue 'ma Viya mánaru te anumo. Eto votacti to vcoy'egne te pjoca 'pog'e. Votaemtioquim'i muitravre to toonavo eto munagiene icmuna. 5Tajicho to asopra ma Viya ema tjiañoc'eyre te 'to muetjiicoovo tiomuincapo iuchcu'a te tiutégiapo ma Viógienu. 6Taco'e oosamre tajicha jmañono tayampane acatajivyorecho'o tamutu te 'to mavoo'ogne ma Viya. 7Tiuuna to asopra ema Viya tacuti to oro. Tjicho to oro te tiuunayrepo tquijcu te yucu puejchu tanigia to 'chípeji ene toonapo. Ene taco'e tomuire to vjicpuicró'ovo to viatajivono. Eto timiuunacho to vsopra, tiuuna ene t‑sivachopno te 'to oro, eto títovo. Eto tjichyo acuñuchcoreyore te tiutégiapo ma Jesucristo. 8Topo tajichvo emnaco ma Jesucristo ene vo'neni im'a. Te 'to amuimuira asopri'i ene to iuusamrevo tajina tacti. Tajina imictich'a to toonavo. 9Eto tacotpiigieneri'i te 'to asopra ema Viya, to tochquírapo to iachanevo. 10Te 'conevoco no muechjirono ma Viya najirori'ini natanco te 'to 'chosgiene ajúreco to navorira naechemcha to viuchquirayore ene mue 'ma Espíritu Santo naechjis'onve to muemnárapi ma Viya vye'e juiti jmani sachono. 11Ma maye'e Espíritu Santo ma Cristo tiovricri'i naye'e mametoconve to matesrayre ma Cristo ene étopo to matajivyore. Te taegnénapo, ema tyopyore mue 'ma Mueya tcuñuchcoreyore maye'e. Ene eno naponrericnove navoo'o naecha majpuca ema ene caerapuca eto muectiora ma Viya. 12Taquepo ma Viya mametocovcopo eno te naechjis'onve ma Cristo, te 'to huich'o tátecyore naye'e. Etotsero te tayerehuina to añono ene eto tituchapopo to matesrayre. Ene tituchvopo juiti vye'e. Etoripo juiti asampo to tiuuna 'chojriicovo nae 'no tcometorirono aye'e majicho ma Espíritu Santo mas'ogne te anumo. Enoripuini no angieriono navoo'o naechemcha jmañono. 13Taco'e tiuri toona to aponrerono puejchu eperarégiapo te 'to itorisra. Táquejvorichu acuchoca to icmuna ajacpogneyre mue 'ma Viya te tiutégiapo ma Jesucristo. 14Te 'to machichavoc'érapo ema Viya ásopjuíra'i maye'e. Huipo acúnoco to tamurigiene tavoo'ogne to iog'e. Huipo tacucti te huich'o aemotri'i ma Viya. 15Tiuripono anoca te 'to itorisra to toonagne tjicho ema Viya tiuuna ma tich'o'eri'i. 16Tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Toona to itorisra tjicho nuti nuuna”, maco'e ema Viya. 17Te echjicnove ayujroco, “Tata”, ajichnove. Ene emarichu tvioschovocovyore. Najina mácocjicyore taco'e apicuchgienenajicha ema te 'to itorisrenacho'o te pjoca 'pog'e. 18Tjicho ema Viya tcuchcu''eripo te 'to aye'erepionri'ini te 'to itorisra to ajacpogñono nae 'no iochconini, eto tajina tajichgienena. Ene eti echo to tavachori'i to iuchquira eto votacti to titovono taye'ono pjoca 'pog'e, to oro étopo prata. 19To tavacho to ypecaturano eto tasivachogne muetne ma Cristo muepseeri'i te muepeninoopo te 'to crutsu, macuti to tiuuna 'vesa. 20Tjicho ema Viya maponrericripo to mavonisrayre ma Cristo te huich'o táquepyaa'i pjoca 'pog'e ene tapuemmavo juiti ema timericvopo puejchu macatajígia'e iomuire. 21Ma Cristo ema timec'e to asopri'i ema Viya tcochepucri'i nae 'no naepenogñono ene muejrocpo puejchu mácuñuchcore. Tos'optsero eti asoppo ema Viya, maquejvorine ema acuchoco. 22To iachanevono tiuunapo majicho ma Espíritu Santo tjicho asoppo to je'chugne 'chojriicovo ene emnajriccopo. Taco'e emnaccognenajicha tos'a te 'to asamre. 23Tjicho eti 'rajruripo to itorisra. Vo'ene tos'a nae 'no tcochicha'iono. Eno vomuepenocquina. To 'rajru vitorisra ene tos'o te 'to muechjiriivo ma Viya tjicho eto muechjiriivo muitocóresi ene muepenocco. 24To 'chosgiene ajúreco oni taco'e: Eno 'chañono nacuti to muiji. To noonavo eto nacuti to toj'u tjicho eto 'nuuji tiooji ene tpacarecpo. Ene naco'e no 'chañono, votáyere to naetorisra. 25To muechjiriivo ema Viya eto muitravre, taquee'i. Ene eto tiuuna 'chojriicovo ametocosri'i.

will be added

X\