1 San Juan 5

1Namutu no t‑sopano ma Jesús te 'to emari'i ma Cristo, eno machichavoco ema Viya. Im'a, ma 'chane te muemnaca ma 'pona 'chane, nomuire no machichanoviono muemnacyore. 2Eto vimotiyo te 'to vemnacvoco no machichanoviono ma Viya tajicho to vemnasra ema étopo vituchra to mavoniipiono. 3To vituchra to mavoniipiono eto temquechorojco to vemnaco ema ene to mavoniipiono votáquejra to vnosrena. 4Ene namutu no machichanoviono ma Viya naeto'aco to taye'ono pjoca 'pog'e. Vito'areco tajicho to vsopra ema Viya. 5¿Naja no tito'arecono te 'to taye'ono te pjoca 'pog'e? Eno t‑sopono ma Jesús te 'to emari'i maChicha ema Viya. 6Vecho te 'to ma Jesucristo maChichari'i ema Viya. Tjicho te tiutecpo ema tquicchospo te 'to une. Muepsecpo to muetne te tepenopo. Votáquejvo táquicchosi te 'to une, tomuire muepseco to muetne. Ma Espíritu Santo muechjis'o ema tjicho ema tajina mañucha. 7No techjis'ono te 'to anumo moponano: ma Viya Iyare émapo tquíjare 'Chojriicovo ene émapo Espíritu Santo. Eno pnoni moponano etotsero etonavcorichu. 8Moponavore to techjis'ono te pjoca 'pog'e: ma Espíritu Santo, to muecchosi te 'to une ene étopo to muetne taepseevoo'i. Ene eto moponagiene tcutcocono to taechjis'ogne te 'to ma Jesús maChichari'i ema Viya. 9Topo teschopcore to nametoropi no 'chañono, macompujvo ma Viya teschopcorepono to mametoropi. Ema muechjis'o te 'to ma Jesús maChichari'i. 10No t‑sopono ma maChicha ema Viya taemerucho to nasamre te 'to nasopra. Ene no vot‑sopano émapo ma Viya tepya'ra'i najicho tjicho vonasopa to muechjiriivo taechjis'o ma maChicha. 11Oni taco'e to muechjiriivo ma Viya: Muitravre to vitorisra majicho ma maChicha. Ema tquitoricovi. 12No tcoy'ono ma maChicha ema Viya eno muitravreyre to naetorisra ene no votacye'ono ema, votaetoriconyore maye'e. 13Eti asopo ma maChicha ema Viya, ncajre'eri'i jmañono puejchu echemcha te 'to muitravrepo to itorisra. 14Eto vcuñuch'o ema Viya. Vecho te 'to tajpuca vyosserigia maye'e te mavoo'ognena ema, t‑samovyore. 15To vecho to t‑samovyore enerichu tomuire vecho te 'to vjiacpoyre maye'e to vyosiorina. 16Te im'a tacpecatura ma apórape te 'to vo'eto tquimicñareco, tiuri ayosiucha mue 'ma Viya ene ema tquitoricyore. Etjoo'i to pecatu timicñarecra'i. Vo'etina njicha to áyossericyore no tnocano. 17Im'a, tamutu to mueperajcoriono eto pecatu etotsero etjoo'i to pecatu vo'etina timicñaca ma 'chane. 18Vecho te 'to no machichanoviono ma Viya vonanoca to pecatu te 'to naetorisra tjicho tcoctiu'o mue 'ma maChicha ma Viya ene ma huinarajgiene vomaato'o muemponnojgia. 19Vecho te 'to maye'evocovi ma Viya ene namutu no taye'ono pjoca 'pog'e muemponnojcovco ma huinarajgiene. 20Tomuire vecho to tiutecripo ma maChicha ma Viya. Ema tijrocovi to vechemra'vo puejchu huemoti ma Mueya ema Viyagienejicha. Ene ema ene mavrico te 'to vitorisra tjicho tiovocovi ma maChicha Jesucristo ema Viyagienejicha. Muitravre to vitorisra majicho. 21Nchichanoviono, vo'acucponreeji to taye'ono pjoca 'pog'e étopo nasiñaraji no 'chañono. Amén.

will be added

X\