1 San Juan 4

1Mporapenviono nemnarono, vo'acúsopo to naemitropi no namutchujcha. Tayumjacvo aponrejcoyre to naemitropi te 'to maye'epuca ema Viya vo'ipuca. Tjicho te pjoca 'pog'e moveranripo no muechjirono ma Viya najichvo. 2Eto imotiiyore to naemitropi te maye'epuca ma Espíritu Santo: No timitricono te 'to ma Jesucristo tcog'e te tiutecpo te pjoca 'pog'e, te ene nac'e eno maye'ono ma Viya. 3Enotsero no vo'ene nac'e te 'to naemitrisra, eno vomaye'evoquina ma Viya. Eno maye'evoco ma tiocpuemcho ma Cristo. Ema asamuiiruu'i tiutecyore ene juiti emapripo te pjoca 'pog'e. 4Nchichanoviono, eti maye'evoc'e ema Viya ene ito'acripo no tiocpuemchono tjicho ma Viya ene mavrico te asamre. Ema 'tumepono mue 'ma eriono tiovrico te pjoca 'pog'e. 5Eno taye'evoco pjoca 'pog'e, tos'o etochujcha naechjis'o to taye'ono pjoca 'pog'e ene nórico nasamo no tiovricono taye'e. 6Etotsero viti maye'evocovi ema Viya ene no timotiono ma Viya t‑samovocoviono te 'to 'chojriicovo. Enotsero no vomaye'ena ma Viya vot‑samaviono. Eto temquechorojco no tpono ma Espíritu Santo ene énopo no tpono to tepya'ra'core. 7Nchichanoviono nemnarono, vemnajricca tjicho to taemnárapi ene tos'o mue 'ma Viya. Namutu no temna'ono eno machichanoviono ema Viya ene naemoti ema. 8No votaemna'ono vonaemoti ma Viya tjicho ma Viya ema temna'jicha. 9Ma Viya timecovi to muemna'vo vye'e taco'e tijrocoopo ma etonagne maChicha. Mavonicpo te pjoca 'pog'e puejchu ema maquitorigiavi. 10Taco'e to je'chugne temna'core, vo'etina te 'to viti vemnaca ma Viya. To temna'core eto to muemnasravocovi viti tjicho mavonicpo ma maChicha ema muepeninavi mava'cha to ypecaturano. 11Mporapenviono nemnarono, te 'to ma Viya temnacovri'i, ene vac'e viomuire vemnacca. 12Aponrejgia, najina tim'a eto'ena ma Viya. Etotsero te vemnacca, tiovocovi ma Viya ene tquechorojpo vye'e to temna'core tos'ogne maye'e. 13Eto temquechorojco te 'to vnosjii'i mue 'ma Viya ene ema tiovrico vye'e tjicho ema tijrocovi ma Espíritu Santo. 14Viti vim'o to matesra ma maChicha mavoniru ma Viya Iyare puejchu macuchcu'voca no tcovsano te pjoca 'pog'e ene eto vechjis'o vcometoriru. 15No techjis'ono ma Jesús te 'to maChichari'i ma Viya, ema tiovrico naye'e ene eno nanosjii'i maye'e. 16Viti vecho ene vsopo te 'to muemnasravocovi ma Viya. Ema temna'jicha taco'e no temna'ono te 'to naetorisra nanosjii'i maye'e ene ema ene mavrico naye'e. 17Ene te vnócapo to vemna'huina, huipo vqueyumro'u te titecpapo to sache mavioschiravocyore ma Viya no 'chañono tjicho viti yponocripo ma Cristo te 'to muetorisra. 18Tajina timpigiavi tajicho to muemna'vo ma Viya tjicho te vimotpo to muemnárapi ma Viya, huipo ypigia. Tjicho to ypisra tomo to tcatajivcore tos'o ma tpico huich'o muechemcha to muemnárapi ma Viya. 19Tos'o vemnacpo ma Viya tjicho mativri'i temnacovi. 20Ma 'chane te 'to mac'e: “Nuti nemnaco ma Viya”, ene macóticho ma mapórape, ema tepya'ra'i. Te vovemnaca ma ypórape vim'ogne, macompujvo ma Viya vovemnaca tjicho vovim'a. 21Eto pjoca mavoniipi: Ma temnaca ma Viya, muemnaca ma mapórape.

will be added

X\