1 Corintio 9

1Im'a, nuti mavonranu ma Viya, vovnoraconina nae 'no 'chañono. Nugivene nim'o ma Viógienu Jesucristo. Ene to asopra ma Viya tajicho to ncometoriira aye'e eto temquechorojco te 'to nuti mavonranu. 2Tayampane vonacúsopo no 'pomriono to nvóno'i mue 'ma Viya eti echo asopo tjicho ajacpoo'i ma Viya njicho nuti. 3Juiti njicpuchvoyre nae 'no techjicono nye'e. 4Te 'to nemtone mue 'ma Viya nquisopsinneni nnigia nera to naejroonina. 5To ncometoriira to 'chojriicovo te navro'ri'ini tiuuri'ini nitucha su 'seno ssopa ma Viya ene nompoocaa'ini esu, nactii'ini no 'pomriono mavonrano ma Viya énopo no matnoviono ma Viógienu ene émapo ma Pedro. 6Nuti émapo Bernabé ijchoo'i eti voviomuirena vcuquisopsi vcuquijro to vcomnugne te 'to vcometoriira to 'chojriicovo ene váquemtoñuchvo yviya to vcomnugne. 7Im'a, ma sontaru vo'emajihuina mavachrigia to macomnugne. Ene ma tquésane ¿caera tcunicri'ini tacuggio to muemtone? Ene ma tjiañoco to 'vesa mamuire teroyore to taye'e reche. 8Eto jmani nimictichgieneri'i vo'etina to naponreru no 'chañono tjicho ene taco'e to 'chosgiene mavoniipi ma Viya. 9Tcaju oni taco'e: “Vo'aquitisumcho to huiye tioctayajirico to avio'iriru trigo. Tiuri to tanigpaa'i tomuire”, taco'e eto ajúreco. Ma Viya to ene maquee'i vo'etina maponrerigia to tacomnugne to huiye. 10Vitichujcha muechjis'o te pjoca ajúreco nacvacho no tquemtoñono to 'chojriicovo. Im'a, ma tquemtone te 'santi ene émapo ma tvio'irico tcutcocono nacuchoco to nayecnayre taye'e. 11Viti vcometoriru aye'e to 'chojriicovo ene eti ayovno to 'puesagiene ijrocavi to vnis'a eto itsrijropyore vye'e tajicho to vcometoriira. 12Enjoo'i no tcometorirono aye'e ene ijroco to nacomnugne. Vcompujvo viti te 'to vjiacpirayore aye'e. Tjicho vroto'opnoo'ini viti to ijrocavi to vcomnugne etotsero vjicpuico to vcomnurosravo puejchu tajina acuynoco te 'to 'chojriicovo mue 'ma Cristo. 13Huipca echa eti no tquemtoñono te 'to mapenviya, etjo to nayecna naetoris'o. No tcotpara'ono to nacoparúsare naenriru mue 'ma Viya etjoo'i to nayecna naecmuna. 14Enerichu maco'e ma Viógienu no tquemtoñono te 'to 'chojriicovo etjoo'ina to naetoris'a nomuire. 15Tiuuri'ini ncuchoca to náquijro aye'e etotsero vonavro'o. To ncajreno'ee'i vo'etina njicha to aejrocnuyre. Tiuriponri'ini to népena puejchu voncucchoco to ijrócanu to ncomnugne tajicha to ncometoriira to 'chojriicovo. Ene eto timiuusamrechnu tjicho tajina njacpa. 16Votimiaramimijígianu to ncometoriira to 'chojriicovo tjicho eto ntupara'o. Te 'to voncucmetoriru nyoyocaripuini tjicho nútipo nactopravo. 17Te nnoca nuti to nvoo'ognena to ncometoriira ene nquicmúnayo mue 'ma Viya. Ene te vo'ojno ncuvro'o ncucmetoriru ene tanosgiene tcomnucre to nacmetoriru tjicho eto ntupara'o. 18Eto timiuusamrechnu te 'to tajina njacpognena to ncometoriira to 'chojriicovo. Tiurinneni náquijro etotsero vo'etina nacjaasamre. 19Nuti vovnoraconina nae 'no 'chañono etotsero nisojvo nacvonranu namutu puejchu nuti nimmoyoca nasopa ema Viya. 20Te novrico nae 'no jurionono ncuti to naetorisra puejchu nimmoyocvoca. Te novrico nae 'no tpono to 'chosgiene mavoniipi ma Viya nomuire mpono eto puejchu vonquimyuucovco ene nasopa to 'chojriicovo. 21Te novrico nae 'no namupongiene to 'chosgiene voniipi tomuire ncutivoco eno te 'to naetorisra puejchu nomuirena eno nimmoyocvoca. Vo'etina to nejígiapo mue 'ma Viya tjicho nsopjuíra'i te 'to mavoniipi ma Cristo. 22Te novrico nae 'no yporapenviono huich'o naechemcha mracaena nomuire ncutivoco eno, vonnoca to napicuchgiene puejchu tajina nacucyemo, nomuirena naechemcha 'tumevoquina. Taco'e nuti nimictichvopri'i namutu no 'chañono puejchu nvoyocvoca enjoo'ina naye'e. 23To ene nco'e eto tjicho to 'chojriicovo puejchu nomuire njacpa to tiuricocre. 24Eti im'o no tiutsarono namutu tjiunopono mraca etotsero etonarichu ma tve'o to maváne'o, ma tito'areco. Ene aqueyre iomuire anocgienenajicha te 'to mavoo'ogne ma Viya puejchu ajacpa to icmuna maye'e. 25No tiutsarura'ono tcomnucre naeperarégiapo te 'to nog'e puejchu 'tumevoquina. Eto to navorira táquijrono to naváne'o no tito'aregiano ene eto to nave'sare eto jarápire tcoy'e prore tyompo tapócoji etotsero 'nuuji títovo. Ene to vijroyre viti vicmuna mue 'ma Viya eto votaetovoyre. 26Tos'o nuti vonemnanasgia to mponra ma Viya. Mponrejco to ncoyemyore ncuti ma tiutsarúra'i. 27Taco'e nuti nmomnareco to nog'e. Vonisopa tanoca to tavoo'ogne eto, huichu ncucunachocre mue 'ma Viya tacuggio to mponra. Ene nutinanneni nimitrigia nae 'no 'pomriono.

will be added

X\