1 Corintio 8

1Juiti nmetoco'eyore to ayoseriinuu'i te 'to tiuripuca to vnigia to tniccore naecmuna no nasiñarajono no namusopgiene ma Viya. Enjoo'i naco'e te 'to tamutu naechemcho jmañono. Etotsero to muechemra'vo ma 'chane eto timsiñavocho ene to vemna'huina eto tetmechovi to yponrena ma Viya. 2Ma timijrorocvo techemra'i majichvo muecha te 'to movine tamtu muechemchaa'ini. 3Ematsero ma temnaco ema Viya ema timotcore maye'e. 4Juiti nechjis'oyre to tiuripuca vnigia to tniccore naecmuna no nasiñarajono no namusopgiene ma Viya. Vechemcho te 'to tajina tajichgienena to naepyaru nasiñaraji eno. Najina 'ponaena viyena, maquejvorichu ema Viya te anumo. 5Moverano no tcosiñarajono te 'to tamutchujcha te pjoca 'pog'e te'po anumo. 6Etotsero viti vechemcho te 'to etonarichu ma Viya Iyare ma tepyaco tamutu, ema vcosiña viti ypono te 'to vitorisra. Ene etonarichu ma Viógienu ma Jesucristo ema tquitoricovi. Ma Viya tamutu muepyaco majicho ema. 7Etotsero huich'o namtu naechemcha jmañono. Eno tcosiñarajonri'ini no naepyarono no 'chañono. Ene juiti nanosjirich'o te tnicono to naecmuna no nasiñarajono taemponrericrich'o te 'to nasamre naejchorich'o te 'to tejicvono tajicho. 8Vecho te 'to vovajacpocre mue 'ma Viya tajicha jmañono. To vnisrena jmañono votimcatacavi to yponrena ma Viya ene te vo'vore vcúnico vo'vore vejígiapo. 9Etotsero te anigia jmañono im'a huichu emejirigia ma apórape tajicha, ma huich'o muechemcha to 'chojriicovo ene étipo actopravo. 10Eti echemcho te 'to tajina tacyemo to vnigia eto. Ene te tim'a'e ene anis'a te mapeno ma nasiñaraji ene tavoyócapo tnígiapo mamuirena to naecmuna no nasiñarajono, to mamuechemchira ema mapicuchrich'o eno ene tejicvopo te 'to masamre. 11To echemchira étipo emejirico ma apórape muepeninogiene ma Cristo. 12Tjicho no aporapenviono namuechemchogne te tponoca'iono ene ac'e ene tejicvoripo te 'to naponreru ene ejicvo naye'e mue'po mue 'ma Cristo. 13Nuti timponrericnu ncuuya to nemejirigia ma mpórape tajicha to nnisrena to naecmuna no nasiñarajono ene tiuripono voncúnico eto.

will be added

X\