1 Corintio 7

1Juiti njicpo'eyore to iajre étopo ametorunri'i. Tiuuri'ini ma 'chane vomaquitucho su 'seno. 2Etotsero tcuuyacre te 'to ejígiapo ave'a su 'seno ene vo'aquituchri'i. Taco'e tiuripono te 'to amtu itucha su 'seno ene ésupo su 'seno situcha ma 'chane. 3Tacomnu te 'to ma 'chane muetuchyore to svoo'ogne su mayeno ene esu somuire situcha to mavoo'ogne ma sima. 4Taco'e su 'seno huipo esujihuina. Ema sima techo to sog'e. Mamuire ma 'chane huipo emajihuina. Esu mayeno techo to mag'e. 5Vo'acoñuchcoco te 'to ave'coquira. Etotsero tiuri te avoo'ognena te 'to echococa ma 'chane ésupo mayeno vo'acáneco puejchu acponreeji to ayujrosrena mue 'ma Viya. Etotsero vo'aquimyonovorichjicha. 'Nuujina achapo ac'e se 'su ayeno tjicho tcuuyacre te 'to ejígiapo macmopra'e ma eriono. 6Vonutina nacvoniipi te 'to amtuu'ini itúchapo etotsero tisopcore nae 'no navoo'ognena tituchapono. 7Nuti nvoo'inneni to namtu vonaquituchvo nactinu nuti etotsero votacticco to vijro mue 'ma Viya. Emjaa'i tjicpuicro'o vomacmunu te 'to muetucha su 'seno, ma 'pona 'ponarichu to muejro mue 'ma Viya. 8Nmetocovco no myenoriono, muimarono ene énopo no naemuimarajono te 'to tiuripono to vonaquituchvo nactinu nuti. 9Etotsero te votcujicpuicro'ono te 'to tavoo'ogne to nog'e, tiuripono naetúchapo tjicho te etinarichjicha nacponreeji, tiuripono te 'to muetucha su 'seno ene su 'seno situcha ma simuena. 10Ene énopo no naeturevono ncovniipi te 'to vosquinajico ma sima su 'seno. Vonutina nacvoniipi, ema Viógienu ema tcovniipi. 11Etotsero te sinajigiapuca ma sima su 'seno, sansi huipo scúve'o ma 'pona 'chane ene tiuripono setpirígiapo mue 'ma sima schapo maye'e. Mamuire ma 'chane vomaquinajico su mayeno. 12Nae 'no 'pomriono nuti ncovniipi, vo'emuena tacvoniipi ma Viógienu: te 'to emjaa'ina aye'e ma apórape su mayeno huipca scujacpo ma Viya ene tajina scucyemo maye'e, vomaquinajico esu. 13Somuire su apórape te 'to huipca macujacpo ma Viya ma sima ene tajina macucyemo sye'e, vosquinajico ema. 14Tjicho ma 'chane mamujacpogne ma Viya maponrericyore to tiuricocre sjichyore su mayeno ene su 'seno smujacpogne ma Viya somuire sponrejcoyre to tiuricocre majichyore ma sima. Tjicho te votquinajiccono, no nachichanoviono naemotyore to 'chojriicovo ene te tinajiccano movine naemotri'ini. 15Etotsero ma 'chane mamujacpogne ma Viya te 'to mavro'o muenajigia su mayeno ssopgiene ema Viya, sisopa to muenajigia. Enerichu squeyre su 'seno smujacpogne ma Viya, te savro'o sinajigia ma 'chane masopgiene ma Viya, muesoparine te 'to sinajigia. Etotse eto tisopcore mue 'ma Viya puejchu naetotijvo no yporapenviono tjicho votponcocano te 'to naponreru. 16Tjicho votaechocore tiuchcu'apuca ma sima su 'seno tajicha to mamuinajisrena ene tomuire votaechocore te 'to tiuchcu'apuca su mayeno ma 'chane tajicha to smuinajisrena. 17Eto pjoca nimitropi nae 'no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono. Tiuri amtu itucha to ajacpogne mue 'ma Viya ene ansijri'i te 'to apongieneri'i itorisra te tich'ó'epo ema. 18Tjicho no tcoy'ono to naemotiorasare te 'to nog'e tquíjare circuncisión te najacpopo ma Viya, vo'acuponrericvo tacuggio. Ene no votacye'ono to circuncisión te najacpopo ma Viya, vonacuponrerico nacúnoco. 19Votacmuncore vacye'e to circuncisión vo'ipuca. To tcomnucrepno eto to vnoca to mavoo'ogne ma Viya. 20Tjicho tiuripono ansijrichjicha te 'to itorisra te aquichospo mue 'ma Viya. 21Te 'to emjaa'ina ma vnóraco te majacpopo ma Viya tomuire votaquimponrerico eto. Etotsero te titrúcapo tiuchcu'a nae 'no tcovnorano, tiuri to machcu'a. 22Tjicho te majacpopo ema Viya ma vnóraco, ema tiuchcu'ripo te 'to masamre tayampane mansijri'i nae 'no tcovnorano. Ene ma vovnoraquina te majacpopo ema Viya, émapo tcovnora. 23Ma Viya ema tvachric'e eti ene t‑sivachognejcha to iuchquira. Taco'e juiti maye'evoc'epo. Huipo naquimponnojco'e no 'chañono acúnoco to navoo'ogne. 24Napecho ene njich'e, amtu ansijri'i te 'to itorisra te tanaécupo tich'ó'epo ma Viya. 25Juiti nitsvoocu'yore to ametorunri'i, te 'to tiuripuca tituchapono no myenorionrich'o énopo no muimarono. Vonjacpa mue 'ma Viógienu te jmañono etotsero nuti nimitco'eyore te 'to mponreru nechemra'vo tios'o mue 'ma Viya tajicho to majapanura'ivo nye'e. 26Te 'to taquejragñono tcatajivcoriono juiti pjoca vitorisra, tiuripono ma 'chane mansijri'i te 'to muetorisra. 27Te tituchaporipo vomacuponrerico maquinajico su mayeno. Te huich'o tquituchvo vomacuponrerico macutanco su 'seno. 28Etotsero te muetucha su 'seno vopecatina ene su 'seno te titúchapo vo'vore pecatina. Eto ene njich'e no tituchapono etjoyre to timjiaasamrechyore tajichyo to naetorisra ene nuti vonavro'o te 'to acjaasamrevo tacuggio to itorisra. 29Mporapenviono, nmetoco'e to muectiora ma Viya avne. Vacponreeji to vemtone maye'e. No naeturevono nacti no myenoriono. 30No tcojrasamurevono tacti te 'to taquija nacucojrasamure. No tiuusamriono nactirichu no votcuusamriono ene énopo no tcoy'ono to tim'ocre nacti no namucye'egiene. 31No tquemtoñono to taye'ono pjoca 'pog'e votaquimponrericjicha tacuquejvo tjicho eto 'nuuji tamutu titovono. 32Ene njich'e puejchu tajina acucjaasamre. Im'a, ma myénore eto macopneriiji to maye'ono ma Viya puejchu maricocre maye'e. 33Etotsero ma tituchvopo eto macopneriiji to muemtoñono ema puejchu maricocre se 'su mayeno. 34Somuire su tituchvopo vosacti su muímaru tjicho su muímaru scopneriiji to maye'ono ma Viya puejchu máquejvorichu ema spicucha te 'to sog'e te'po sachanevo. Etotsero su tituchvopo scopneriiji to semtoñono esu puejchu saricocre mue 'ma sima. 35Nmetoco'e jmani nvorira aetotijvo te 'to itorisra. Vo'etina navro'o te 'to neyvetca'e aquituchvo. Etochujcha vonavro'o quija etoyumja to emtoñono, máquejvorichu ma Viya anoca to mavoo'ogne. 36Ma 'chane te 'to esjoo'ina su machichena titecpapo to s'áñura te savro'o su machicha tiuri te 'to muemitucha, vopecatina. 37Ene ma 'pona te 'to esjoo'ina su machichena ene votaquimponrerico te 'to muemitucha tayampane emjaa'ina ma techjigia, tomuire tiuri to maponreru ma siya. 38Taco'e te muemitucha su machicha tiuri ene te vomaquimitucho tiuripono. 39Su 'seno sitúrevo votaesopcore sinajigia ma sima te 'to titoricrich'o ema. Te'tsero tépena ema, esu tiuchcu'po maye'e ene tisopcórepo situcha ma svoo'ognena etotsero tcomnucre to masopa ema Viya mamuirena. 40Nuti to mponreru se 'su semuimaraji titotijvoyre te 'to sansi squituchvovre. Nimijroco eto mavoo'o ma Espíritu Santo mamuire.

will be added

X\