1 Corintio 6

1Te 'to enjoo'i aye'e tcojchoccano ¿taja tacoyemo to ameturicco nae 'no cparaacono namujacpogne ma Viya? Ene vo'ayana amétaca no aporapenviono t‑sopono ma Viya. 2¿Huipca echa eti te 'to no t‑sopono ma Viya navioschoyre no taye'ono pjoca 'pog'e? To avioschirena eno, acompujvo eti te 'to etpiricca etjihuina to tamuquejragñono aye'e. 3¿Vo'echa tomuire te 'to viti yvioschoyre no angieriono? Tavetji te 'to avioschirayore to itorisra te pjoca 'pog'e. 4Taco'e te enjoo'ina tcojchoccano aye'e, tajina tajicha te 'to ayana ameturicca nae 'no cparaacono namusopgiene ma Viya tjicho eno vonaechemcha to taye'ono nae 'no t‑sopono ma Viya. 5Nvoo'o nimyutsriojgia'e te jmani njich'egnee'i tjicho votori to ene ajicha. ¿Najinapca ma étona aye'e taechemra'i 'chane maato'o muetpirígia'e? 6Ene ¿tiuripuca te 'to ene ajichcoca, ameturicca nae 'no namusopgieñono ma Viya? Ene vo'i. 7To ameturicco eto temquechorojco te 'to ejicvoripo mue 'ma Viya. Tiuripono ajicpuigia te tactem'e ma 'pona apórape. 8Tjicho ene aco'e iomuire aquitemra'i ene emtsiorico eneripuini nae 'no aporapenviono. 9- 10¿Huipca echa te 'to no tnocono to tamurigiene votáquicmunanyore to mavsa ma Viya? No tve'ono su 'seno vonaeturena, ma 'puima 'chane, énopo no tcosiñarajono to muepyaru ma 'chane, énopo no tve'cocono 'jirococono, no tiomera'ono, no tjiomrara'ono to 'poy'e, no terora'ono, no techjicra'ono ene énopo no tquitemra'ono. Vo'aquejcojvo, namutu eno enem'ono votáquicmunanyore to mavsa ma Viya. 11Enjoo'i aye'e nanocri'ini jmani. Etotsero juiti ma Viya t‑sipco'eripo iuunapo majicho, ajacpocrepo maye'e tajicho to muéjare ma Viógienu Jesús ene émapo maye'e Espíritu Santo ma Viya. 12Enjoo'i naco'e te 'to tamutu tiuri to vnoca. Etotsero votamtu timcatacavi to yponra ma Viya ene vovquisopojcovo te 'to tamutchujcha taquimponnojcovocovi. 13Tomuire enjoo'i naco'e: “Tiuri to vnigia to yvoo'ognena tjicho eto taecmuna to viomi”, naco'e. Etotsero maco'e ma Viya te 'to titovonyore tamutu to viomi ene étopo to tniccoriono. Tomuire naquenve to viog'e eto taecmuna puejchu yve'a su 'seno yvoo'ognena ene émapo ma 'jiro svoo'ognena su 'seno. Ene vo'gienejicha tjicho eto viog'e ema tcoy'e ma Viya, ema tquitoricovi puejchu vsopa. 14Ene te taegnénapo to vepenirena, te 'to muetjiicoovo ma Viya macochpucyore to viog'e tacutiyore to macochepusra ma Viógienu Jesús. 15¿Huipca echa eti te 'to iog'e maye'evoc'e ma Cristo? Ene ¿tiuripuca to vimsiigicha to maye'e ma Cristo se 'su pecatumore 'seno? Vo'gienejicha ene vcuc'e. 16Tjicho te mave'a ma 'chane su 'seno tayampane pecatumorena esu, huipo apinavoquina, etonarine te 'to nave'coquira. Tjicho oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “No apinano te tve'cocono etonavcorine eno”, taquee'i to ajúreco. 17Etotsero ma 'chane te mave'po ma Viógienu ene eno etosamrevcorine. 18Taco'e acoscu'a to mpachijigne. Vo'acúve'o su 'seno vo'iturena émapo 'puima 'chane. To 'pomri pecatono votaechpejgia to viog'e etotsero te 'to ene vac'e vejicripo to viog'e. 19¿Huipca echa to iog'e eto mapeno ma Espíritu Santo muejroo'e ma Viya ene ema tiovrico aye'e? Tos'o huipo etina acye'e to iog'e. Ema tcoy'e ma Viya 20tjicho ema tvachricovi ene t‑sivachognejcha to tavacho. Taco'e apicucha ma Viya te 'to iog'e étopo iachanevo tjicho ema tcoy'e tamutu.

will be added

X\