1 Corintio 5

1Tquéchosi te 'to emjaa'i aye'e ma tejicvo tcopecatra mave'o su muenoro'o. Ene eto pjocni nae 'no namusopgiene ma Viya votijrocapono ene nac'e, 2ene eti iuricovchujcha. Tiuuri'ini te 'to íya'a ácot‑samre tajicha. Taco'e acuchca aye'e ma enem'i. 3Tayampane te 'to vonutjioo'ina aye'e etotsero te 'to nsamre cutri'i to nutjioo'i aye'e. Mponrerico to ajichyore jmacro tejicvo se 'su 'seno. 4Aamutu eti te 'to muéjare ma Viógienu Jesucristo. Nuti nimcataco'eyore te 'to mponreru ene étopo to matúmevo muetjiicoovo ma Viógienu Jesucristo. 5Evtsuca ema aye'e muem'arine ma eriono muemechorigia to mag'e puejchu tochcu'a to machanevo te 'to sache to machovrena ma Viógienu Jesús. 6Votori to imiaramimijígiapo ene iuricorichjicha jmacro 'chane. ¿Vo'echa to naquenve no 'chañono: “To ongirarichu levadura taesioco tamutu”, naco'e? 7Taco'e inajigia to tamurigiene, to pecatu tacuti to levadura puejchu oonapo te 'to itorisra. Ene actipo eto panu votacyaji to levadura tjicho taquíjapo eto mpáchiji aye'e. Tjicho ma Cristo muepeninovripo, ema taechjis'o to 'vesa nacoparúsare te 'to piesta taechjis'o to nochquira no jurionono. 8Taco'e toona to vitorisra vactipo no tnicono te 'to piesta to panu votacyaji to levadura. Huipo vcúnoco to mpachijigñono ene étopo to mueperajono te 'to vitorisra. Ypona to toonagne étopo je'chugne. 9Te 'to 'pona najre aye'e nmetoco'eri'i vo'acucchane eno mpachijono tve'ono su 'seno vonaeturena émapo 'puima 'chane. 10Vo'tsero te 'to njícha'e no namujacpogne ma Viya no taye'ono pjoca 'pog'e, no mpachijono, no tjiomrara'ono to 'poy'e, no tiomera'ono, no tcosiñarajono to muepyaru ma 'chane. Vo'enina njicha te 'to ápuj'eyre eno tjicho tavoo'opuini to ajunjigia pjoca 'pog'e. 11To nmetoco'e vo'acucchane no tijrorocvono naco'e te 'to najacpo ma Viya ene nanocrichjicha to tamurigiene. Nave'o su 'seno vonaeturena émapo 'puima 'chane ene tjiomrara'ono to 'poy'e ene tcosiñarajono to muepyaru ma 'chane ene techjegnera'ono, terora'ono, tiomera'ono, naco'e te 'to naponrichjicha ma Viya. Eno njicho no enem'ono vo'acucchane acúnico naye'e. 12- 13Vonutina návioschoyre no 'necogieñono namujacpogne ma Viya. Ema Viya tvioschoyre eno. Enetsero aye'e tcomnucre te 'to eti avioscha im'a to naetorisra no tiovricono aye'e. Taco'e acuchca ma pecatumore 'chane tiovrico aye'e.

will be added

X\