1 Corintio 4

1Eto nvoo'o to echemcha te 'to viti mavonravocovi ma Cristo. Eto vtupara'o maye'e te 'to vacmetoriru to 'chojriicovo namuechemchognee'i no 'chañono. 2Tjicho ma cparaaco tcomnucre muetúra'i te 'to matupara'o. 3- 4Tajina tajichgienena nye'e te 'to naemocre aye'e, nae'puca no 'pomriono to nitura'ipca vo'ipuca. Te 'to mponrerisra nuti tajina nactopravo mue 'ma Viya etotsero vo'etina temquechorojgia to mtopravrenina. Tjicho vonutjihuina nvioschapo, ma Viógienu ema tvioschonyore. 5Taco'e voquija 'nuuji aquechjoco ma 'chane tacuggio to muetorisra. Acuchoca te tiutégiapo ma Viógienu. Ema muemeruchyore tamutu to tayumrurevono ene étopo to naponreru no 'chañono. Enetsero eto ma Viya muejrocvócapo namutu to taváchoyo to nanocgiene te 'to naetorisra. 6Mporapenviono, nmetoco'e jmañono puejchu echemcha to tacoyemgiene. Nuti eto nimicticho to vimitrisra aye'e, nuti émapo Apolos, puejchu vomacucuñuchcorepono ma étona te 'to muemitrisra ene ma 'pona vonacucopyeco. 7Emjaa'i maco'e te 'to muetcopno nae 'no 'pomriono. Ene ¿naja tijrocvi piti to pitcogne te 'to pimiaramimijicvoo'i? Te 'to pjiacpopo mue 'ma Viya tamutu to pitcogne ¿taja tacoyemo to psiñavoo'i cutripo te 'to vopenchequina maye'e? 8Eti asiñavoripo to echemchopo tamutu, huipo acmunu te 'to vimitca'e. Acutripo no taeyara'ono pjoca 'pog'e te 'to asiñéravo. Nquimuira te 'to cparaaco'ena puejchu vactupara'o aye'e 9tjicho viti mavonrano ma Viya vcatajivrichjicha. Cutim'i tcocjicovi ma Viya puejchu no 'chañono namtu nacopyegiavi. No 'chañono énopo angieriono timoorocoviono vcuti ma nomgienepoo'i nacopacoyre tajicho to matopravo. 10No 'chañono naco'e te 'to viti tajina vjichgienena tajicho to yponra ma Cristo. Ene eti aco'e te 'to echemra'i mue 'ma Cristo. Naco'e te 'to viti vo'tumevocovina ene eti 'tumevoc'egnejcha. Viti tcopyecoviono ene eti apicuchcore naye'e. 11Vnosjii'i vcatajivo to vnicgiene étopo to verogiene ene tomuire vcomnurocvo to ymuii'óropi. No 'chañono timponnojcoviono ene tajinajno ypenina. 12Tomuire vquemtone mraca puejchu yviya to vcomnugne. Te tcojchovocoviono ene vyosiucho mue Viya. Te timponnojcoviono viti vjicpuicro'o. 13Te techjicono vye'e, viti vitopoo'o naye'e ene vene'ovco. Ene vnosjii'i tcopyecoviono timictichoviono to atagiene 'rímeji. 14Te nmetoco'e jmañono vo'etina to nimyutsriojgia'e. Nvoo'ochjicha nene'o'eyore ncuti ma naeya no 'moperono te 'to nemnasra'e. 15Tayampane moveravoquina no timitrigiano to itorisra mue 'ma Cristo etotsero etonarichu ma eya. Nuti nquejvorichu éyanu te 'to asopra ma Cristo Jesús tjicho nuti ntivri'i ncometoriru aye'e to tiuuna 'chojriicovo. 16Taco'e nyosioc'e te 'to aponócanu te 'to itorisra. 17Eto nvonisnoo'i tiutecyo aye'e ma Timoteo puejchu ema muechjis'a to mponra ma Cristo, to nimitropri'i nae 'no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono. Ma Timoteo ema nemnaru nchicha mue 'ma Viógienu titúra'i maye'e. 18Enjoo'i aye'e no timiaramimijicvono naejcho te 'to vonátecyore nacmiro'uyre. 19Etotsero nutecyore aye'e te 'to mavoo'ognena ma Viya ene eto nimuiiyore eno te 'to emuenapuca ma Viya tijroca to naetjiicoovoo'i, vo'i naechjicra'vochjichapuca. 20To mavonirisra ma Viya vo'etina mayumjácapo te 'to vitca vechjigia, to muetjiicoovo eto mayumjacvo to vitorisra. 21Te nutégiapo aye'e ¿tajpuca to avoo'o? ¿Avoo'opca te 'to ncojcha'e tajicha to amusopjuira'ivo? Tiuripono te 'to ásopjuíra'i puejchu te nutégiapo aye'e im'a to njapanura'ivo.

will be added

X\