1 Corintio 3

1Mporapenviono, te 'to nimitco'e to 'chojriicovo ene vo'echemcha to taquejragñono tjicho huich'o ajuuca te 'to asopra ema Cristo. Huich'o acti no tponono ma Espíritu Santo. Acutirichu no tponono to tavoo'ogne to nog'e tamurigiene. 2Vonemquejracha to nimit‑síra'e tacuti to reche muerosare ma 'moyo. Huich'o nimitca'e to taquejragñono tavoo'ogne to 'chojriicovo tjicho vo'aato'o echemcha. Acuti ma 'moyo vomaato'o manigia to mraca. Ene huich'o aato'o echemcha jmañono 3tjicho etochujcha apono to tamurigieñono tavoo'ogne to iog'e. Huich'o acticco te 'to aponreru ene acotichojriccorich'o. Eto temquechorojco te 'to etochujcha apono to tavoo'ogne to iog'e acutirich'o no 'chañono te pjoca 'pog'e. 4Tjicho eti aquenve: “Nuti mponyore ma Pablo” maquepo ma étona. Ma 'pona maquepo: “Nuti mponyore ma Apolos.” Tomuire eto temquechorojco te 'to aponrichjicha to naye'erepi no 'chañono te pjoca 'pog'e tjicho eno votacticcono. 5Ene ¿níjatse nuti Pablo? Ene ¿majpuca ma Apolos? Tjicho vováponcore viti mavonravocovchujcha ema Viya. Etochujcha viti vimsam'ee'i to 'chojriicovo puejchu asopa ema Viya. Vitucho to yvono'ipchu mue 'ma Viya. 6Ntivri'i nuti ncometoriru aye'e ncuti ma tevco. Taquepo tiutecpo ma Apolos timitcó'epo macutri'i ma ticcho to scúreco etotsero ema Viya tijroc'ee'i to asopgieneyore. 7Ma tevco émapo ticcho tajina 'ponaena najicha. Maquejvorichu ema Viya tijroco to tajuru. Ene majicho puejchu nasopa no 'chañono. 8Ma tevco to 'chojriicovo émapo ticcho vo'cujivoquina mue 'ma Viya. Ene ema tijrocyo to taetsvoyre to naemtone, tiuripuca vo'ipuca. 9Viti vimitricra'i vcutcoco to vemtone mue 'ma Viya ene eti asopgiene acuti to muésane ma Viya muepyaru ema. Tomuire nimictich'e to peti maquemtone macochpucgierecoo'i ma Viya. 10Nuti to ntupara'o maye'e nechoyore to 'motneco te 'to tatup'esrayre to peti. Nuti ntivri'i ncometoriru aye'e ncuti ma tnoco to toctayes'oyre to peti ene no 'pomriono timitricra'ono aye'e nacuti no tnocono to tayeeruvonyore to peti. Ene tiuri te 'to naponrejgia naemcuuyacha to naemtone mue 'ma Viya. 11Ene najina 'ponaena tánocyore to taechpus'oyre to peti tjicho maquejvorichu ma Jesucristo ema asopgieneri'i te anaecchoopo. 12Te 'to ajuusira asopra eto acuti mue 'ma 'chane tcotpi'eco to peti te 'to mracagiene taechpus'o ene macunegienejicha to muemtone mue 'ma Viya. Te tiuripuca tacutiyore to oro étopo prata ene étopo to toonanajivo tasivachogne mari. Te votcuuna tacutiyore to ycugi étopo muiji tanicyore to yucu. 13Ene tquechorojyore to muemtone ma 'chane tiuripuca vo'ipuca. To sache to maviosrisrayre ma Viya cuti to tquijcuyre te 'to yucu to muemtone ma 'chane. Te tori to muemtone votánicyore to yucu. 14Te 'to tajicpuigia to yucu to muemtone ma 'chane, ma Viya muejrocyore to taetsvoyre. 15Etotsero te votcuri to muemtone ene tanigia to yucu, tampuujipo to muemtone. Ene ema tiuchcu'yore etotsero tajina máve'yo. 16¿Huipca echa eti mapenovoc'e ma Viya, ma Espíritu Santo ema tiov'o aye'e? 17Ma tmopachijgia to mapeno ma Viya ene ema tquicñayre maye'e tjicho eto mapeno ma Viya tiuunagnejcha. Napecho ene njich'e, eti mapéno'e ma Viya. 18Vo'aquejcojvo. Te 'to enjoo'ina aye'e no timijrorocapono taechemra'ono te 'to taye'ono pjoca 'pog'e, naecha te 'to tajina tajichgienena to naechemra'vo, etotsero najacpa to je'chugne techemra'core tios'o mue Viya. 19Tjicho to naechemra'vo te pjoca 'pog'e tajina tajichgienena mue 'ma Viya. Tjicho ene taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Ene etorichu to naechemra'vo timerucho te 'to natopravo majicho ma Viya”, taquee'i to ajúreco. 20Tomuire ene taco'e to 'pona 'chosgiene ajúreco: “Ma Viya muecho te 'to tajina tajichgienena to naponrerono no techemra'ono”, taquee'i to ajúreco. 21Puejchu naquija nacucsiña nacúpono ma 'pona 'chane. Te 'to maye'evoc'epo ma Viya, ema tijroc'e tamutu: 22nuti Pablo, émapo Apolos ene émapo Pedro puejchu viti vimcataca'e. Tomuire tijroc'e pjoca 'pog'e ene itoris'a taye'e puejchu te epenapo etjoo'i to icmuna maye'e 23tjicho eti maye'evoc'e ma Cristo ene ema maChicha ema Viya te anumo.

will be added

X\