1 Corintio 2

1Mporapenviono, te nyonnee'i ncometoriru aye'e to je'chugne muechjiriivo ma Viya vonyumjácapo nnoca to tiuupi 'chojriicovo puejchu acuñuchanuu'ini to nechemra'huina. 2Tjicho vonacponreeji to 'ponagiene 'chojriicovo aye'e, maquejvorichu ma Jesucristo to muepenira te 'to crutsu. 3Te nutecri'i aye'e vonijrorócapo te 'to amíro'u. Mpico nyoyoco tajicho to ntupara'o mue 'ma Viya. 4To ncometoriira vonavro'o távoyóra'i tacti to muechemra'vo ma 'chane te pjoca 'pog'e. Etotsero t‑sopcore majicho ma Espíritu Santo. Ema timcataconu te 'to muetjiicoovo ma Viya to ncometoriira. 5Ene njich'e puejchu eto muetjiicoovo ema Viya eto tvoyoc'eyre ene vo'etina to muechemra'vo ma 'chane. 6No techemra'ompo te 'to nasopra naechemcho te 'to eto vechjis'o to techemra'core. Etotsero vo'enena tos'a te pjoca 'pog'e. Vonaye'ena no taeyara'ono pjoca 'pog'e tjicho eno titovonyore. 7Eto vcometoriru to techemra'core mue 'ma Viya ene eto maponreru namuechemchognee'i no 'chañono. Tjicho te huich'o muepyacari'i pjoca 'pog'e maponrericripo to toonagne vitorisrayre maye'e te anumo. 8No taeyara'ono pjoca 'pog'e eto jmani vonaechemcha tjicho te naechemchaa'ini vonaquettacri'ini te 'to crutsu ma munagiene Viógienu. 9Ene tituchvopo to 'chosgiene ajúreco, oni taco'e: Ma Viya matsecripo to toonagne naecmuna no temnacono ema. Eto jmani vomuem'im'i ma 'chane ene vomasama vo'vore taemponrerigia to naecmunayore mue 'ma Viya, taquee'i to ajúreco. 10Etotsero ma Viya temechemchovocoopo jmañono majicho ma Espíritu Santo. Ema techemcho tamutu ene étopo to taquejragñono maponreru ma Viya. 11Im'a ¿najtse timoti to maponreru ma 'chane? Emapoocorichu ma 'chane techemchovo. Ene enerichu maco'e mamuire ma Espíritu Santo. Maquejvorichu techemcho to maponreru ema Viya. 12Viti voveschopa to naponreru te pjoca 'pog'e. Ema vjiacpo ma Espíritu Santo mas'ogne mue Viya puejchu muemechemchavi te 'to tamutu to venchecono maye'e tamuquechragne. 13Te 'to vimitrisra jmañono vovechjis'a vacti te 'to naechemra'vo no 'chañono. Ema ma Espíritu Santo yponoco ene eto vimitrico to muechemra'vo ma Espíritu Santo nae 'no tjiacpono ema te nasamre. 14Ma votjiacpa ma Espíritu Santo vomájacpuim'i to muemitrisra ma Espíritu Santo tjicho te maye'e ema tajina tajichgienena eto. Ene vo'vore muechemchim'i tjicho ma Espíritu Santo ema temechemchóra'i te 'to maye'ono ma Viya tamuquechragñono. 15Ene ma tjiacpo ma Espíritu Santo tamutpo muemoti to tiuri ene vo'ipuca, ene ema najina techemcha to maponrerono. 16Oni taco'e to 'chosgiene ajúreco: “Najina techa to maponreru ma Viya. Najina taato'o timitca te 'to muechemra'vo”, taco'e to ajúreco. Vititsero vimotpo to maponreru mavoo'ogne ma Cristo.

will be added

X\