1 Corintio 16

1Nvoo'o nmetoco'eyore to ajichyore to anoquiivoyre naye'eyore no yporapenviono. Eti iomuire apona pjoca nmetoruu'i no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono 'pog'e Galacia. 2To romincono amutu eti iptsigia to ajacpognena te 'to emtone ene iunacapri'i puejchu te nitecpapo nuti ttsegiaporipo to anoquiihuina vo'acucmunu ncumetoc'e. 3Te nitecpapo aye'e ttsegiaporipo. Nuti najchoyre to 'jiumeruco puejchu eti anerioca aye'e no tiomano eto 'jiumeruco ene étopo to anoquiivo naecmunayore no yporapenviono te 'to Jerusalén. 4Te tacmuncorepuca nomuirena nyana te 'to Jerusalén nacchanevoco. 5Nuti mponrerico to nyonrayre te 'to Macedonia. Te netavígiapo te 'pog'e Macedonia nitecpapo aye'e te Corinto, 6cutim'i nyerepiyre aye'e. Nyuutigiapuca tamtu to ttummacmu'i puejchu eti imcatacanu to oypuca náquij'e. 7Vonavro'o nichicnumagienenachujcha. Nvoo'o nyerepiyre aye'e te 'to mavoo'ognena ma Viya. 8Etotsero nnosyorecho'o te pjoca 'vósare Efeso tiomuincapo te Pentecostem'i. 9Nvoo'o nacmopra to nacmetoriru tjicho pnoni 'chañono navoo'o nasama to 'chojriicovo. Etotsero enjoo'i moverano no tiocpuemchono. 10Te titecpa aye'e ma Timoteo, avopna puejchu maasamre tjicho mamuire tquemtone mue 'ma Viya macútinu nuti. 11Naquija aye'e nacucopyeco ema. Tiurichujcha imcátaca puejchu muetotijvo te 'to mapuiirisra ene mategia muem'anu nomuire. Ncuchocyore ema ene énopo 'pomriono yporapenviono. 12Ema ma ypórape Apolos nyosiocgienejicheni te 'to mategia aye'e muemojna'e macchane no 'pomriono yporapenviono etotsero ema huich'o mavro'o. Te'tsero taetcocró'opo tiutégiapo. 13Ajañocapognenajicha mueyaca'ena te 'to asopra ma Viya 'tumevoc'ena acti ma 'jiro 'chane. 14Tamutu to anocgienena anoca to temna'core. 15Eti asamuiico ma Estéfanas énopo te 'to mapeno, novri'i eno te 'to 'pog'e Acaya nasopo ma Viya, ene juiti eno te 'to naetorisra nacopneriiji timcatarecono nae 'no yporapenviono. Nyosioc'e, mporapenviono, 16te 'to apicuchvoca ene aponoca no enem'ono ene namutu no timcatarecono tquemtoñono mue 'ma Viya. 17Nuusamre tajicho to notesra no yporapenviono: ma Estéfanas émapo Fortunato ene émapo Acaico. Eno timcataconono te 'to ncomnugne. Eti vo'aato'o imcatacanu tjicho ehuirevoc'e. 18Nechroo'o te 'to nsamre najicho tacutirichu to najichri'i aye'e. Puejchu echa eti apicuchvoca no enem'ono. 19Techjic'iono no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono taye'epa'i to Asia. Ma Aquila ésupo Priscila énopo no tiuumutra'ono te 'to napeno nomuire techjic'iono te 'to muéjare ma Viógienu. 20Enopo namutu no 'pomriono yporapenviono techjic'iono. Echjicca táquechoroji to emnacquirena. 21Nvupevene nuti Pablo najcho pjoca nmetovóropi. 22Te 'to enjoo'ina votquemnacono ma Viógienu Jesucristo, náquicña mue 'ma Viya. ¡Tata Viógienu, tiúripo te 'to piutegia! 23Aetotijvoo'i tajicha to muemna'vo ema Viógienu Jesucristo. 24Amutu nemechjiric'e to nemnasra'e eti maye'evoc'e ma Viógienu Cristo Jesús. Amén.

will be added

X\