1 Corintio 15

1Juiti nvoo'o nmetaca'evore to tiuuna 'chojriicovo to nechjis'ognee'i te ncometoriipo aye'e. Ene ajacpo juiti anosjii'i aponrichjicha. 2Etorichu to 'chojriicovo tcuchcu'ee'i te 'to aponarichjicha to nimitru'eri'i to je'china asopa ene votacumpuuji. 3Nuti nimitco'eri'i pjoca tjicho tcomnucre. Njacpognee'i mue 'ma Viya te 'to ema Cristo muepeninovi tajicho to ypecaturano taco'e muetuchpo to taechjiriivo to 'chosgiene ajúreco. 4Taquepo tquecorospo ene te moponagiene sache techpucpo ene tituchvovre to 'pona ajúreco 'chosgiene. 5Taquepo timericvopo mue 'ma Pedro nae'po namutu no muemitriono. 6Ene taquepo timericvopo nae 'no 'chopemuriono yporapenviono naetavico quinientos to natupa. Moverano no titoriconrich'o, no 'pomriono tepenomporipo. 7Taquevre timericvopo mue 'ma Jacobo nae'po nae 'no 'pomriono apostoriono mavonrano ma Viya. 8Negne'po nuti timericvopo nye'e tvemchujricnupo vonáquimitcosi tohuina nacti no 'pomriono muemitriono. 9Eno tpicuchcoriompono nuti vo'richu. Vonimiuupóchapo mavonranina ma Viya tjicho nimponnojcovcoo'i no t‑sopono ema. 10Juiti te 'to 'pónapo to nitorisra naricocrepo mue 'ma Viya. Ema tjichnuu'i tajicho to majapanura'ivo nye'e ene votampuuji eto to majapanura'ivo nye'e tjicho nuti nquemtonepono maye'e nae 'no 'pomriono. Necho te 'to vonutina náquemtone ematsero ema Viya tnoco te 'to nsamre tajicho to muemna'vo nye'e. 11Tayampane nuti náquemtonepono mue 'ma Viya vo'i enopuca, to tcomnucrepno eto to 'chojriicovo vcometoriigieneri'i aye'e. Eto asopgieneri'i. 12To 'chojriicovo vcometoriigieneri'i taechjis'o to muechepusra ma Cristo te 'to muepenira. Tos'o ¿taja tacoyemo enjoo'i aye'e naco'e te 'to votechpucano no naepenogñono? 13Tjicho te votquechpuconri'ini no naepenogñono, mamuire ma Cristo votquechpucri'ini. 14Te mansijri'ini tépena ma Cristo ene tajina tacuggioo'ini to muechjiriivo vcometoriigieneri'i ene tampuujipuini to asoprena ema. 15Te 'to votquechpuconri'ini no naepenogñono mamuire ma Viya vomacucochpucri'ini ma Cristo ene viti huepya'ra'puini to vechjis'ira ma Viya vcometoriiri'i te 'to ema tcochepuco ma Cristo te 'to muepenira. 16Napecho ene njich'e, te 'to votquechpuconri'ini no naepenogñono ene ma Cristo mamuire votquechpucri'ini te 'to muepenira. 17Ene te mansijri'ini tépena ma Cristo, tampuujipuini to asopra ema ene huich'o acuchcu'ri'ini te 'to apecatura. 18Ene no naepenogñono nasopgiene ma Cristo nomuirenapuini muchquiravorena. 19Te 'to táquejvorichu te pjoca 'pog'e to vitorisra mue 'ma Cristo, je'vorénapo to ymuitotijirahuina nae 'no 'chañono tajichyoreni to vejcojhuirena. 20Ene je'chugnejcha ma Cristo techpucpo te 'to muepenira ene muemquechorojco te 'to nomuire no naepenogñono techpuconyore. 21To naepenira no 'chañono te pjoca 'pog'e, ene tanaecchi'vo majicho ma mativgiene 'chane. Etotsero tomuire techpuconyore majichyore ma 'pona. 22Tjicho namutu tepenonyore tajicho to macochicheravocri'i ma Adán etotsero namutu techpuconyore tajicho to macochicheravocpo ma Cristo. 23Etjoo'i to taectiora to naechepusrena no naepenogñono. Tjicho mativo techpucri'i ma Cristo. Tac'eptsero te tchappo te pjoca 'pog'e no maye'ono ema techpucampo. 24Ene tac'eptsero titapopo tamutu ene ema Cristo mueto'acvócapo namutu no taeyara'ono pjoca 'pog'e, no cparaacono ene énopo titjiicovono. Ene muejrócapo ma Mueya Viya Iyare émapo taeyara'oyore tamutu. 25Tjicho ma Cristo manosjiyree'i taeyara'oyore tamutu tiomuincapo te mueto'ácapo ma Viya Iyare no tiocpuemchono. 26Ene te taegnénapo to mueto'asrena, tomuire mueto'acyore to vepenira tjicho muitocoresínapo to vitorisra. 27Ma Viya matuparacpo ma Cristo puejchu emuena taeyara'ina tamutu tjicho to 'chosgiene ajúreco taco'e te 'to ema techoyore tamutu. Ene tquechoroji te 'to vo'emuena ma Mueya mánocyore to mavoo'ognena ma maChicha. Tjicho ema tijrocri'i to matupara'o. 28Ene te 'to emuénapo ma Cristo techa tamtu taeto'ampo no tiocpuemchono, tac'eptsero emajihuínapo ma Cristo manócapo to mavonirina ma Mueya ene ma Viya Iyare ema taeyara'inavórepo tamutu te pjoca 'pog'e te'po anumo. 29Im'a, no tquicchosiono najicho no naepenogñono, te 'to votquechpuconri'ini eno ene tampuujipuini to naquicchosvoo'i te 'to naéjare no naepenogñono. 30Ene te 'to votquechpucono no naepenogñono, tomuire tampuujipuini to vjicpuisra to tapiccórevo tajicha to vemtone mue 'ma Viya. 31Ene eto timiuusamrechnu to aponra ma Viógienu Jesucristo taco'e nmetoco'e tcuuyacre te 'to tcopacanono tamutchujcha to sachono. 32Te 'to 'vósare Efeso tiocpuemchonompo mraca. Cutinarine to noomirucha to huinarajgiene sórare. Te 'to naponreru no 'chañono tajina njicheni te 'to votquechpucono no naepenogñono. Tiuuriponri'ini to ypona to naquésare no 'chañono oni taco'e eto: “Vnigia vera to yvoo'ognena tjicho 'chochu vepenapo ene titapopo tamutu”, taquee'i eto. 33Vo'acúvoyoccore te jmañono. Je'chu to naquésare: “Te vcóchane no namurisamregñono, tcuuyacre to tvoyocaviono.” 34Aponrerigiavore to tiuricocre anocgiéneyo te 'to itorisra. Vo'acucpecatura. Enjorich'o aye'e no namuimotgiene ma Viya. To ene njich'ee'i nvoo'o nimyutsriojgia'e. 35Enjoo'i nayoseriris'o naco'e: “¿Ooyo tacoyemyore to naechepusrena no naepenogñono? ¿Ene oypuca tacoyemyo to nog'eyre?” naco'e. 36Acutpo no muechemreccono to ene aquee'i. Nimictichyore to scúreco to nog'e no techpucano. Im'a, te tquévopo to tagira tpáyupo ene tiuchcopo to taémaru. 37Vo'etina to scúreco táquevo, eto to tagira tquevo, trigopuca vo'i tamutchujcha tagira. 38Taco'e te timarucpo to tagira 'ponarichu to taem'i to scúreco majicho te 'to mavoo'ogne ma Viya to muepyasra. Tamutu to tagirano taem'ipchu to scúreco. 39Votacticco to taem'i to muepyarono ma Viya. To mag'e ma 'chane votacti to tog'e to sórare. 'Ponarichu to tog'e to jimo ene étopo to tog'e to coyre. 40No tcovsano te anumo te 'to toonavo to nog'e votacti to nog'e no tcovsano te pjoca 'pog'e. 41Tomuire to tajaracuvo to sache votacti to tajaracuvo to coje ene to tajaracuvo to jreegi 'ponarichu. To jreegiono vo'vore tacticcono te 'to tajaracuvo. 42Ene taqueyre to naechepusrayre no naepenogñono tjicho to vcoy'egne viog'e juiti votactiyre to viog'eyre te vechpúcapo. To viog'e tquecorosyore titovoyre tpayuyore ene te vechpúcapo, muepenoccoyre eto viog'eyre. 43Te tquecorospo tajina tajichgienena vo'vore 'tumena. Te'tsero te techpúcapo to viog'eyre eto tiuunayre ene 'tumeyore. 44Eto vechereji móteji táquecorospo ene te techpúcapo 'rajrínapo tacutiyore eto mag'e ma Viógienu. Te 'to vcog'ee'i pjoca vechereji móteji eto temquechorojco te 'to etjoyre to 'pona viog'eyre tacutiyore to mag'e ma Viógienu. 45Eto taechjis'o to 'chosgiene ajúreco oni taco'e: “Ma mativgiene 'chane tquíjare Adán tquepya titorico ema”, taquee'i eto. Ene ema Cristo macuti ma Adán etotsero ema tquitoricra'i. 46Te tovgiene eto vechereji móteji ene tac'eptsero vacyé'epo to tacuti to mag'e ma Viógienu. Votohuina vácog'e tacti to mag'e ma Viógienu. 47Ma mativgiene 'chane ema tquepya te 'to móteji ene manoco to taye'ono pjoca 'pog'e. Ma 'pona ene mas'o te anumo ene ema Viógienu. 48No tcovsano te pjoca 'pog'e, móteji to nog'e nacuti ma mativgiene 'chane ene no tcovsano te anumo to nog'e tacuti to mag'e ma tios'oo'i te 'to anumo. 49Viti vquim'i to mag'e ma 'chane tquepyaa'i te 'to móteji ene te 'pojra'ínapo vquim'iyre to mag'e ma Cristo. 50Mporapenviono, to nmetoco'eri'i echemcha te 'to muechereji móteji ma 'chane votaypuim'i te 'to mavsa ema Viya. Tjicho eto tepenoyre tapayujigneyre vo'ene tavricyore taye'e, taquejvorichu to muepenoccogne. 51Nmetoco'eyore to tacoyemgieneyore te 'to tchappo ma Viógienu ene eto namuechemchogne no 'chañono. Vovamtu huepenoyre etotsero ymutu tquitsvoyre to viog'e 'ponaénapo eto. 52Te titecpapo ema, vsamyore to chujore vcumtsisrayrerichu techpucampo no naepenogñono muepenoccovquínapo eno. Ene viti vitoririnarich'o viomuire tquitsvoyre to viog'e. 53Tjicho to taepenogneyre tapayugieneyore vechereji móteji tcomnucre te 'to táquitsvo ene eto muepenocquínapo movínepo titapoo'ini. 54Enetse eto tituchapopo to taechjis'ogne to 'chosgiene ajúreco, oni taquee'i eto: “Tito'apo to vepenira. 55Movínepo tiomavri'ini tomuire movínepo tipcoorigiavri'ini eto”, taquee'i eto ajúreco. 56Viti ypicori'ini to vepenira tajicho to vtopravono pecatu tjicho eto timicñacovri'ini tajicho to ymuituchra to 'chosgiene mavoniipi ma Viya. 57Vrusrupáyacho ema Viya tjicho ema tijrocovri'i to vito'as'oo'i tamutu jmañono majicho ma Viógienu Jesucristo. 58Taco'e mporapenviono nemnarono, 'tumevoc'enarichjicha to aponra ema Viya, mueyaca'ena te 'to aponreru, anocgienenajicha to emtone maye'e tjicho echoripo pjoca emtone mue 'ma Viya votampuujiyre eto.

will be added

X\