1 Corintio 12

1Mporapenviono, juiti nechjis'oyre to muejrorovi ma Espíritu Santo puejchu echemcha to tacoyemgiene. 2Eti echo te huich'o ajacpaa'i ma Viya aponrich'ini anoco to tacomnugne to asiñarajono muepyaru ma 'chane tjicho avoyoccoreri'ini taye'e. 3Te 'to emjaa'ina tcóticha ma Jesús macojcha, echa te 'to vo'emuena ma Espíritu Santo tjicha. Ene tomuirevre vomaato'o mac'e: “¡Ma Jesús ema Viógienu!” tjicho tayumjacvo te 'to emuena ma Espíritu Santo tjicha. 4Eto tjicho vovacticco to vijro mue 'ma Espíritu Santo etotsero etonarichu ma tijrocovi. 5Tjicho votacticco to vemtone mue 'ma Viya etotsero etonarichu ma Viógienu tvonicovi. 6Votacticco to vnosra to vemtoñono maye'e ene etonarichu ma Viya timcatacovocovi ymutu. 7Ene tijrocovi to muetjiicoovo majicho ma Espíritu Santo puejchu najuuca naetotijvo namutu no t‑sopono ema. 8Tjicho ma Espíritu Santo muejroco ma étona to muechemra'voyre puejchu muechjis'a nae 'no 'pomriono. Ene ma 'pona muejroco to muemotirena mraca to 'chojriicovo puejchu eto muechjis'a. 9Ma 'pona muejroco te 'to masopgienenajicha ma Viya. Ema 'pona muejroco to muetjiicoovo puejchu maconaraca no nacojmagñono. 10Ene emarichu ma Espíritu Santo muejroco ma 'pona to muetjiicoovo puejchu manoca to tiaramicriono. Ene emavore ma 'pona muejroco macmetoriru to 'chojriicovo. Ene émapo ma 'pona muejroco puejchu máquictiora tamtu, muemoti to enepuca tos'o mue 'ma Espíritu Santo vo'i etopuca muemitropi ma huinarajgiene. Ene muejrocojno ma 'pona puejchu ema muechjigia te 'to 'puechjiriivo mamuimotgiene. Ma 'pona muejroco puejchu mametaemcha to muechjis'ogne. 11Tos'o naejropchu namutu no t‑sopono ma Viya etotsero etonarichu ma Espíritu Santo tijroco to mavoo'ogne ene emapoocorichu timcátaco puejchu naetucha nanoca eto. 12Ma Cristo tacuti to mag'e ma 'chane. Tjicho to mag'e movera to taye'ono, to mapuegie étopo mapovgi, machuti ene etonarichu to mag'e. Ene ene taco'e mue 'ma Cristo. 13Tjicho ymutu viti, no jurionono énopo no vojurionvoquina, no vnoracono ene énopo no vovnoraquina, vquicchosi mue 'ma Espíritu Santo ene etomuuvocovrine mue 'ma Viya. Ene emarichu ma Espíritu Santo vquijro ymutu. 14Nimictich'eyre to mag'e ma 'chane. Tjicho movera to taye'ono to mag'e vo'etonaenarichu. 15Tayampane tac'ee'ini to mueype: “Nuti vomavupenina jmaca taco'e votaye'enina to mag'e”, tac'e ene tanosgiene taye'erichu to mag'e. 16Ene étopo to machoca tac'ee'ini: “Nuti vomog'anina jmaca taco'e votaye'enina to mag'e”, tac'ee'ini. Etotsero tanosgiene taye'erichu to mag'e. 17Im'a, te 'muirijinari'ini mog'ena to mag'e ma 'chane, tajínapo tacov'oo'ini to magiño. Ene te 'to 'muirijinari'ini magiñina, tajínapo tacov'o to masiri. 18Etotsero ma Viya te 'to mavoo'ogne muepyacpo to viog'e. Manoco te 'to tovricyore tamutu to tayeeruvono to mag'e ma 'chane. 19Te tacticcoo'ini to taye'ono to viog'e, votcuquechorojri'ini to viog'e. 20Tquechoroji to taye'ono to viog'e etotsero etonarichu. 21To viug'a movine tajichari'ini to yvupe: “Piti vonacmunvi.” Tomuire to vchuti vo'vore tajichari'ini to viype: “Piti vonacmunvi”, tac'ee'ini. 22To tetsrajcovo taye'ono to viog'e eto tcomnucrepno te 'to 'pomriono. 23Ene to 'pona taye'ono to viog'e vo'richu taeymacre ene eto vechpojricpono. Ene eto 'pomriono ttsii'ocrepno ene eto veyma puejchu votacuquechra. 24Ene to 'pomriono tiuri te 'to táquechra. Te muepyacpo ma Viya to viog'e, manoco puejchu to tajinarichu tajicha te 'to viog'e tquechoroji to eto tcunecorepono. 25Taco'e votiptsitsígiapo to viog'e. Etonarichu ene techpojriccono. 26Te etjo tasamo to viog'e, yvupepuca viypepca, tamutu tcatajivono tajicho to tacotichogne. To tajacpogne tiuri to étona te 'to viog'e, tamutu tiuusamre to 'pomriono. 27Te tamutu jmañono, eto nimicticho to mag'e ma 'chane. Tjicho eti mag'e ma Cristo maye'evoc'e ema ene emtonepochu maye'e. 28Taco'e ma Viya manoco no tcotpara'onyore nae 'no t‑sopono ema. Novri'i no mavonrano tiomono to muechjiriivo ene énopo no tcometorirono to 'chojriicovo ene énopo no timitricra'ono. Ene no 'pona muejrocpo to muetjiicoovo puejchu nanoca to tiaramicre ene énopo no tconaracono no nacojmagñono, énopo no timcatarecono nae 'no t‑sopono ma Viya. Ene énopo no naeyara'ono techpojricono énopo no techjicono te 'to 'puechjiriivo. Namutu eno tcotpara'ono nae 'no t‑sopono ema. 29Tquechoroji to naemtonepochu vo'etonaenarichu. Vonamtu tiomano to muechjiriivo ma Viya ene vo'vore namtu tacmetorirono to 'chojriicovo ene vo'ojno namtu timitrigiano. Tomuire vomuejroca namtu to muetjiicoovo puejchu nanocari'ini to tiaramicriono. 30Vonamtu manoca naconaraca no nacojmagñono ene tomuire vonamtu techjigiano to 'puechjiriivono. Vomuejroca namtu naato'o nametaemcha to naechjiriivo no 'puechjiriivono. 31Aquimuira ajacpa to tcomnucrepno te jmani vijrono mue 'ma Viya. Etjoo'i to 'pona nimitco'eyore puejchu apona anoca. Eto tiuripono te 'to 'pomri vijro mue 'ma Viya.

will be added

X\