1 Corintio 11

1Eti aponócanu te 'to nitorisra actinu to mponra ema Cristo. 2Mporapenviono, nuusamre ajicho tjicho echonunve ene itucho to nimitropi aye'e. 3Nvoo'o echemcha te 'to ma 'chane ema siyara'o su mayeno. Ene ma Cristo ema mueyara'o ma 'chane, ene ma Viya Iyare ema mueyara'o ma Cristo. 4Tos'o ma tyujroca vo'i tacmetoriipuca majicha ma Espíritu Santo te etjoo'ina to muepcosina, tatsriocrepo te 'to machuti. 5Ene su 'seno te tyujroca aye'e vo'i techjigiapuca majicha ma Espíritu Santo ene votcuquepcosi, somuire tatsriocrepo to schuti, tactirine te 'to tacchucsi sacti su pecatumore 'seno tjicho eto naemotiora eno. 6Tjicho te votcuquepcosi su 'seno, tiuuri'ini te 'to sacchucsi. Etotsero vo'i tjicho ttsii'ocregnejcha to tacchucsi su 'seno. Tos'o tiuri sáquepcosi te 'to iuumutírare. 7Ene ema 'chane vomacuquepcosi tjicho ema muem'i ma Viya ene tcotpára'o maye'e. Ene ma 'chane ema siyara'o su 'seno 8tjicho te tanaécupo te muepyacpo ma Viya ma 'chane vo'enena maviya te 'to sog'e su 'seno. Esutsero su 'seno ene maviyo te 'to mag'e ma 'chane. 9Vo'esina su 'seno muepyasna ma Viya ma 'chane. Esutsero su 'seno, ema muepyasno ma 'chane puejchu simcátaca. 10Ene eto tjicho tquepcosyore su 'seno simotiórayo te 'to ema 'chane squiyara'o ene étopo to spicuchra no angieriono. 11Etotsero te 'to vitorisra mue 'ma Viya tcutcocono tcomnuccono ma 'chane ésupo 'seno. 12Ene je'chutsero su 'seno ene sos'o mue 'ma 'chane. Ma 'chane ene mat‑si'o se 'su 'seno ene ma Viya ema tepyaco namutu. 13¿Ooyo acoyemo eti, tiuripuca su 'seno tyujroca mue 'ma Viya te 'to votcuquepcosi? Vo'i, 14tjicho ttsii'ocre te 'to tópaji to machutmoco ma 'chane tjicho muepyarichu. 15Esutse su 'seno te tiúpaji to schutmoco eto suupovo sijro mue 'ma Viya puejchu eto sepcosina. 16Te 'to enjoo'ina vonacuremcho pjoca nimitropi echa te 'to tajina 'ponaena imitcosina vye'e. Ene nomuire no t‑sopono ma Viya te 'to 'vosariono enerichu naco'e. 17Juiti nechjis'oyre te 'to iuumutira. Vo'giene nácuñuch'em'i tjicho vo'aponrerigia te asamre anocchujcha to tamurigiene. 18Nsamuiicoo'i te iuumutnove vo'acticco te 'to asamre. Ene etjoo'i to nimijroco to ene taco'e. 19Je'chu 'muíriji ene taco'e nae 'no 'chañono votacticcono to temquechorojco no je'chugñono tponono ma Viya. 20Te iuumutnove vo'etina te 'to echrena ma Viógienu 21tjicho te anicricnove vo'acticco. Ma étona 'nuuji tnico to mayechravo votacchopra'i. Tos'o te anicpo, ma étona tvoyecvoripo ene tcovoorospo ene ma 'pona apórape tec'orich'o. 22¿Tajinapca apenina to ene anis'a taye'e? To ene aco'e eto tjicho vo'apicucha no maye'ono ema Viya ene imyutsriojcopo no aporapenviono namucye'giene to tim'ocre. Ijchopca te 'to nuusamree'i ajicho ene vo'i tjicho votori te 'to ene aco'e. 23Nuti nimitco'eri'i pjoca njacpogne mue 'ma Viógienu. Tjicho to yotimu'ini te tquijroricsiyrepo ma Viógienu Jesús mave'po to panu ene 24marusrupayachopo ma Viya. Enetse eto mavesacpo to panu majichvocpo no muemitriono: “Anigia pjoca eto taechjis'o to nog'e tacojoragneyre ajichyore eti. Ene ajichyore anicyore puejchu vo'aquemtisconu echanunve”, majichvocpo. 25Te taegnepo to nanisraa'i ene mave'po tomuire to naeeresi ene maquepo: “Eto pjoca eroyore taechjis'o to 'rajru muechjiriivo ma Viya manocgieneyore aye'e tajichyore to nitne. 'Muíriji te eranove eto echanunve”, majichvocpo. 26Taco'e te anigianove to panu ene era, eto echjis'oyre to muepenira ma Viógienu tiomuincapo te tchappo. 27Taco'e te 'to enjoo'ina tnigiano to panu ene terano to echrena ma Viógienu ene votcuponrericvono tacuggio, eno tcotopravonyore tajicho to namupicuchra to mag'e étopo muetne ma Viógienu. 28Taco'e te anicyórepo tohuina atanócapo te 'to asamre etjihuina énetse eto anígiapo to panu ene érapo tomuire. 29Tjicho te anigia ene era ene huiripca acuponrericvo to taechjis'ogne to mag'e ma Viógienu ene tvioschá'epo ma Viya tajicha. 30Tos'o eto tjicho moverano no tcojmano aye'e ene huipo 'tumevoquina ene enjo tepenonripo. 31Te 'to vitjihuina vtanócapo te 'to vsamre ene huipo távioschovyore ma Viya. 32Etotsero te 'to etjoo'ina te 'to vsamre, ma Viya temechoricovyore ene huiptsero vcucchane no taye'ono pjoca 'pog'e te 'to muecñas'oyre. 33Tos'o mporapenviono, te iuumutu to anisra acuchpocca. 34Te enjoo'ina tec'ano tiuri tatihuina nanigia te 'to napeno puejchu vo'acuquemechoro'i mue 'ma Viya tacuggio to tamurirena to iuumutira. To 'pomriono amuechemchognerich'o nmetoco'eyore te nutégiapo aye'e.

will be added

X\