1 Corintio 10

1Mporapenviono, nvoo'o to echemcha to taechjis'ogne jmañono. Tjicho no viochconini te tiuchcu'ompo te 'to 'pog'e Egipto te 'conevoco ene namutu napompoo'i to úcoji manocgieneri'i ma Viya. Ene nanaecpo to 'chopegiene cogiure tquíjare Titsiomo majichri'i ma Viya. 2Te 'to naponrapri'i to úcoji ene étopo to nanaesra to 'chopegiene cogiure namutu najacpopo naquiyara'o ma Moisés. 3Ene etovore to panu nanico tos'ogne te anumo 4naéropo to une tochre te 'to mari muejrocgiene ma Viógienu ene eto mari mavecti ema Cristo ma nacochanegnepri'i te 'to napuisra. 5Topo tajichvo naem'inneni namutu jmañono ene vonamtu tájacpocriono mue 'ma Viya ene tepenompo te 'to moopa'giene 'pog'e. 6Tcaju tamutu jmani puejchu vechemcha viti vovcuponocvoco eno ene vovcujomracho to mpachijigne vovcucti eno. 7Ene étopo vo'acucsiñaraji to naepyaru no 'chañono vo'acucti eno. To 'chosgiene ajúreco eno taechjis'o oni taco'e eto: “No 'chañono tnicricompo ene terompo, taquepo techpucompo tiimuicompo”, taquee'i to ajúreco. 8Ene vo'vore acúve'o su 'seno vo'iturena émapo 'puima 'chane. Ene naquee'i no viochconini tos'o ma Viya mavemchujricvoco etorichu to sache tepenoocono no veintitres mil. 9Tomuire vovcuquitsmooraji ema Viógienu vovcucti eno te 'conevoco tjicho tepenonri'i tajicho to ggioriono mavoniiri'i ma Viya naye'e. 10Votaquemechjic'e acucotemo mue 'ma Viya vo'acucti eno. Ma Viya mavonicpo ma angieri macopacovcopo eno tajichri'i. 11Eto jmani najichvogñono no viochconini tcajuri'i puejchu vimcuuyáchapo viti vitorironrich'o juiti jmani taegnejriru sachono. 12Tos'o ma timijrócapo 'tumena muem'a huichu mavénopa te 'to pecatu. 13Te 'to ávoyoccore anoca to tamurigiene ene vo'acárami tjicho to avoo'ogne tamurigiene etopoocorichu navoo'ogne no 'pomriono. Etotsero ma Viya ema tcojvocre votaesop'eyre te 'to amujicpuicgienena. Tjicho te ávoyoccoreyore ema tnocyore te 'to iuchcu'a taye'e ene ajicpuigiatsero huipo acúnoco to pecatu. 14Taco'e mporapenviono nemnarono, vo'gienejicha acucsiñaraji to muepyaru ma 'chane. 15To njich'ee'i jmañono necho to echemra'i aróto'o echemcha tamutu jmañono te 'to toripuca vo'ipuca. 16'Muíriji vrusrupáyacho ma Viya tajicho to verosare taechjis'o to muetne ma Cristo taepseevo te 'to crutsu, ene eto taechjis'o to vcutcocpo vcatijiicoco tajicho. Etopo to panu vnicsare etorichu taechjis'o tomuire tajicho to mag'e ma Cristo. 17Tayampane moveravocovina etotsero ymutu vnico te 'to étona panu. Eto taechjis'o to vcutcoco etomuuvocovi. 18Ene naco'e no jurionono nomuire. No tnicono to naenricsare mue 'ma Viya eno tcutisamreccono tajicho to nanisra. 19To ene nquee'i vo'etina te 'to titjiigiapo to nasiñaraji no 'chañono ene étopo to naenricsare naecmuna. Tomuire tajina tajichgienena. 20To naenriisare no namusopgieñono ma Viya enochujcha naecmúnacho no mavonrano ma eriono, vo'emuena ma Viya. Taco'e vonavro'o anigia to naenriru huichu acsiigi no huinarajgieñono. 21Tjicho muitji te 'to erari'ini ene anigia to maye'e ema Viógienu ene étopo naecmuna no huinarajgieñono. 22Te ene vac'e vnigia naye'e tcuuyacre te 'to vimyuuca ma Viya. ¿Ijchopca eti te 'to viti 'tumevocoopono te maye'e ema? 23Enjoo'i naco'e te 'to tamutu tiuri to vnoca. Etotsero etjoo'i to votimcatacavi to yponra ma Viya. Napecho ene nco'e, tamutu tiuri to vnoca etotsero etjoo'i to votaetmechvoca no t‑sopono ma Viya. 24Tos'o vo'acucponreeji tacuquejvo to avoo'ognena eti. Tomuirena acponreeji to naetorisra no yporapenviono. 25Tiuri juiti nmetoco'eyore to ajichyo. Tiuri to anigia tamutchujcha taeche to vaca te 'to naejrorisrare. Vo'acuyoseriris'o najpuca no tquicmuna nae 'no nasiñarajono huichu echa ene taemponrerígia'e te 'to asamre. 26Tjicho pjoca 'pog'e ema Viya tcoy'e ene étopo to tacoy'egñono tniccoriono taye'e. 27Ene te áquichospuca nae 'no namujacpogne ma Viya anicrigia naye'e, te avoo'ognena ayana anigia to naejroo'ena. Vo'acuyserico te 'to naecmunapuca no nasiñarajono. 28Te'tsero enjoo'ina tmetaca'iono: “Pjoca vnicyore eto naecmuna no nasiñarajono”, mac'e ma étona, ene huipo acúnico tjicho émapo ma tmetoco'eri'i tjich'eyre. 29Vo'etina ejígiapo. Ema ma tmetoco'eri'i ema tejicvo te 'to masamre tjicho ema mapicuchrich'o no nasiñarajono. Te 'to emjaa'ina aye'e mac'e: “¿Taja tacoyemo te 'to voncúnico jmañono? Tjicho nuti nechemcho tajina tajichgienena to nasiñarajono. Etotsero piti vopcúnico tjicho vopechemcha jmañono”, majíchapo ma 'pona. 30“Nuti nrusrupáyacho ma Viya ene tiúripo to nnigia”, mac'e. “Votaechjiconyore tacuggio to nnisrena”, mac'epo. 31- 32Etotsero te anigia eto tcuuyacre emejirigia ma 'pona. Naquija aquimtopravcho nae 'no jurionono, nae'po nae 'no vojurionvoquina ene énepo nae 'no t‑sopono ma Viya. Te anigia era ene tamutu to anocgienena, anoca te 'to muéjare ema Viya puejchu mácuñuchcore. 33Nuti vonacponreeji to nyechravo. Enochujcha mponrerico no 'pomriono puejchu naricocre nae namutu te 'to nitorisra ene nochcu'a te 'to napecaturano njicha.

will be added

X\