1 Corintio 1

1- 2Mporapenviono, nuti Pablo émapo ypórape Sóstenes vcajre'e eti asopo ma Viya te 'to 'vósare Corinto. Nuti mavonranu ma Jesucristo eto mavoo'ogne ma Viya Iyare. Ema tnerioc'e puejchu toona to itorisra ene acchichacore majicho ma Viógienu Cristo Jesús. Ene acchánepo namtu no tcosiñano ma Viógienu te 'muiripa'i 'pog'e tjicho ema nacógienu nomuire. 3Nyosiuch'e mue Viya Iyare mue'po Viógienu Jesucristo muemcataca'e ene aetotijvo te 'to asamre majicha. 4'Muíriji nrusrupayachonve ema Viya te 'to muemcatasíra'e étopo titotijvocre ajacpogne majicho ma Cristo Jesús. 5Eti ajacporipo tamutu te 'to itorisra tajicho to mavrisra aye'e. Vo'echri'a to techemra'core ene étopo to acometoriira majicho ema. 6Tjicho eti apuegne'po mraca to 'chojriicovo mue 'ma Cristo. 7Tajínapo acmunu te 'to itorisra. Ajacpo tamutu to muejroo'e ema Viya tajicho to acuchosra to machovrayre ma Viógienu Jesucristo. 8Ema tetmech'eyrerichjicha tiomuincapo te titecpa eto sache to machovrayre puejchu machimpa'e mtopravre'ena. 9Tjicho ema Viya muetuchyore to muechjiriivo. Eto muechino'ee'i puejchu muememnáca'e ma maChicha Viógienu Jesucristo ene áquicmuna maye'e. 10Mporapenviono, te 'to muéjare ma Viógienu Jesucristo nyosioc'e acticco te 'to aponreru emnacca vo'acucotichojricco. 11Tjicho tmetocononri'i no tiovricono te 'to speno su Cloe vo'iji acticco, iume'occochjicha. 12Enjoo'iji aye'e no naco'e: “Nuti mponyore ma Pablo”, maco'e. Ma 'pona maco'e: “Nuti mponyore ma Apolos.” Ma 'pona maco'e: “Nuti mponyore ma Pedro.” Ma 'pona maquepo: “Nuti mponyore ma Cristo”, naquepo. 13Ene ¿vo'etonaenarichu ma Cristo? ¿Nutipucatsero nepenino'ee'i te 'to crutsu? ¿Aquicchospúcatse te 'to níjare nuti Pablo? Vo'gienejicha ene acuc'e. 14Nuti nrusrupáyacho ma Viya te 'to vo'amtu nicchosgia'e. Naquejvorichu ma Crispo émapo Gayo eno nicchoscoo'i nuti, 15puejchu vo'acuc'e te 'to aquicchosri'i te 'to níjare. 16Néchopo mamuiree'i ma Estéfanas énopo no majañonono nicchoscoo'i. Ene vonecha nicchoscopca no 'pomriono. 17Ene vonacvóno'i mue 'ma Cristo te 'to nicchosrigia. To nvóno'i maye'e eto nacmetoriru to tiuuna 'chojriicovo. Ene vonyumjácapo to nnoca to tiuupi 'chojriicovo to nacuñuch'anri'ini tjicho huipo nacusoppojcoo'i to 'chojriicovo taechjis'o to muepenira ma Cristo te 'to crutsu. 18Viti vcometoriru to 'chojriicovo taechjis'o to muepenira ma Cristo te 'to crutsu ene no muecñacgieneyore ma Viya naco'e te 'to tajina tajichgienena eto. Etotsero viti macuchcu'ovgiénepo vecho te 'to etogienejicha 'chojriicovo muetjiicoovo ema Viya. Eto taróto'o tacuchcu'a ma 'chane. 19Tjicho oni taquee'i to 'chosgiene ajúreco: Nuti ncomtiosnoyre to naechemra'vo no techemra'ono ene étopo to naetcogne naravo'u eno, maquee'i ma Viya te 'to ajúreco. 20Eto temquechorojco te 'to tajina najichgienena mue 'ma Viya no techemra'ono énopo no tcaravo'ono ene énopo no naetco techjicono to naemotgiene te 'to taye'e pjoca 'pog'e ene eto naechemra'vo eno tajina tajichgienena mue 'ma Viya. 21Etotsero to muetjiicoovo ema Viya vonaato'o te 'to naemoti ema tajicha to naechemra'vo. To maponreru ema Viya macuchcu'yore no t‑sopano to 'chojriicovo, eto najichgieneri'i no 'chañono te 'to tajina tajichgienena. 22Tjicho no jurionono 'muíriji eto nayumjacvo to tiaramicriono taquechragñono puejchu nasopa ene no vojurionvoquina eto nayumjacvo nasama to naechemra'vo no 'chañono. 23Ene viti eto vyumjacvo to vcometoriru to muepenira ma Cristo te 'to crutsu. Eto pjoca timyuuco vonoripigia no jurionono ene no vojurionvoquina naquepo te 'to tajina tajichgienena to 'chojriicovo taechjis'o to muepenira ma Viógienu. 24Enotsero no muech'ogñono ma Viya, no jurionono énopo no vojurionvoquina naecho te 'to ma Cristo ene tovrico maye'e to muetjiicoovo ma Viya ene étopo muechemra'vo ene eto macuchquiiyore no 'chañono. 25No 'chañono naco'e: “Tajina tajichgienena to muechemra'vo ma Viya”, naco'e. Ene ema te 'to maponreru muetaviicu'pono to muechemra'vo nae 'no 'chañono. Ene tomuire naco'e te 'to vo'tumena etotsero te 'to mamutumevoo'i ema 'tumepongienejicha nae 'no 'chañono. 26Im'a, mporapenviono aquichosgiene mue 'ma Viya, te aye'e eti vomoveravoquina no techemra'ono te 'to taye'ono pjoca 'pog'e, ene najinarichu tacye'ono to tim'ocre ene énopo no timotcoriono nae 'no 'chañono. 27Tjicho enochujcha maneriocvoco ma Viya no votaechemra'ono te 'to taye'ono pjoca 'pog'e ene vo'tumevoquina puejchu naemyutsriojgia no techemra'ono ene 'tumiono te 'to taye'ono pjoca 'pog'e tjicho naem'oyre to naechemra'vo natúmevo muejroru ma Viya. 28No techemra'ono taye'e te pjoca 'pog'e nacopyecvoco no maneriorono ma Viya. Naco'e te 'to tajina najichgienena eno etotsero ema Viya manerioco puejchu nacocjigia no techemra'ono te pjoca 'pog'e. 29Ene majicho ema Viya puejchu nae 'no 'chañono naquija naquimiaramimijicvo te 'to mamíro'u ema. 30Ma Viya tquitoric'epo mue 'ma Cristo puejchu apónapo ema. Matuparacpo ma Cristo muejrocavi to techemra'core tomuire vjiacpocrepo maye'e ene mtopravrevocoopo majicho viuchcu'po te 'to ypecaturano. 31Ene vitúchapo eto 'chosgiene ajúreco oni taco'e eto: “Taquija taquimiaramimijico ma 'chane táquejvorichu maasamre mue 'ma Viógienu”, taquee'i eto ajúreco.

will be added

X\