BUK SONG 70

1God, plis yu ken kisim bek mi. Bikpela, yu kam hariap na helpim mi. 2Sampela man i laik kilim mi i dai. Yu mas daunim ol na paulim ol, bai ol i sem. Na sampela man i amamas long ol hevi bilong mi. Yu mas rausim ol i go bek na daunim nem bilong ol. 3Ol dispela man i tok bilas long mi, yu mas semim ol moa yet, bai ol i kirap nogut tru long pasin bilong ol. 4Tasol ol manmeri i save go long yu, ol i ken belgut na amamas long yu. Dispela olgeta manmeri yu bin kisim bek ol, na ol i laikim tumas dispela wok yu bin mekim long ol, oltaim ol i ken tok olsem, “God em i nambawan tru.” 5God, mi no gat strong, na mi no inap helpim mi yet. Olsem na yu mas i kam long mi kwiktaim. Bikpela, yu yet yu man bilong helpim mi na kisim bek mi. Yu no ken wet, yu mas helpim mi kwik.

will be added

X\