สดุดี 130

1ข้าแต่พระยาห์เวห์ ข้าพระองค์ร้องทูลพระองค์จากที่ลึก 2ข้าแต่องค์เจ้านาย ขอทรงฟังเสียงของข้าพระองค์ ขอเงี่ยพระกรรณ ฟังเสียงวิงวอนของข้าพระองค์ 3ข้าแต่พระยาห์เวห์ ถ้าพระองค์จะทรงบันทึกความชั่วไว้ ข้าแต่องค์เจ้านาย ผู้ใดจะยืนอยู่ได้? 4แต่พระองค์มีการอภัย เพื่อคนจะยำเกรงพระองค์ 5ข้าพเจ้าคอยพระยาห์เวห์ จิตใจของข้าพเจ้าคอยอยู่ และข้าพเจ้าหวังในพระวจนะของพระองค์ 6จิตใจของข้าพเจ้าคอยองค์เจ้านาย ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า ยิ่งกว่าคนยามคอยเวลารุ่งเช้า 7อิสราเอลเอ๋ย จงหวังในพระยาห์เวห์ เพราะในพระยาห์เวห์มีความรักมั่นคง และในพระองค์มีการไถ่อย่างสมบูรณ์ 8และพระองค์เองจะทรงไถ่อิสราเอล จากความชั่วทั้งสิ้นของเขา

will be added

X\