สดุดี 122

1ข้าพเจ้ายินดี เมื่อพวกเขากล่าวแก่ข้าพเจ้าว่า "ให้เราไปยังพระนิเวศของพระยาห์เวห์เถิด" 2เยรูซาเล็มเอ๋ย เท้าของเรากำลังยืนอยู่ ภายในประตูของเธอ 3เยรูซาเล็มถูกสร้างไว้อย่างนคร ซึ่งผูกพันเข้าด้วยกันอย่างแน่นแฟ้น 4เป็นที่ซึ่งเผ่าต่างๆ ขึ้นไป คือบรรดาเผ่าของพระยาห์เวห์ ดังที่ได้กำหนดไว้แก่อิสราเอล ให้ยกย่องพระนามพระยาห์เวห์ 5พระที่นั่งสำหรับการพิพากษาตั้งอยู่ที่นั่น คือพระที่นั่งของราชวงศ์ดาวิด 6จงอธิษฐานขอสันติภาพให้เยรูซาเล็มว่า "ขอบรรดาผู้ที่รักเธอจงจำเริญ 7ขอสันติภาพจงมีอยู่ภายในกำแพงของเธอ และขอให้ความปลอดภัยอยู่ภายในป้อมของเธอ" 8เพื่อเห็นแก่พี่น้องและมิตรสหาย ข้าพเจ้าจะพูดว่า "สันติภาพจงมีอยู่ภายในเธอ" 9เพื่อเห็นแก่พระนิเวศของพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา ข้าพเจ้าจะหาความดีให้เธอ

will be added

X\