Filemon 1

1Mula kay Pablo, isang bilanggo dahil kay Cristo Jesus, at mula kay Timoteo na ating kapatid—Para kay Filemon, ang minamahal naming kamanggagawa, 2at para sa iglesyang nagtitipon sa iyong bahay; kay Apia na aming ating. kapatid na babae at kay Arquipo na kapwa naming naglilingkod sa Panginoon. 3Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Jesu-Cristo. 4Lagi akong nagpapasalamat sa aking Diyos tuwing isinasama kita sa aking pananalangin 5sapagkat nababalitaan ko ang pag-ibig na ipinapakita mo sa lahat ng hinirang ng Diyos, at gayundin ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesus. 6Idinadalangin kong ang pagkakabuklod natin sa isang pananampalataya ay magbunga ng lubos na pagkaunawa sa mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Cristo. 7Kapatid, ang pag-ibig na iyon ay nagdulot sa akin ng malaking katuwaan at kaaliwan sapagkat dahil sa iyo, sumigla ang kalooban ng mga hinirang ng Diyos. 8Kaya nga, malakas ang loob kong iutos sana sa iyo ang nararapat gawin bilang kapatid mo kay Cristo, 9ngunit mas minabuti kong makiusap sa iyo sa pangalan ng pag-ibig. Akong si Pablo, na sugo ni Cristo Jesus at ngayo’y nakabilanggo dahil sa kanya, 10ay nakikiusap sa iyo para kay Onesimo na aking anak sa pananampalataya. Ako’y naging isang ama sa kanya habang ako’y nakabilanggo. 11Dati, hindi mo mapakinabangan si Onesimo, ngunit ngayo’y kapaki-pakinabang siya sa ating dalawa. 12Pinababalik ko na siya sa iyo, kasama ang aking puso. 13Nais ko sanang manatili na siya sa aking piling upang siya ang maglingkod sa akin habang ako’y nakabilanggo dahil sa Magandang Balita, at sa gayon ay para na ring ikaw ang kasama ko rito. 14Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot upang maging kusa ang iyong pagtulong sa akin, at hindi sapilitan. 15Marahil, nalayo sa iyo si Onesimo nang kaunting panahon upang sa pagbabalik niya’y makasama mo siya habang panahon, 16hindi lamang bilang isang alipin kundi bilang isang minamahal na kapatid. Napamahal na siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo, hindi lamang bilang isang alipin, kundi bilang isa nang kapatid sa Panginoon! 17Kaya’t kung kinikilala mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. 18Kung siya ma’y nagkasala o nagkautang sa iyo, sa akin mo na ito singilin. 19Akong si Pablo ang siyang sumusulat nito: AKO ANG MAGBABAYAD SA IYO. Hindi ko na dapat banggitin pa na utang mo sa akin ang iyong pagkakilala kay Cristo. 20Ipinapakiusap ko lamang sa iyo, alang-alang sa Panginoon, hayaan mo namang maranasan ko ang pakinabang na ito. Pasayahin mo naman ako bilang kapatid kay Cristo! 21Lubos akong naniniwala na gagawin mo ang hinihiling ko sa sulat na ito, at maaaring higit pa rito. 22Ipaghanda mo rin ako ng matutuluyan sapagkat umaasa akong loloobin ng Diyos na ako’y makabalik diyan, gaya ng inyong idinadalangin. 23Kinukumusta ka ni Epafras na kasama kong nakabilanggo dahil kay Cristo Jesus. 24Kinukumusta ka rin nina Marcos, Aristarco, Demas, at Lucas, na mga kasama ko sa gawain. 25Nawa’y sumainyo ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

will be added

X\