Marcos 5

1Dumating sila sa ibayo ng lawa, sa lupain ng mga Geraseno. Gadareno, Gergeseno. 2Pagkababa ni Jesus sa bangka, siya’y sinalubong ng isang lalaking sinasapian ng masamang espiritu. 3Ang lalaking ito’y nakatira sa mga libingan. Hindi na siya maigapos, kahit tanikala pa ang gamitin. 4Bagama’t madalas siyang gapusin ng tanikala sa kamay at paa, nilalagot lamang niya ang mga ito. Wala nang nakakapigil sa kanya. 5Araw-gabi’y nagsisisigaw siya sa mga libingan at sa kabundukan, at sinusugatan din niya ng matalas na bato ang kanyang sarili. 6Malayo pa’y natanaw na nito si Jesus. Patakbo itong lumapit at lumuhod sa harapan niya. 7Sumigaw siya nang malakas, “Jesus, Anak ng Kataas-taasang Diyos, bakit mo ako pinapakialaman? Ipangako mo sa pangalan ng Diyos na hindi mo ako pahihirapan!” 8(Sinabi niya ito sapagkat iniutos ni Jesus, “Masamang espiritu, lumabas ka sa taong ito!”) 9Tinanong siya ni Jesus, “Ano ang pangalan mo?”“Batalyon, sapagkat marami kami,” tugon niya. 10At nakikiusap siya kay Jesus na huwag silang palayasin sa lugar na iyon. 11Doon naman sa libis ng bundok ay may malaking kawan ng mga baboy na nagsisikain. 12Nagmakaawa kay Jesus ang masasamang espiritu, “Pasapiin mo na lamang kami sa mga baboy,” 13at sila’y pinahintulutan niya. Lumabas nga sa lalaki ang masasamang espiritu at sumapi sa mga baboy. Ang kawan, na may dalawang libo, ay nagtakbuhan sa gilid ng matarik na bangin hanggang sa nahulog ang mga ito sa lawa at nalunod. 14Tumakbo ang mga tagapag-alaga ng kawan ng baboy at ibinalita sa bayan at sa karatig-pook ang mga pangyayari. Kaya’t ang mga tao ay nagpuntahan doon upang alamin ang tunay na nangyari. 15Paglapit nila kay Jesus, nakita nila ang lalaking dating sinasapian ng mga demonyo; nakaupo ito, nakadamit at matino na ang isip, at sila’y natakot. 16Isinalaysay sa kanila ng mga nakakita ang nangyari sa dating sinasapian ng demonyo at ang sinapit ng mga baboy. 17Dahil dito, nakiusap ang mga tao kay Jesus na umalis siya sa kanilang lupain. 18Nang sumasakay na si Jesus sa bangka, nakiusap ang dating sinasapian ng mga demonyo na siya’y isama niya, 19ngunit hindi pumayag si Jesus. Sa halip ay sinabi niya sa lalaki, “Umuwi ka na at sabihin mo sa iyong mga kamag-anak ang lahat ng ginawa sa iyo ng Panginoon, at kung paano siya nahabag sa iyo.” 20Umalis ang lalaki at ipinamalita sa buong Decapolis ang ginawa sa kanya ni Jesus. At namangha ang lahat ng nakarinig noon. 21Si Jesus ay sumakay sa bangka at bumalik sa kabilang ibayo. Nasa baybayin pa lamang siya ng lawa ay dinumog na siya ng napakaraming tao. 22Naroon din ang isang tagapamahala ng sinagoga na ang pangalan ay Jairo. Pagkakita kay Jesus, siya’y lumuhod sa paanan nito 23at nagmamakaawa, “Nag-aagaw-buhay po ang anak kong dalagita. Maawa po kayo, sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong kamay upang siya ay gumaling at mabuhay!” 24Sumama naman si Jesus. Ngunit sumunod din sa kanya ang napakaraming tao, kaya’t halos maipit na siya. 25Kasama rin doon ang isang babaing labindalawang taon nang dinudugo. 26Hirap na hirap na siya sa sakit na iyon, at marami nang doktor ang sumuri sa kanya. Naubos na ang kanyang ari-arian sa pagpapagamot ngunit hindi pa rin siya gumagaling. Sa halip, lalo pang lumala ang kanyang karamdaman. 27Nabalitaan niya ang tungkol kay Jesus kaya’t nakipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus, at hinipo ang damit nito, 28sapagkat iniisip niyang: “mahipo ko lang ang kanyang damit, gagaling na ako.” 29Agad ngang tumigil ang kanyang pagdurugo at naramdaman niyang magaling na siya. 30Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihang lumabas sa kanya, kaya’t bumaling siya agad sa mga tao at nagtanong, “Sino ang humipo sa aking damit?” 31Sumagot ang kanyang mga alagad, “Nakikita po ninyong napakaraming nagsisiksikan sa paligid ninyo, bakit pa ninyo itinatanong kung sino ang humipo sa damit ninyo?” 32Subalit patuloy na lumingun-lingon si Jesus sa paghahanap sa kung sinong humipo sa damit niya. 33Palibhasa’y alam ng babae ang nangyari, siya’y nanginginig sa takot na lumapit kay Jesus, nagpatirapa, at ipinagtapat ang buong katotohanan. 34Subalit sinabi sa kanya ni Jesus, “Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Ikaw ay magaling na.” 35Habang nagsasalita pa si Jesus, may ilang taong dumating mula sa bahay ni Jairo. “Patay na po ang inyong anak. Huwag na po ninyong abalahin ang Guro,” sabi nila. 36Ngunit nang marinig ito ni Jesus, hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi. sinabi niya kay Jairo, “Huwag kang mawalan ng pag-asa; manampalataya ka lamang.” 37Walang isinama si Jesus noon maliban kina Pedro at ang magkapatid na Santiago at Juan. 38Nang dumating sila sa bahay ni Jairo, nakita ni Jesus na nagkakagulo ang mga tao, may mga nag-iiyakan at nananaghoy. 39Pagpasok niya ay kanyang sinabi, “Bakit kayo nagkakagulo at nag-iiyakan? Hindi patay ang bata. Siya’y natutulog lamang.” 40Dahil sa sinabi niya, pinagtawanan siya ng mga tao. Subalit pinalabas niya ang lahat maliban sa tatlong alagad at sa mga magulang ng bata, at pumasok sila sa kinaroroonan ng bata. 41Hinawakan ni Jesus ang kamay ng bata at sinabi, “Talitha koum,” na ang ibig sabihi’y “Ineng, bumangon ka!” 42Noon di’y bumangon ang bata at lumakad, at labis na namangha ang lahat. Ang batang ito’y labindalawang taong gulang na. 43Mahigpit na ipinagbilin ni Jesus na huwag nilang sasabihin kaninuman ang nangyari. Pagkatapos, iniutos niyang bigyan ng pagkain ang bata.

will be added

X\