Marcos 15

1Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng Kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanedrin. Ipinagapos nila si Jesus, at dinala kay Pilato. 2“Ikaw ba ang Hari ng mga Judio?” tanong sa kanya ni Pilato.“Ikaw na ang may sabi,” tugon naman ni Jesus. 3Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus 4kaya’t siya’y muling tinanong ni Pilato, “Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang paratang laban sa iyo.” 5Ngunit hindi pa rin sumagot si Jesus, kaya’t nagtaka si Pilato. 6Tuwing Pista ng Paskwa, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo, sinumang hilingin sa kanya ng mga taong-bayan. 7May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barabbas. Kasama siya sa mga nagrebelde, at nakapatay siya noong panahon ng pag-aalsa. 8Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, 9tinanong sila ni Pilato, “Ibig ba ninyong palayain ko ang Hari ng mga Judio?” 10Sinabi niya ito sapagkat batid ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. 11Ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barabbas ang hilinging palayain. 12Kaya’t muli silang tinanong ni Pilato, “Ano naman ang gusto ninyong gawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong Hari ng mga Judio?” 13“Ipako siya sa krus!” sigaw ng mga tao. 14“Bakit, ano ba ang kasalanan niya?” tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, “Ipako siya sa krus!” 15Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabbas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit, at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. 16Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador, at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. 17Sinuotan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa iyong korona at ipinutong sa kanya. 18Pagkatapos, sila’y pakutyang nagpugay at bumati sa kanya, “Mabuhay ang Hari ng mga Judio!” 19Siya’y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at pakutyang niluhud-luhuran. 20Matapos kutyain, siya’y hinubaran nila ng balabal na kulay ube, sinuotan ng sarili niyang damit, at inilabas upang ipako sa krus. 21Nasalubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga-Cirene na ama nina Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. 22Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihi’y “Pook ng Bungo.” 23Siya’y binibigyan nila ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. 24Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. 25Ikasiyam ng umaga nang ipako siya sa krus. 26Isinulat sa itaas ng krus ang paratang laban sa kanya, “Ang Hari ng mga Judio.” 27May dalawang tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Sa gayon ay natupad ang sinasabi sa kasulatan, “Ibinilang siya sa mga kriminal.” 29Ininsulto siya ng mga nagdaraan, pailing-iling nilang sinasabi, “O ano? Di ba ikaw ang gigiba sa Templo at muling magtatayo nito sa loob ng tatlong araw? 30Bumabâ ka sa krus at iligtas mo ngayon ang iyong sarili!” 31Kinukutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng Kautusan. Sabi nila sa isa’t isa, “Iniligtas niya ang iba ngunit hindi mailigtas ang sarili! 32Makita lamang nating bumabâ sa krus ang Cristo na iyan na Hari daw ng Israel, maniniwala na tayo sa kanya!”Nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. 33Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa ikatlo ng hapon. 34Nang ikatlo na ng hapon, sumigaw si Jesus, “ na ang kahulugan ay, “Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?” 35Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, “Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias!” 36May tumakbo upang kumuha ng isang espongha; ito’y binasa ng maasim na alak, inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. “Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya,” sabi niya. 37Sumigaw nang malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. 38At napunit sa gitna ang tabing ng Templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. 39Nakatayo sa harap ng krus ang opisyal ng mga kawal. Nang makita kung paano namatay si Jesus, sinabi niya, “Tunay ngang Anak ng Diyos ang taong ito!” 40Naroon din ang ilang babaing nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Salome, at si Maria na ina ng nakababatang si Santiago at ni Jose. 41Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaing kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. 42Nang dumidilim na, dumating si Jose na taga-Arimatea, isang iginagalang na kasapi ng Sanedrin. Siya rin ay naghihintay na maghari ang Diyos. Dahil iyon ay Araw ng Paghahanda, o bisperas ng Araw ng Pamamahinga, naglakas-loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. 44Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus kaya’t ipinatawag niya ang opisyal at tinanong kung ito’y totoo. 45Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. 46Ibinabâ mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang hinukay sa bato, at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. 47Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Maria na ina ni Jose, at nakita nila kung saan inilibing si Jesus.

will be added

X\