Juan 9

1Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking ipinanganak na bulag. 2Tinanong siya ng kanyang mga alagad, “Guro, sino po ang nagkasala at ipinanganak na bulag ang lalaking ito, siya ba o ang kanyang mga magulang?” 3Sumagot si Jesus, “Ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya, o ang kanyang mga magulang, kundi upang mahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. 4Kailangang gawin natin ko. ang mga ipinapagawa ng nagsugo sa akin habang umaga pa; malapit na ang gabi, at wala nang makakagawa pagsapit niyon. 5Habang ako’y nasa sanlibutan, ako ang ilaw ng sanlibutan.” 6Pagkasabi nito, dumura si Jesus sa lupa at gumawa ng putik. Pagkatapos, ipinahid niya ito sa mata ng bulag. 7Sinabi ni Jesus sa bulag, “Pumunta ka sa deposito ng tubig sa Siloe at maghilamos ka roon.” Ang kahulugan ng salitang Siloe ay Sinugo. Ganoon nga ang ginawa ng bulag, at nang magbalik siya ay nakakakita na. 8Nagsalita ang mga kapitbahay niya at ang mga nakakita sa kanya noong siya’y namamalimos pa, “Hindi ba iyan ang pulubing bulag?” 9Sumagot ang ilan, “Iyan nga!” Sabi naman ng iba, “Hindi! Kamukha lang.” Kaya’t nagsalita ang dating bulag, “Ako nga po iyon.” 10“Paano kang nakakita?” tanong nila. 11Sumagot siya, “Ang lalaking tinatawag na Jesus ay gumawa ng putik at ipinahid iyon sa aking mata. Pagkatapos, sinabi niya sa akin, ‘Pumunta ka sa Siloe at maghilamos.’ Pumunta nga ako doon at naghilamos, at nakakita na ako!” 12“Nasaan siya?” tanong nila sa kanya. “Hindi ko alam,” sagot niya. 13Dinala ng mga tao sa mga Pariseo ang dating bulag, 14dahil Araw ng Pamamahinga nang gumawa si Jesus ng putik at nang pinagaling niya ang bulag. 15Tinanong din siya ng mga Pariseo kung paano siya nakakita. Kaya’t sinabi niya sa kanila, “Pinahiran niya ng putik ang aking mga mata, ako’y pinaghilamos at ngayo’y nakakakita na ako.” 16Ang sabi ng ilang Pariseo, “Hindi maaaring mula sa Diyos ang taong iyon, sapagkat hindi niya ipinapangilin ang Araw ng Pamamahinga.” Ngunit sinabi naman ng iba, “Paanong makakagawa ng ganitong mga himala ang isang makasalanan?” At hindi sila magkaisa. 17Kaya’t tinanong nilang muli ang dating bulag, “At ikaw, ano naman ang masasabi mo tungkol sa kanya, dahil pinagaling niya ang iyong mga mata?”“Isa siyang propeta!” sagot niya. 18Ayaw maniwala ng mga Judio na siya’y talagang dating bulag kaya’t ipinatawag nila ang kanyang mga magulang. 19“Anak nga ba ninyo ito? Talaga bang siya’y ipinanganak na bulag? Bakit nakakakita na siya ngayon?” tanong nila. 20Sumagot ang kanyang mga magulang, “Anak nga namin siya at siya’y ipinanganak ngang bulag. 21Ngunit hindi po namin alam kung bakit nakakakita na siya ngayon, o kung sino ang nagpagaling sa kanya. Siya na po ang tanungin ninyo. May sapat na gulang siya at makakapagsalita na para sa kanyang sarili!” 22Ganoon ang sabi ng kanyang mga magulang dahil takot sila sa mga Judio. Alam nilang pinagkaisahan ng mga Judio na itiwalag sa sinagoga ang sinumang magpahayag na si Jesus ang Cristo. 23Ito ang dahilan kung bakit sinabi ng kanyang mga magulang, “Siya’y nasa tamang gulang na, siya ang tanungin ninyo.” 24Muli nilang ipinatawag ang dating bulag at sinabi sa kanya, “Sa pangalan ng Diyos, magsabi ka ng totoo. Alam naming ang taong iyon ay makasalanan.” 25Sumagot siya, “Hindi ko po alam kung siya’y masamang tao, o hindi. Isang bagay po ang alam ko; ako’y dating bulag, subalit ngayo’y nakakakita na.” 26“Ano ang ginawa niya sa iyo? Paano niyang pinagaling ang iyong mga mata?” tanong nila. 27Sumagot siya, “Sinabi ko na po sa inyo, at ayaw naman ninyo akong paniwalaan. Bakit gusto ninyong marinig muli? Nais ba ninyong maging alagad din niya?” 28At siya’y kanilang minura, “Ikaw ay alagad niya! Ngunit kami’y mga alagad ni Moises. 29Nalalaman naming nagsalita ang Diyos kay Moises ngunit ang taong iyon, ni hindi namin alam kung saan siya nanggaling!” 30Sumagot ang lalaki, “Iyan nga po ang nakapagtataka! Hindi ninyo alam kung saan siya nanggaling, gayunpaman, pinagaling niya ang aking mga mata. 31Alam nating hindi pinapakinggan ng Diyos ang mga makasalanan, ngunit pinapakinggan niya ang mga tunay na sumasamba sa kanya at sumusunod sa kanyang kalooban. 32Noon pa man ay walang nakapagpapagaling ng mata ng taong ipinanganak na bulag. 33Wala pong magagawa ang taong iyon kung siya’y hindi mula sa Diyos!” 34Sumagot sila, “Ipinanganak kang makasalanan at ngayo’y nais mo pa kaming turuan!” At siya’y kanilang itiniwalag. 35Nabalitaan ni Jesus na ang lalaking pinagaling niya ay itiniwalag ng mga Pariseo. Kaya’t nang matagpuan niya ito ay kanyang tinanong, “Sumasampalataya ka ba sa Anak ng Tao?” 36Sumagot ang lalaki, “Sino po ba siya, Ginoo? Sabihin ninyo sa akin upang ako’y manalig sa kanya.” 37“Siya’y nakita mo na. Siya ang kausap mo ngayon,” wika ni Jesus. 38“Sumasampalataya po ako, Panginoon!” sabi ng lalaki. At sinamba niya si Jesus. 39Sinabi pa ni Jesus, “Naparito ako sa mundong ito upang humatol, at nang sa gayo’y makakita ang mga bulag at mabulag naman ang mga nakakakita.” 40Narinig ito ng ilang Pariseong naroon at siya’y kanilang tinanong, “Ibig mo bang sabihi’y mga bulag kami?” 41Sumagot si Jesus, “Kung kayo nga’y bulag, wala sana kayong kasalanan. Ngunit dahil sinasabi ninyong nakakakita kayo, ang kasalanan ay nananatili sa inyo.”

will be added

X\