Juan 4

1Nabalitaan ng mga Pariseo na si Jesus ang Panginoon. ay mas maraming nahihikayat na maging alagad at nababautismuhan kaysa kay Juan. 2Ngunit ang totoo’y hindi si Jesus mismo ang nagbabautismo, kundi ang kanyang mga alagad. 3Nang ito’y malaman ni Jesus, siya’y umalis sa Judea at bumalik sa Galilea 4ngunit kailangang sa Samaria siya dumaan. 5Dumating siya sa isang bayan na tinatawag na Sicar. Malapit ito sa bukid na ibinigay ni Jacob sa kanyang anak na si Jose. 6Dito matatagpuan ang balon ni Jacob. Dahil siya’y napagod sa paglalakbay, umupo si Jesus sa tabi ng balon. Halos katanghalian na noon. 7May isang Samaritanang dumating upang umigib, at sinabi ni Jesus sa kanya, “Maaari mo ba akong bigyan ng maiinom?” 8Wala noon ang kanyang mga alagad dahil sila’y bumibili ng pagkain sa bayan. 9Sinabi sa kanya ng babae, “Ikaw ay Judio at Samaritana naman ako! Bakit ka humihingi sa akin ng inumin?” Sinabi niya iyon sapagkat hindi nakikihalubilo ang mga Judio sa mga Samaritano. hindi gumagamit ang mga Judio ng pinggan o tasa ng mga Samaritano. 10Sumagot si Jesus, “Kung alam mo lamang ang kaloob ng Diyos, at kung sino itong humihingi sa iyo ng inumin, ikaw ang hihingi sa kanya at bibigyan ka naman niya ng tubig na nagbibigay-buhay.” 11Nagsalita ang babae, “Ginoo, malalim ang balong ito at wala ka namang panalok. Saan ka kukuha ng tubig na nagbibigay-buhay? 12Ang balong ito ay pamana pa sa amin ng aming ninunong si Jacob. Dito siya uminom, gayundin ang kanyang mga anak at mga hayop. Higit ka pa ba sa kanya?” 13Sumagot si Jesus, “Ang bawat uminom ng tubig na ito’y muling mauuhaw, 14ngunit ang sinumang uminom ng tubig na ibibigay ko sa kanya ay hindi na muling mauuhaw kailanman. Ang tubig na ibibigay ko ay magiging batis sa loob niya, at patuloy na bubukal at magbibigay sa kanya ng buhay na walang hanggan.” 15Sinabi ng babae, “Ginoo, bigyan po ninyo ako ng tubig na ito upang hindi na ako mauhaw, ni pumarito pa upang sumalok muli.” 16“Umuwi ka at isama mo rito ang iyong asawa,” wika ni Jesus. 17“Wala akong asawa,” sagot ng babae.Sinabi ni Jesus, “Tama ang sinabi mong wala kang asawa 18sapagkat lima na ang iyong naging asawa, at ang kinakasama mo ngayon ay hindi mo asawa. Totoo nga ang sinabi mo.” 19Sinabi ng babae, “Ginoo, isa kang propeta, hindi nga ba? 20Dito sa bundok na ito sumamba sa Diyos ang aming mga ninuno, ngunit sinasabi ninyong mga Judio na sa Jerusalem lamang dapat sambahin ang Diyos.” 21Sinabi naman ni Jesus, “Maniwala ka sa akin, darating na ang panahon na sasambahin ninyo ang Ama hindi na sa bundok na ito o sa Jerusalem. 22Hindi ninyo kilala ang inyong sinasamba, ngunit kilala namin ang aming sinasamba, sapagkat ang kaligtasan ay nagmumula sa mga Judio. 23Subalit dumarating na ang panahon at ngayon na nga, na ang mga tunay na sumasamba sa Ama ay sasamba sa kanya sa espiritu at sa katotohanan. Sapagkat ganyan ang uri ng pagsambang kinalulugdan ng Ama. 24Ang Diyos ay Espiritu kaya dapat siyang sambahin sa espiritu at sa katotohanan.” 25Sinabi ng babae, “Nalalaman ko pong darating ang Mesiyas, ang tinatawag na Cristo. Pagdating niya, siya ang magpapahayag sa amin ng lahat ng bagay.” 26“Ako na kausap mo ngayon ang iyong tinutukoy,” sabi ni Jesus. 27Dumating ang kanyang mga alagad nang sandaling iyon, at nabigla sila nang makita nilang nakikipag-usap si Jesus sa isang Samaritana. Ngunit isa man sa kanila’y walang nagtanong sa babae, “Ano ang kailangan ninyo?” Wala ring nagtanong kay Jesus, “Bakit ninyo siya kinakausap?” 28Iniwanan ng babae ang kanyang banga, bumalik sa bayan at sinabi sa mga tagaroon, 29“Halikayo! Tingnan ninyo ang taong nagsabi sa akin ng lahat ng ginawa ko. Siya na kaya ang Cristo?” 30Kaya’t lumabas ng bayan ang mga tao at nagpunta kay Jesus. 31Samantala, makailang ulit na sinabi ng mga alagad kay Jesus, “Guro, kumain na kayo.” 32Ngunit sumagot siya, “Ako’y may pagkaing hindi ninyo nalalaman.” 33Kaya’t nagtanung-tanungan ang mga alagad, “May nagdala kaya sa kanya ng pagkain?” 34Sinabi sa kanila ni Jesus, “Ang pagkain ko’y ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin. 35“Hindi ba sinasabi ninyo, ‘Apat na buwan pa at anihan na’? Sinasabi ko naman sa inyo, masdan ninyo ang mga bukid, hinog na ang trigo at handa nang anihin. 36Ang umaani ay tumatanggap ng kabayaran at nagtitipon ng bunga para sa buhay na walang hanggan. Kaya’t kapwa nagagalak ang nagtatanim at ang umaani. 37Totoo ang kasabihang, ‘Iba ang nagtatanim at iba naman ang umaani.’ 38Isinugo ko kayo upang anihin ang hindi ninyo itinanim. Iba ang naghirap dito at kayo naman ang umani ng kanilang pinaghirapan.” 39Maraming Samaritano sa bayang iyon ang nanalig kay Jesus dahil sa patotoo ng babae, “Sinabi niya sa akin ang lahat ng aking ginawa.” 40Kaya’t pumunta sila kay Jesus at nakiusap na tumigil muna siya roon, at tumigil nga siya roon sa loob ng dalawang araw. 41At marami pang sumampalataya nang mapakinggan siya. 42Pagkatapos, sinabi nila sa babae, “Naniniwala kami ngayon, hindi na dahil sa sinabi mo kundi dahil sa narinig namin siya. Alam na naming siya nga ang Tagapagligtas ng sangkatauhan.” 43Pagkaraan ng dalawang araw, bumalik si Jesus sa Galilea. 44(Si Jesus na rin ang nagsabi na ang isang propeta’y hindi iginagalang sa sarili nitong bayan.) 45Pagdating niya sa Galilea ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga tagaroon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong Pista ng Paskwa at nakita nila ang lahat ng kanyang ginawa roon. 46Nagpunta muli si Jesus sa Cana, Galilea. Dito niya ginawang alak ang tubig. Sa bayan naman ng Capernaum ay may isang pinuno ng pamahalaan. Ang anak niyang lalaki ay may sakit 47at naghihingalo na. Nang mabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea, pinuntahan niya ito at pinakiusapang pumunta sa Capernaum upang pagalingin ang kanyang anak. 48Sinabi sa kanya ni Jesus, “Hangga’t hindi kayo nakakakita ng mga himala at mga kababalaghan, kailanman ay hindi kayo sasampalataya.” 49Ngunit sinabi ng pinuno, “Tayo na po, Panginoon, bago mamatay ang aking anak.” 50Sumagot si Jesus, “Umuwi na kayo, gagaling ang inyong anak.” Naniwala ang lalaki sa sinabi ni Jesus, at umuwi na nga siya. 51Sa daan pa lamang ay sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing gumaling na ang kanyang anak. 52Tinanong niya ang mga iyon, “Anong oras nang bumuti ang kalagayan niya?”“Ala-una po kahapon nang siya’y mawalan ng lagnat,” tugon nila. 53Naalala ng ama na noong oras na iyon sinabi sa kanya ni Jesus, “Gagaling ang inyong anak.” Kaya’t siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. 54Ito ang pangalawang himalang ginawa ni Jesus sa Galilea pagkagaling mula sa Judea.

will be added

X\