Hebreo 8

1Ito ang buod ng aming sinasabi: tayo ay may Pinakapunong Pari na nakaupo sa kanan ng trono ng Kataas-taasan. 2Siya’y naglilingkod doon sa tunay na Dakong Banal, sa toldang itinayo ng Panginoon, at hindi ng tao. 3Tungkulin ng bawat pinakapunong pari ang mag-alay ng mga kaloob at mga handog, kaya’t kailangang ang ating Pinakapunong Pari ay mayroon ding ihahandog. 4Sa lupa ay hindi siya maaaring maging pari, sapagkat mayroon nang mga paring naghahandog ng mga kaloob ayon sa Kautusan. 5Ang paglilingkod ng mga ito ay larawan lamang ng nasa langit, sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na ipinagbilin sa kanya ng Diyos ang ganito, “Gagawin mo ang lahat ayon sa huwarang ipinakita ko sa iyo sa bundok.” 6Ngunit ang paglilingkod na ipinagkaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila, dahil siya’y tagapamagitan ng isang tipan na higit na mabuti, sapagkat ang tipang ito ay nababatay sa mas maiinam na pangako. 7Kung walang kakulangan ang unang tipan, hindi na sana nangailangan pa ng pangalawa. 8Ngunit nakita ng Diyos ang pagkukulang ng kanyang bayan, kaya’t sinabi niya, “Darating ang mga araw, sabi ng Panginoon, na gagawa ako ng bagong kasunduan sa Israel at sa Juda. 9Hindi tulad ng kasunduang ginawa ko sa kanilang mga ninuno, nang ilabas ko sila sa Egipto. Sapagkat hindi sila naging tapat sa pakikipagtipan sa akin, kaya’t sila’y aking pinabayaan. 10Ganito ang gagawin kong kasunduan sa bayan ng Israel pagdating ng panahon, sabi ng Panginoon: Itatanim ko sa kanilang pag-iisip ang aking mga utos; isusulat ko ito sa kanilang puso. Ako ang kanilang magiging Diyos, at sila ang aking magiging bayan. 11Hindi na kailangang turuan ang isa’t isa at sabihing, ‘Kilalanin mo ang Panginoon.’ Sapagkat ako’y makikilala nilang lahat, mula sa pinakaaba hanggang sa pinakadakila. 12Sapagkat patatawarin ko sila sa kanilang mga kasalanan, at kalilimutan ko na ang kanilang mga kasamaan.” 13Nang sabihin ng Diyos ang tungkol sa bagong kasunduan, pinawalang-bisa na niya ang una. At anumang pinapawalang-bisa at naluluma ay malapit nang mawala.

will be added

X\