Hebreo 3

1Mga kapatid sa pananampalataya at kasama sa pagkatawag ng Diyos, alalahanin ninyo si Jesus, ang Sugo ng Diyos at ang Pinakapunong Pari ng ating pananampalataya. 2Tapat siya sa Diyos na pumili sa kanya, tulad ni Moises na naging tapat sa buong sambahayan ng Diyos. 3Kung ang nagtayo ng bahay ay mas marangal kaysa sa bahay, gayundin naman, lalong marangal si Jesus kaysa kay Moises. 4Bawat bahay ay may tagapagtayo, ngunit ang Diyos lamang ang nagtayo ng lahat ng bagay. 5Si Moises ay naging tapat bilang isang lingkod sa buong sambahayan ng Diyos, upang magpatotoo sa mga bagay na ihahayag sa mga darating na panahon. 6Subalit si Cristo ay tapat bilang Anak na namumuno sa sambahayan ng Diyos. At tayo ang kanyang sambahayan, kaya’t matibay ang ating pag-asa at hindi natin ito ikinahihiya. 7Kaya’t tulad ng sinabi ng Espiritu Santo, “Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, 8iyang inyong puso’y huwag patigasin, tulad noong maghimagsik ang inyong mga ninuno doon sa ilang, nang subukin nila ako. 9Ako ay tinukso’t doon ay sinubok ng inyong magulang, bagama’t nakita nila ang mga ginawa ko sa loob ng apatnapung taon. 10Kaya’t napoot ako sa kanila at sinabi ko, ‘Lagi silang lumalayo sa akin, ang mga utos ko’y ayaw nilang sundin.’ 11Kaya’t sa galit ko, ‘Ako ay sumumpang hindi mararating, ang lupang pangakong aking inilaan.'" 12Mga kapatid, ingatan ninyong huwag maging masama ang sinuman sa inyo at mawalan ng pananampalataya hanggang sa kanyang talikuran ang Diyos na buháy. 13Sa halip, magtulungan kayo araw-araw, habang ang panahon ay matatawag pang “ngayon” upang walang sinumang madaya sa inyo at maging alipin ng kasalanan. 14Sapagkat tayong lahat ay kasama ni Cristo sa gawain, kung mananatiling matatag hanggang sa wakas ang ating pananalig na ating ipinakita noong tayo’y unang sumampalataya. 15Ito nga ang sinasabi sa kasulatan, “Kapag narinig ninyo ngayon ang tinig ng Diyos, iyang inyong puso’y huwag patigasin, tulad noong kayo’y maghimagsik sa Diyos.” 16Sino ang naghimagsik laban sa Diyos kahit na narinig nila ang kanyang tinig? Hindi ba’t ang lahat ng inilabas ni Moises sa Egipto? 17At kanino nagalit ang Diyos sa loob ng apatnapung taon? Hindi ba’t sa mga nagkasala at namatay sa ilang? 18At sino ang tinutukoy niya nang kanyang sabihin, “Hinding-hindi sila makakapagpahinga sa piling ko”? Hindi ba’t ang mga taong ayaw sumunod? 19Maliwanag kung ganoon kaya’t hindi sila nakapasok sa lupang pangako dahil sa kawalan ng pananampalataya sa Diyos.

will be added

X\