Hebreo 1

1Noong una, nangusap ang Diyos sa ating mga ninuno sa iba’t ibang panahon at sa iba’t ibang paraan sa pamamagitan ng mga propeta. 2Ngunit nitong mga huling araw, siya’y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang Anak. Sa pamamagitan ng Anak ay nilikha ng Diyos ang sanlibutan, at siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. 3Ang Anak ang maningning na sinag ng Diyos. Kung ano ang Diyos ay gayundin ang Anak. Siya ang nag-iingat sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. Pagkatapos niyang linisin tayo sa ating mga kasalanan, siya’y umupo sa kanan ng makapangyarihang Diyos doon sa langit. 4Ang Anak ay ginawang higit na dakila kaysa mga anghel, tulad ng pangalan na ibinigay sa kanya ng Diyos ay higit na dakila. 5Sapagkat kailanma’y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, “Ikaw ang aking Anak, mula ngayo’y ako na ang iyong Ama.” “Ako’y kanyang magiging Ama, at siya’y aking magiging Anak.” 6At nang isusugo na ng Diyos ang kanyang panganay na Anak sa sanlibutan ay sinabi niya, “Dapat siyang sambahin ng lahat ng anghel ng Diyos.” 7Tungkol naman sa mga anghel ay sinabi niya, “Ginawa niyang hangin ang kanyang mga anghel, at ningas ng apoy ang kanyang mga lingkod.” 8Ngunit tungkol sa Anak ay sinabi niya, “Ang iyong trono, O Diyos Ang Diyos ang iyong trono. ay magpakailan pa man, ikaw ay maghaharing may katarungan. 9Katarunga’y iyong mahal, sa masama’y namumuhi; kaya naman ang iyong Diyos, tanging ikaw ang pinili; higit sa sinumang hari, kagalakang tanging-tangi.” 10Sinabi pa rin niya, “Panginoon, nang pasimula’y nilikha mo ang sanlibutan, at ang mga kamay mo ang siyang lumikha ng kalangitan. 11Maliban sa iyo, lahat ay lilipas, at tulad ng damit, lahat ay kukupas, 12at ililigpit mong gaya ng isang balabal, at tulad ng damit, sila’y papalitan. Ngunit mananatili ka’t hindi magbabago, walang katapusan ang mga taon mo.” 13Kailanma’y hindi sinabi ng Diyos sa sinumang anghel, “Maupo ka sa kanan ko, hanggang lubusan kong mapasuko sa iyo ang mga kaaway mo.” 14Ano ang mga anghel, kung ganoon? Sila’y mga espiritung naglilingkod sa Diyos at mga isinugo upang tumulong sa mga maliligtas.

will be added

X\