Galacia 1

1Mula kay Pablo na hinirang na apostol, hindi ng tao o sa pamamagitan ng tao, kundi ni Jesu-Cristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus. 2Ang lahat ng kapatid na naririto ay kasama kong bumabati sa mga iglesya sa Galacia: 3Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaang mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Jesu-Cristo. 4Inialay ni Jesu-Cristo ang kanyang sarili dahil sa ating kasalanan ayon sa kalooban ng ating Diyos Ama upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutang ito. 5Purihin ang Diyos magpakailanman! Amen. 6Nagtataka ako kung bakit kay dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang-loob ni Cristo at kayo’y bumaling agad sa ibang magandang balita. 7Ang totoo’y wala namang ibang magandang balita; kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang Magandang Balita ni Cristo. 8Subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinuman, maging kami o isang anghel man na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng Magandang Balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. 9Sinabi na namin ito sa inyo, at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sinumang mangaral sa inyo ng Magandang Balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. 10Bakit ko sinasabi ito, dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi! Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay-lugod sa tao? Hindi! Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Cristo. 11Mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang Magandang Balitang ipinangaral ko’y hindi katha ng tao. 12Hindi ko ito tinanggap mula sa tao, at hindi rin itinuro sa akin ng sinumang tao. Si Jesu-Cristo mismo ang naghayag nito sa akin. 13Hindi kaila sa inyo kung paano ako namuhay noon bilang masugid na kaanib ng relihiyon ng mga Judio. Walang awa kong inusig ang iglesya ng Diyos at sinikap na ito’y wasakin. 14Sa relihiyong iyon, ako’y naging masugid nang higit sa maraming Judiong kasing-edad ko, dahil ako’y panatiko sa kaugalian ng aming mga ninuno. 15Ngunit sa kagandahang-loob ng Diyos, minabuti niyang ako’y piliin bago pa ako ipanganak, at tinawag niya ako upang maging isang lingkod niya. 16At nang ihayag sa akin ang kanyang Anak, upang maipangaral ko siya sa mga Hentil, hindi ako humingi ng payo kaninuman. 17Ni hindi rin ako nagpunta sa Jerusalem upang makipagkita sa mga apostol na nauna sa akin; sa halip, nagpunta ako sa Arabia, at pagkatapos ay bumalik ako sa Damasco. 18Pagkaraan ng tatlong taon, pumunta ako sa Jerusalem upang makipag-usap kay Pedro, at labinlimang araw kaming nagkasama. 19Wala akong nakitang iba pang apostol maliban kay Santiago na kapatid ng Panginoon. 20Totoong lahat ang isinusulat ko sa inyo. Alam ng Diyos na hindi ako nagsisinungaling. 21Pagkatapos, pumunta ako sa ilang lugar sa Siria at sa Cilicia. 22Hindi pa ako kilala noon ng mga Cristiano sa Judea. 23Nakarating lamang sa kanila ang ganitong balita, “Ang dating umuusig sa atin ay nangangaral na ngayon ng pananampalatayang dati’y sinikap niyang wasakin.” 24Kaya’t nagpuri sila sa Diyos dahil sa akin.

will be added

X\