Gawa 12

1Nang mga panahon ding iyon, sinimulang usigin ni Haring Herodes ang ilang kaanib ng iglesya. 2Pinapugutan niya sa pamamagitan ng tabak si Santiago na kapatid ni Juan. 3At nang makita niyang ito’y ikinalugod ng mga Judio, si Pedro naman ang kanyang ipinadakip. Nangyari ito noong Pista ng Tinapay na Walang Pampaalsa. 4Pagkadakip kay Pedro, siya’y ikinulong at pinabantayan sa apat na pangkat ng tig-aapat na kawal. Ang balak ni Herodes ay iharap siya sa bayan pagkatapos ng Paskwa, 5kaya’t nanatiling nakabilanggo si Pedro. Samantala, ang iglesya nama’y taimtim na nananalangin sa Diyos para kay Pedro. 6Nang gabing iyon, natutulog si Pedro sa pagitan ng dalawang kawal. Nakagapos siya ng dalawang tanikala at may mga bantay pa sa harap ng pinto ng bilangguan. Balak ni Herodes na iharap siya sa bayan kinabukasan. 7Walang anu-ano’y lumitaw ang isang anghel ng Panginoon at nagliwanag na mabuti sa bilangguan. Tinapik nito si Pedro sa tagiliran at ginising. “Dali, bumangon ka,” sabi ng anghel. Nakalag ang mga tanikala sa mga kamay ni Pedro. 8“Magbihis ka’t magsuot ng sandalyas,” sabi ng anghel, at ganoon nga ang kanyang ginawa. Sinabi pa sa kanya ng anghel, “Magbalabal ka’t sumunod sa akin.” 9Sumunod nga si Pedro sa anghel, ngunit hindi niya alam kung totoo nga ang nangyayaring iyon. Akala niya’y nananaginip lamang siya. 10Nakalampas sila sa una at pangalawang bantay at nakarating sa pintuang bakal na labasan papunta sa lunsod. Ito’y kusang nabuksan at sila’y lumabas. Pagkaraan nila sa isang kalye, biglang nawala ang anghel. 11Noon natauhan si Pedro, kaya’t sinabi niya, “Ngayon ko natiyak na totoo pala ang lahat! Isinugo ng Panginoon ang kanyang anghel at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa ibig ng mga Judio na mangyari sa akin.” 12Nang mapag-isip-isip niya ito, nagpunta siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na tinatawag ding Marcos. Maraming nagkakatipon doon at nananalangin. 13Nang si Pedro ay kumatok sa pinto, lumapit si Roda na isang katulong upang tingnan kung sino iyon. 14Nakilala niya agad ang tinig ni Pedro, at sa laki ng tuwa ay hindi na nagawang buksan ang pinto. Sa halip, tumakbo siyang papasok at sinabi sa lahat na si Pedro ay nasa pintuan. 15“Nahihibang ka ba?” sabi nila. Ngunit iginiit niyang naroroon nga si Pedro. Kaya’t sinabi nila, “Baka naman anghel niya iyon!” 16Samantala patuloy na kumakatok si Pedro.Nang buksan nila ang pinto, nakita nga nila si Pedro at hindi sila makapaniwala. 17Sila ay sinenyasan niyang tumahimik. Pagkatapos, isinalaysay niya kung paano siya inilabas ng Panginoon mula sa bilangguan. “Sabihin ninyo ito kay Santiago at sa mga kapatid,” sabi pa niya. Pagkatapos, umalis siya at nagpunta sa ibang lugar. 18Kinaumagahan, gulung-gulo ang mga kawal dahil sa pagkawala ni Pedro, at hindi nila alam kung ano ang nangyari sa kanya. 19Ipinahanap ni Herodes si Pedro, at nang hindi matagpuan ay ipinasiyasat ang mga bantay at ipinapatay.Pagkatapos, umalis si Herodes sa Judea, pumunta sa Cesarea at nanatili roon. 20Matagal nang galit si Herodes sa mga taga-Tiro at mga taga-Sidon. Kaya’t napagkasunduan ng mga taga-Tiro at taga-Sidon na lumapit sa kanya upang makipagkasundo, sapagkat sa lupain ng hari nanggagaling ang ikinabubuhay ng kanilang bayan. Nakiusap sila kay Blasto, ang mayordomo ng hari, upang sila’y samahan. 21Pagsapit ng takdang araw, si Herodes ay nagsuot ng damit-hari, umupo sa trono, at nagtalumpati. 22Sumigaw ang bayan, “Isang diyos ang nagsasalita, hindi tao!” 23At noon din ay hinampas ng isang anghel ng Panginoon si Herodes, sapagkat inangkin niya ang karangalang nauukol sa Diyos; at siya’y kinain ng mga uod hanggang sa mamatay. 24Samantala, lumalaganap naman ang salita ng Diyos, at lalong dumarami ang mga mananampalataya. 25Nang matapos nina Bernabe at Saulo ang kanilang tungkulin, bumalik sila sa Jerusalem mula sa Jerusalem mula sa Jerusalem patungong Antioquia. kasama si Juan na tinatawag ding Marcos.

will be added

X\