2 Corinto 13

1Ito ang ikatlong pagpunta ko riyan. “Ang anumang sumbong ay kailangang patunayan ng dalawa o tatlong saksi,” gaya ng sinasabi ng kasulatan. 2Ngayong ako’y malayo, inuulit ko sa mga nagkasala, at sa iba pa, ang sinabi ko noong pangalawang dalaw ko; hindi ako mag-aatubiling parusahan sila pagdating ko riyan. 3Gagawin ko ito upang patunayan sa inyong si Cristo ay nagsasalita sa pamamagitan ko. Hindi siya mahina sa pakikitungo sa inyo, kundi makapangyarihan. 4Kahit na siya’y mahina nang ipako sa krus, nabubuhay siya ngayon sa kapangyarihan ng Diyos. Dahil sa pakikipag-isa namin sa kanya, kami’y mahina rin, ngunit sa pakikitungo sa inyo, kami ay nabubuhay na kasama niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos. 5Subukin ninyo ang inyong mga sarili kung kayo’y namumuhay ayon sa pananampalataya. Suriin ninyo ang inyong sarili. Hindi ba ninyo nalalamang nasa inyo si Cristo Jesus? Maliban na lang kung kayo’y mga bigo sa pagsubok. 6Umaasa akong makikita rin ninyo na hindi kami bigo. 7Idinadalangin namin sa Diyos na sana’y huwag kayong gumawa ng masama, hindi upang palabasing kami’y tama, kundi upang makagawa kayo ng mabuti, kahit lumitaw na kami’y mali. 8Sapagkat hindi namin maaaring kalabanin ang katotohanan; wala kaming magagawa kundi tanggapin ito. 9Kami’y nagagalak na maging mahihina kung kayo naman ay lalakas. Kaya’t idinadalangin rin naming kayo’y maging ganap. 10Isinusulat ko ang mga bagay na ito habang ako’y wala pa riyan upang sa aking pagdating, hindi na kailangan pang magpakita ako ng bagsik sa paggamit ng kapangyarihang ibinigay sa akin ng Panginoon. Ang kapangyarihang ito’y ibinigay sa akin para sa ikakatibay, hindi para sa ikasisira ninyo. 11Mga kapatid, hanggang dito na lamang, at paalam na sa inyo. Sikapin ninyong maging ganap at sundin ninyo ang mga payo ko; magkaisa na kayo, at mamuhay nang payapa. Sa gayon, sasainyo ang Diyos ng pag-ibig at kapayapaan. 12Magbatian kayo bilang magkakapatid kay Cristo. ng banal na halik. Kinukumusta kayo ng lahat ng mga kapatid sa iglesya. 13Nawa’y sumainyong lahat ang pagpapala ng Panginoong Jesu-Cristo, at ang pag-ibig ng Diyos, at ang pakikisama ng Espiritu Santo.

will be added

X\