1 Tesalonica 5

1Mga kapatid, hindi na kailangang isulat ko pa sa inyo kung kailan magaganap ang mga bagay na ito, 2sapagkat alam na ninyo na ang pagdating ng araw ng Panginoon ay tulad ng pagdating ng magnanakaw sa gabi. 3Kapag sinasabi ng mga tao, “Tiwasay at panatag ang lahat,” biglang darating ang sakuna. Hindi sila makakaiwas sapagkat ang pagdating nito’y tulad ng pagsumpong ng sakit ng tiyan ng isang babaing manganganak. 4Ngunit wala na kayo sa kadiliman, mga kapatid, kaya’t hindi kayo mabibigla sa Araw na iyon na darating na parang magnanakaw. 5Kayong lahat ay kabilang sa panig ng liwanag, sa panig ng araw, hindi sa panig ng gabi o ng dilim. 6Kaya nga, kailangang tayo’y manatiling gising, laging handa, at malinaw ang isip, at di tulad ng iba. 7Sa gabi ay karaniwang natutulog ang tao, at sa gabi rin karaniwang naglalasing. 8Ngunit dahil tayo’y sa panig ng araw, dapat maging malinaw ang ating pag-iisip. Isuot natin ang baluti ng pananampalataya at pag-ibig, at isuot ang helmet ng pag-asa sa pagliligtas na gagawin sa atin ng Diyos. 9Hindi tayo pinili ng Diyos upang parusahan, kundi upang iligtas sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 10Namatay siya para sa atin upang tayo’y mabuhay na kasama niya, maging buháy man tayo o patay na sa kanyang muling pagparito. 11Dahil dito, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa at magtulungan kayo tulad ng ginagawa ninyo ngayon. 12Mga kapatid, ipinapakiusap namin na igalang ninyo ang mga nagpapakahirap sa pamamahala at pagtuturo sa inyo alang-alang sa Panginoon. 13Pag-ukulan ninyo sila ng lubos na paggalang at pag-ibig dahil sa kanilang gawain. Mamuhay kayo nang mapayapa. 14Mga kapatid, ipinapakiusap din namin na inyong pagsabihan ang mga tamad, pasiglahin ang mahihinang-loob, at kalingain ang mga mahihina. Pagtiyagaan ninyo silang lahat. 15Huwag ninyong paghigantihan ang gumawa sa inyo ng masama; sa halip, magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti sa isa’t isa at sa lahat. 16Magalak kayong lagi, 17palagi kayong manalangin, 18at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon; sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo sa inyong pakikipag-isa kay Cristo Jesus. 19Huwag na ninyong hadlangan ang Espiritu Santo. 20Huwag na ninyong bale-walain ang anumang pahayag mula sa Diyos. 21Suriin ninyo ang lahat ng bagay at gawin ang mabuti. 22Lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan. 23Nawa’y lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At nawa’y panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Jesu-Cristo. 24Tapat ang tumawag sa inyo, at gagawin niya ang mga bagay na ito. 25Mga kapatid, ipanalangin din ninyo kami. 26Batiin ninyo ang lahat ng mga mananampalataya bilang kapatid kay Cristo. ng banal na halik. 27Ipinapakiusap namin sa inyo sa pangalan ng Panginoon na basahin ang sulat na ito sa lahat ng mga kapatid. 28Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Jesu-Cristo.

will be added

X\