1 Tesalonica 1

1Mula kina Pablo, Silas, at Timoteo—Para sa iglesya sa Tesalonica, ang mga hinirang ng Diyos Ama at ng Panginoong Jesu-Cristo.Sumainyo nawa ang pagpapala at kapayapaan ng Diyos. 2Lagi kaming nagpapasalamat sa Diyos dahil sa inyo at tuwina’y kasama kayo sa aming mga dalangin. 3Binabanggit namin sa harapan ng ating Diyos at Ama ang inyong mga gawaing bunga ng inyong pananampalataya, ang inyong mga pagpapagal dahil sa inyong pag-ibig, at ang inyong pagtitiis dahil sa inyong pag-asa sa ating Panginoong Jesu-Cristo. 4Mga kapatid, nalalaman namin na kayo’y pinili ng Diyos na nagmamahal sa inyo. 5Ang Magandang Balitang lubos naming pinaniniwalaan ay ipinahayag namin sa inyo hindi lamang sa pamamagitan ng salita, kundi sa pamamagitan din ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Nakita ninyo kung paano kami namuhay sa inyong piling; ito ay ginawa namin alang-alang sa inyo. 6Namuhay kayo ayon sa aming halimbawa at ayon sa Panginoon. Nang tanggapin ninyo ang Magandang Balita, dumanas kayo ng napakaraming paghihirap, gayunpama’y taglay pa rin ninyo ang kagalakang kaloob ng Espiritu Santo. 7Kaya’t naging huwaran kayo ng mga kapatid sa Macedonia at Acaya, 8sapagkat hindi lamang ang katuruan tungkol sa Panginoon ang lumaganap sa Macedonia at Acaya sa pamamagitan ninyo. Ang inyong pananampalataya sa Diyos ay nabalita rin sa lahat ng dako, kaya’t hindi na kailangang magsalita pa kami tungkol dito. 9Ang mga tagaroon na rin ang nagbabalita kung paano ninyo kami tinanggap. Sila rin ang nagsasabi kung paano ninyo tinalikuran ang pagsamba sa mga diyus-diyosan upang maglingkod sa tunay at buháy na Diyos, 10at maghintay sa pagbabalik ng kanyang Anak mula sa langit. Ito’y si Jesus na muli niyang binuhay; na siya ring nagliligtas sa atin sa darating na poot ng Diyos.

will be added

X\