1 Corinto 4

1Dapat ninyong kilalanin na kami’y mga lingkod ni Cristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. 2Ang katiwala’y kailangang maging tapat sa kanyang panginoon. 3Walang anuman sa akin kung ako’y hatulan ninyo, o ng alinmang hukuman ng tao; ako man ay hindi humahatol sa aking sarili. 4Kahit na walang umuusig sa aking budhi, subalit hindi iyon katibayan na ako’y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. 5Kaya’t huwag kayong hahatol nang wala pa sa panahon; maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Siya ang maglalantad ng mga bagay na ngayo’y natatago sa kadiliman at maghahayag ng mga lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa’y bibigyan ng Diyos ng angkop na parangal. 6Mga kapatid, kami ni Apolos ang ginamit kong halimbawa para sa inyong kapakinabangan, upang matutuhan ninyo ang kahulugan ng kasabihang, “Sumunod kayo sa patakaran.” Huwag ninyong ipagmamalaki ang isang tao kung hahamakin lamang naman ninyo ang iba. 7Paano kayo nakakahigit sa iba? Hindi ba’t lahat ng nasa inyo’y ibinigay lamang sa inyo ng Diyos? Kung gayon, bakit ninyo ipinagyayabang iyon na parang hindi kaloob sa inyo? 8Kayo pala’y nasisiyahan na! Mayayaman na pala kayo! Kayo pala’y naghahari na kahit hindi kami tumulong sa inyo. Sana nga’y naging hari na kayo upang kami man ay maghari ding kasama ninyo. 9Sa palagay ko, kaming mga apostol ang ginawa ng Diyos na pinakahamak sa lahat ng tao. Ang katulad namin ay mga taong nahatulan ng kamatayan; isang panoorin para sa sanlibutan, ng mga anghel at ng mga tao. 10Kami’y mga hangal alang-alang kay Cristo; kayo nama’y marurunong dahil kay Cristo! Mahihina kami; kayo nama’y malalakas. Hinahamak kami; kayo nama’y pinaparangalan! 11Hanggang sa oras na ito, kami’y nagugutom, nauuhaw, at halos hubad; kami’y pinapahirapan at walang matirhan. 12Nagpapakahirap kami at nagbabanat ng buto para kumita ng ikabubuhay. Idinadalangin namin ang mga lumalait sa amin; kapag kami’y inuusig, tinitiis din namin iyon. 13Malumanay kaming sumasagot sa mga naninira sa amin. Hanggang ngayon, kami’y parang maruming basahan, pinakahamak sa lahat ng tao sa mundo. 14Ito’y isinusulat ko, hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. 15Kahit magkaroon pa kayo ng sampung libong tagapagturo sa pamumuhay Cristiano, iisa lamang ang inyong ama. Sapagkat kayo’y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Cristo Jesus sa pamamagitan ng Magandang Balitang ipinangaral ko sa inyo. 16Kaya’t isinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. 17Dahil dito, pinapunta ko riyan si Timoteo, ang aking minamahal at tapat na anak sa Panginoon. Paaalalahanan niya kayo tungkol sa mga prinsipyo ko sa buhay sa pagsunod kay Cristo Jesus. sa Panginoong Jesus. Ang mga prinsipyo ring iyan ang itinuturo ko sa bawat iglesya sa lahat ng dako. 18Nagmamalaki ang ilan sa inyo dahil ang akala nila’y hindi na ako pupunta riyan. 19Ngunit kung loloobin ng Panginoon, ako’y pupunta riyan sa lalong madaling panahon. Titingnan ko kung anong kapangyarihan ang ipinagmamalaki ng mga iyan, at hindi lamang ang kanilang sinasabi. 20Sapagkat ang paghahari ng Diyos ay hindi sa salita, kundi sa kapangyarihan. 21Ano bang gusto ninyo? Pupunta ba akong may dalang pamalo, o taglay ang diwa ng pag-ibig at kahinahunan?

will be added

X\